دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 145، مهر و آبان 1402 
بررسی ارتباط درک از بیماری و میزان افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب تحت مداخله کرونری جلدی

10.22118/jsmj.2023.405398.3176

عبدالحسین امامی سیگارودی؛ فاطمه مؤدب؛ ارسلان سالاری؛ لیلا روحی بلسی؛ فاطمه زائرثابت؛ یاسمن برقعی؛ سلمان نیک فرجام؛ فردین میربلوک