مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 130، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-86 

6. ارزیابی رضایتمندی از ارتزهای اندام تحتانی و خدمات پس از آن در کاربران شهر اهواز

صفحه 53-63

10.22118/jsmj.2020.229477.2073

محدثه صالحی نجف آبادی؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ میمنت اکبری؛ مریم مرادی؛ آسیه اکملی