راهنمای داوران

سیاست‌ها و راهنماهای داوری
 

"مجله علمی پزشکی جندی شاپور"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، که با همکاری موسسه نگاه ‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرای داوری دو سو پنهان (Double-Blind Peer  Review)  بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و بیانیه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی (ICMJE) در روند داوری خود است. جهت مطالعه این راهنماها و سیاست‌ها به این لینک مراجعه نمایید.

استانداردهای دبیران

"مجله علمی پزشکی جندی شاپور" به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، که با همکاری موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای سردبیران بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده است و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به این لینک مراجعه نمایید.