اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترعبدالحسن طلائی زاده

استاد جراحی عمومی
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سرطان و آلایندهای محیطی و نفتی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ahtalaiezadehyahoo.com

h-index: 6  

مدیر داخلی

مهندس احمد عزیزی

مربی آموزش مدارک پزشکی
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

azizimastergmail.com

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد بدوی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

badavimyahoo.com

h-index: 17  

دکتراحمد شمسی زاده

استاد بیماری‌های عفونی کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری خلیج فارس
پژوهشکده سلامت
بیمارستان ابوذر
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shamsizadehajums.ac.ir

h-index: 10  

دکتر حمید گله داری

ژنتیک استاد گروه ژنتیک
دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

galehdari187yahoo.com

h-index: 13  

دکتر احمد فرج زاده شیخ

میکروب پزشکی استاد میکروب شناسی
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات آترواسکلروز
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

farajzadehahgmail.com

h-index: 10  

دکتر منصور امین

استاد باکتری شناسی
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری خلیج فارس
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mnsaminyahoo.com

h-index: 12  

دکتر سید محمد حسن آل طیب

دانشیار کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

tayebyahoo.com

h-index: 5  

دکتر سیاوش صحت

استادیار فوق تخصص جراحی قفسه سینه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ssehhathotmail.com

h-index: 5  

دکتر محمد اسماعیل اکبری

استاد فوق تخصص جراحی غدد و سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

infocrc.ir

h-index: 25  

دکتر اردشیر ارضی

استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ardeshir.arzigmai.com

h-index: 11  

دکتر علیرضا سرکاکی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

sarkaki_ayahoo.com

h-index: 22  

دکتر احمدعلی معاضدی

استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران

moazedi.agmail.com

h-index: 7  

دکتر آرش بیات

شنوایی شناسی استادیار شنوایی شناسی
گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

bayat-aajums.ac.ir

h-index: 6  

دکتر علی اکبر شایسته

دانشیار گوارش دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shayestehaliakbar5gmail.com

h-index: 8  

دکتر ماریا چراغی

اپیدمیولوژی دانشیار اپیدمیولوژی
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mariacheraghigmail.com

h-index: 7  

دکتر مهدی بیژن زاده

ژنتیک انسانی دانشیار ژنتیک انسانی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mbijanzyahoo.com

h-index: 6  

دکتر محمد جعفر شاطرزاده یزدی

فیزیوتراپی دانشیار فیزیوتراپی
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shaterzadeh.ptgmail.com

h-index: 5  

دکتر فاطمه جواهر فروش

دانشیار بیهوشی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات درد
بیمارستان امام خمینی، بیمارستان گلستان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

f_javaherforooshyahoo.com

h-index: 6  

دکتر صدیقه طهماسبی

جراحی سرطان دانشیار جراحی سرطان
گروه جراحی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های پستان
مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

tahmasebi.khgmail.com

h-index: 8  

دکتر حبیب اله محمود زاده

جراحی سرطان دانشیار جراحی سرطان
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
انستیتو کانسر
دانشگاه علوم پزشکی تهران

hmahmoodzadehtums.ac.ir

h-index: 10  

دکتر رضا عزیزی مال امیری

مغز و اعصاب کودکان استادیار مغز و اعصاب کودکان

azizi.ramingmail.com