مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 144، مرداد و شهریور 1402 

ویتامین E موجب کاهش آسیب کلیوی ناشی از اکستازی در موش سوری می شود

10.22118/jsmj.2023.384159.3043

معصومه زیرک جوانمرد؛ ندا عابدپور؛ امین عبدالله زاده فرد؛ پوریا رحیمی