مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

شماره جاری: دوره 20، ویژه نامه - شماره پیاپی 1، 1400 

4. تأثیرخستگی ناشی از دویدن وامانده ساز بر تعادل ایستا و پویا در زنان دارای هایپرلوردوزیس

10.22118/jsmj.2021.251080.2239

روح اله رضایی؛ مهدی خیامی؛ اکبر قلاوند؛ سحر نوروزی؛ مهسا طالشی؛ سمیه نرسی


5. نتایج جراحی کولیت اولسرو در کودکان بستری در بیمارستان مفید

10.22118/jsmj.2020.242084.2165

لیلی مهاچرزاده؛ احمد خالق نژادطبری؛ امیر رضا مشاری؛ مهدی صرافی؛ امیرحسین حسینی