اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترعبدالحسن طلائی زاده

استاد جراحی عمومی
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سرطان و آلایندهای محیطی و نفتی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

professortalaiezadeh.ir/
ahtalaiezadehyahoo.com
0000-0002-2346-505X

h-index: 7  

مدیر داخلی

فاطمه جواهرفروش زاده

گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی استاد بیهوشی
گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات درد
بیمارستان امام خمینی، بیمارستان گلستان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

f_javaherforooshyahoo.com
0000-0002-7687-5888

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

دکترمحمد بدوی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

badavimyahoo.com
0000-0003-2290-8565

h-index: 20  

دکتراحمد شمسی زاده

استاد بیماری‌های عفونی کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری خلیج فارس
پژوهشکده سلامت
بیمارستان ابوذر
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shamsizadehajums.ac.ir
0000-0003-3068-9913

h-index: 11  

دکتر حمید گله داری

ژنتیک استاد گروه ژنتیک
دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

galehdari187yahoo.com
0000-0001-6281-4809

h-index: 12  

دکتر احمد فرج زاده شیخ

میکروب پزشکی استاد میکروب شناسی
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات آترواسکلروز
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

farajzadehahgmail.com
0000-0001-6951-0453

h-index: 12  

دکتر منصور امین

استاد باکتری شناسی
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری خلیج فارس
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mnsaminyahoo.com
0000-0003-4207-9522

h-index: 14  

دکتر سید محمد حسن آل طیب

کودکان دانشیار کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

tayebyahoo.com
0000-0001-6875-9230

h-index: 7  

دکتر سیاوش صحت

استادیار فوق تخصص جراحی قفسه سینه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ssehhathotmail.com
0000-0003-2761-2368

h-index: 5  

دکتر محمد اسماعیل اکبری

استاد فوق تخصص جراحی غدد و سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

infocrc.ir
0000-0002-9938-3587

h-index: 28  

دکتر اردشیر ارضی

استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ardeshir.arzigmail.com
0000-0002-8602-6855

h-index: 13  

دکتر علیرضا سرکاکی

استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

sarkaki_ayahoo.com
0000-0001-9272-6228

h-index: 26  

دکتر احمدعلی معاضدی

استاد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران

moazedi.agmail.com
0000-0003-1346-2426

h-index: 8  

دکتر آرش بیات

شنوایی شناسی استادیار شنوایی شناسی
گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

bayat-aajums.ac.ir
0000-0002-9393-2426

h-index: 7  

دکتر علی اکبر شایسته

دانشیار گوارش دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین
گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shayestehaliakbar5gmail.com
0000-0002-7636-1369

h-index: 10  

دکتر ماریا چراغی

اپیدمیولوژی دانشیار اپیدمیولوژی
گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mariacheraghigmail.com
0000-0002-6628-8786

h-index: 9  

دکتر مهدی بیژن زاده

ژنتیک انسانی دانشیار ژنتیک انسانی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

mbijanzyahoo.com
0000-0002-5650-9450

h-index: 7  

دکتر محمد جعفر شاطرزاده یزدی

فیزیوتراپی دانشیار فیزیوتراپی
گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی
مرکز تحقیقات توانبخشی بیماری اسکلتی و عضلانی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

shaterzadeh.ptgmail.com
0000-0002-5707-302X

h-index: 5  

دکتر صدیقه طهماسبی

جراحی سرطان دانشیار جراحی سرطان
گروه جراحی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های پستان
مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

tahmasebi.khgmail.com
0000-0001-5880-2063

h-index: 9  

دکتر حبیب اله محمود زاده

جراحی سرطان دانشیار جراحی سرطان
گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
انستیتو کانسر
دانشگاه علوم پزشکی تهران

hmahmoodzadehtums.ac.ir
0000-0001-6840-2645

h-index: 13  

دکتر رضا عزیزی مال امیری

مغز و اعصاب کودکان استادیار مغز و اعصاب کودکان

azizi.ramingmail.com
0000-0001-5423-6375

h-index: 13  

دکتر امیر شرفخانه

فوق تخصص بیماری‌های ریه فوق تخصص بیماری‌های ریه

amirsbcm.edu

دکتر شادی سعادت صفوی

پرستاری School of Healthcare & Social Practice, Unitec Institute of Technology, Auckland, New Zealand

sadatsafaviyahoo.com