اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترعبدالحسن طلائی زاده

استاد جراحی عمومی
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سرطان و آلایندهای محیطی و نفتی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

professortalaiezadeh.ir/
ahtalaiezadehyahoo.com
0000-0002-2346-505X

h-index: 7  

مدیر داخلی

فاطمه جواهرفروش زاده

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی استاد بیهوشی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات درد
بیمارستان امام خمینی، بیمارستان گلستان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

f_javaherforooshyahoo.com
0000-0002-7687-5888

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد بدوی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

badavimyahoo.com
0000-0003-2290-8565

h-index: 20  

دکتراحمد شمسی زاده

استاد بیماری‌های عفونی کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری خلیج فارس
پژوهشکده سلامت
بیمارستان ابوذر
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shamsizadehajums.ac.ir
0000-0003-3068-9913

h-index: 11  

دکتر حمید گله داری

ژنتیک استاد گروه ژنتیک
دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

galehdari187yahoo.com
0000-0001-6281-4809

h-index: 12  

دکتر احمد فرج زاده شیخ

میکروب پزشکی استاد میکروب شناسی
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات آترواسکلروز
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

farajzadehahgmail.com
0000-0001-6951-0453

h-index: 12  

دکتر منصور امین

استاد باکتری شناسی
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری خلیج فارس
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mnsaminyahoo.com
0000-0003-4207-9522

h-index: 14  

دکتر سید محمد حسن آل طیب

کودکان دانشیار کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

tayebyahoo.com
0000-0001-6875-9230

h-index: 7  

دکتر سیاوش صحت

استادیار فوق تخصص جراحی قفسه سینه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ssehhathotmail.com
0000-0003-2761-2368

h-index: 5  

دکتر محمد اسماعیل اکبری

استاد فوق تخصص جراحی غدد و سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

infocrc.ir
0000-0002-9938-3587

h-index: 28  

دکتر اردشیر ارضی

استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ardeshir.arzigmail.com
0000-0002-8602-6855

h-index: 13  

دکتر علیرضا سرکاکی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

sarkaki_ayahoo.com
0000-0001-9272-6228

h-index: 26  

دکتر احمدعلی معاضدی

استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران

moazedi.agmail.com
0000-0003-1346-2426

h-index: 8  

دکتر آرش بیات

شنوایی شناسی استادیار شنوایی شناسی
گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

bayat-aajums.ac.ir
0000-0002-9393-2426

h-index: 7  

دکتر علی اکبر شایسته

دانشیار گوارش دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shayestehaliakbar5gmail.com
0000-0002-7636-1369

h-index: 10  

دکتر ماریا چراغی

اپیدمیولوژی دانشیار اپیدمیولوژی
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mariacheraghigmail.com
0000-0002-6628-8786

h-index: 9  

دکتر مهدی بیژن زاده

ژنتیک انسانی دانشیار ژنتیک انسانی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mbijanzyahoo.com
0000-0002-5650-9450

h-index: 7  

دکتر محمد جعفر شاطرزاده یزدی

فیزیوتراپی دانشیار فیزیوتراپی
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shaterzadeh.ptgmail.com
0000-0002-5707-302X

h-index: 5  

دکتر صدیقه طهماسبی

جراحی سرطان دانشیار جراحی سرطان
گروه جراحی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های پستان
مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

tahmasebi.khgmail.com
0000-0001-5880-2063

h-index: 9  

دکتر حبیب اله محمود زاده

جراحی سرطان دانشیار جراحی سرطان
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
انستیتو کانسر
دانشگاه علوم پزشکی تهران

hmahmoodzadehtums.ac.ir
0000-0001-6840-2645

h-index: 13  

دکتر رضا عزیزی مال امیری

مغز و اعصاب کودکان استادیار مغز و اعصاب کودکان

azizi.ramingmail.com
0000-0001-5423-6375

h-index: 13  

دکتر امیر شرفخانه

فوق تخصص بیماری‌های ریه فوق تخصص بیماری‌های ریه

amirsbcm.edu

دکتر شادی سعادت صفوی

پرستاری School of Healthcare & Social Practice, Unitec Institute of Technology, Auckland, New Zealand

sadatsafaviyahoo.com

دکترزینب رفیعی

پزشکی Department of Experimental Medical Sciences, Faculty of Medicine, Lund University

zeinab.rafieemed.lu.se

دکترجلال صفایی پور

Department of Health and Caring Sciences Faculty of Health and Life Sciences

jalal.safipourlnu.se
+46 470-70 81 00

Dr Derya Suluhan

Assistant of Professor (Pediatric Nursing ) University of Health Sciences Turkey, Gulhane Faculty of Nursing : Ankara, TR

derya.suluhansbu.edu.tr
https://orcid.org/00