بررسی میزان بروز سل در جمعیت شهر همدان حین شیوع کووید-19 و مقایسه آن با زمان مشابه یکسال قبل از شیوع بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 2- مرکز تحقیقات عفونت های چشم، واحد توسعه تحقیقات بالینی

2 3- دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 4- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 5- آزمایشگاه رفرانس سل، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، دانشکده پیرا دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی

چکیده

مقدمه: بروز همزمان بیماری کووید-19 و سل با اثرات هم افزایی بر یکدیگر، می تواند در جامعه سبب بحران و فاجعه گردد. لذا در این مطالعه، میزان بروز بیماری سل در جمعیت شهرستان همدان در بازه یکساله قبل و بعد از شیوع کووید-19 بررسی گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، داده‌های پژوهش از آزمایشگاه رفرانس سل و مرکز ثبت داده های سل در مرکز بهداشت استان همدان استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار Excel انجام گردید.

یافته‌ها: از مجموع 35 نمونه خلط ارسالی قبل از شیوع کووید-19، تعداد 21 نمونه (60%) اسمیر و از این تعداد 14 (66/66%) نمونه کشت مثبت، گزارش گردید. میزان بروز سالیانه سل همدان حدود 6/3 در 100 هزار نفر جمعیت محاسبه گردید. در حالیکه پس از شیوع کووید-19، تعداد 11 نمونه اخذ و از این تعداد، 10 نمونه (9/90%) اسمیر مثبت و تعداد 9 (81/81%) نمونه کشت مثبت گزارش و میزان بروز سالیانه سل در همدان حدود 63/1 در 100 هزار نفر جمعیت محاسبه گردید.

نتیجه‌گیری: بنظر می رسد شیوع کووید-19 با تأثیر بر برنامه‌های کنترلی در سیستم درمانی و سلامت شهرستان همدان، باعث کاهش تشخیص موارد جدید سل ریوی، نسبت به بازه زمانی مشابه قبل از پاندمی، شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات