مقایسه معیار های بستری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان با علائم بیماری کووید 19 با گاید لاین کشوری تشخیصی- درمانی کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اسدآباد، ایران

2 مربی اپیدمولوژی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اسدآباد، ایران

3 استاد فیزیولوژی، گروه هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

10.22118/jsmj.2024.436504.3385

چکیده

زمینه و هدف : در ابتدای شیوع یک همه گیری جدید، وقتی شواهد مربوط به پیش بینی کننده های بیماری محدود است و یا موثر واقع نیست اولویت بندی معیار های بستری می تواند نقش محوری در بهینه سازی خدمات بهداشتی درمانی داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه معیار های بستری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم شهر اسدآباد با علائم بیماری کووید 19 با گاید لاین کشوری تشخیصی- درمانی کووید 19 انجام شده است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی تحلیلی، تمامی موارد بستری با علائم بیماری کووید 19 در بیمارستان ( تعداد 2286 بیمار) از ابتدای همه گیری تا پایان پیک پنجم کرونا در ایران به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده، چک لیست جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران کووید 19 موجود در HIS بیمارستان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های توصیفی (فراوانی) و میانگین (انحراف معیار) و آزمون تحلیلی کای دو انجام شد.
یافته‌ها: 47.9% از بیماران از معیار های بستری با علائم متوسط بیماری و 49.1% از بیماران از معیار های بستری با علائم شدید بیماری، بر اساس گاید لاین، حداقل 3 علامت را داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان دهنده تطابق خوب معیار های بستری بیماران مشکوک به بیماری کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان با معیار های گاید لاین ابلاغی تشخیصی – درمانی کووید 19 وزارت بهداشت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات