مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 138، مرداد و شهریور 1401 

اثر مکمل دهی کافئین و تمرینات تناوبی پر شدت بر فشار اکسایشی میوکارد موش های صحرایی نر ویستار

10.22118/jsmj.2022.324961.2760

اصغر توفیقی؛ صفر صفرزاده گرگری؛ افشار جعفری؛ جواد طاوعی آذر؛ فرشته فرجدخت آلچین


اثر تعدیل ذخایر آهن بر کنترل قند خون در سازگاری به بادی پامپ

10.22118/jsmj.2022.337015.2819

آژت سلیمانی خضرآباد؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ حمیرا رشیدی؛ مهران قهرمانی


بررسی مولکولی کوکسیلا بورنتی در کنه های سخت جدا شده از برخی دامهای اهلی منطقه سیستان

10.22118/jsmj.2021.280557.2460

سحر اسدالهی زوج؛ داریوش سعادتی؛ مهدی راسخ؛ امیرسجاد جعفری؛ امیرمسعود جعفری نوزاد؛ فائزه فقیهی؛ زکیه تلمادره ای؛ اسداله حسینی چگنی