بررسی شیوع سردرد مزمن و عوامل مرتبط با آن در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

10.22118/jsmj.2024.428879.3319

چکیده

زمینه و هدف: سردرد تمرکز در محل کار و فعالیت‌های روزمره دیگر را دشوار می‌کند با توجه به اهمیت این بیماری، مطالعه حاضر باهدف بررسی و تعیین شیوع سردرد مزمن و عوامل مرتبط با آن در مطالعه کوهورت شهرکرد انجام شد.

روش بررسی: در پژوهش مقطعی حاضر بعد از تعیین میزان شیوع 594 نفر از بیماران مبتلابه سردرد به عنوان گروه مورد و تعداد 594 نفر از افراد غیر مبتلا به سردرد با روش همسان‌سازی گروهی به‌عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اطلاعات بیماران با استفاده از چک‌ لیست جمع‌آوری و توسط نرم‌افزار آماری Stata تجزیه‌وتحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد میزان شیوع سردرد مزمن 9/5 % بود که این عدد در مردان 6/2 % و در زنان 8/8 % بود (001 /0>P). شیوع سردرد در ساکنین شهر 4/6 % و بیشتر از روستا با 7/4 % و در افراد بی‌سواد 3/7 % و دارای بیشترین شیوع بود (061/0P=). در بیماران مبتلابه دیابت 1/0 %، بیماران مبتلا به پرفشاری خون 7/7 % ، بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی 1/8 % و در بیماران مبتلا به افسردگی 15% بود.

نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر شیوع سردرد در زنان، ساکنین شهر، افراد فاقد شغل، افراد سیگاری، افرادی که مواد مخدر و الکل مصرف می‌کردند، بالاتر بود.همچنین شیوع بیماری‌های مزمن غیر واگیر ازجمله دیابت، پرفشاری خون، بیماری ایسکمیک قلبی و افسردگی در بیماران مبتلابه سردرد بیشتر گزارش شد. این یافته‌ها بازتاب اهمیـت اثرات سردرد و احساس نیاز برای ارائه استراتژی‌هایـی بـرای درمان و پیشگیری از سردرد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات