مجله علمی پزشکی جندی­ شاپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی جندی‌شاپور اهواز مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی اصیل را در زمینه‌های علوم پایه ـ بالینی، گزارش موردی و در شرایط خاصی مقالات مروری را به چاپ می‌رساند. زمینة اصلی پذیرش مقالات رسیده براساس اصیل بودن نتایج تحقیق، روشن بودن مطالب ارائه شده و کیفیت گزارش می‌باشد. این مجله طی مجوز شماره 13341/پ مورخه 1381/08/18 کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجله علمی پژوهشی مورد تأیید قرار گرفته است.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 1132، مرداد و شهریور 1400 

4. تاثیر تمرینات تناوبی با شدت زیاد بر GLP-1، اشتها و وزن در موش‌های چاق

10.22118/jsmj.2020.218253.1975

مریم کوشکی جهرمی؛ محمد حسین سپهری؛ جواد نعمتی؛ محمدهادی اسکندری؛ فرهاد دریانوش


6. آپتاسنسورهای نوری ومعضل آلودگی های مواد غذایی با سرب

10.22118/jsmj.2021.254875.2268

سید محمد تقدیسی حیدریان؛ نورمحمد دانش؛ ابوالفضل دانش؛ کورش یوسفی حسن آباد