مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جندی-شاپور اهواز، ایران.

2 گروه اورولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جندی-شاپور اهواز، ایران.

3 مربی، مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی، و دقت سونوگرافی در مقایسه با سی­تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ­های ادراری است.  
روش بررسی: این مطالعه از مهر تا اسفند ماه 1390 بر روی بیماران با سنگ ادراری دیده شده در سی­تی اسکن بدون تزریق انجام شد و در همان روز سونوگرافی بدون آمادگی روده­ای، توسط رادیولوژیست غیر مطلع از نتیجة سی­تی اسکن انجام شد. سپس اطلاعات سی­تی اسکن و سونوگرافی شامل اندازه و محل سنگ­ها جمع­آوری و آنالیز آماری انجام گردید.
 یافته­ ها: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت سونوگرافی نسبت به سی­تی اسکن در تشخیص سنگ­های کالیس­های کلیه، لگنچه، حالب و مثانه به­ترتیب تعیین گردید. در مجموع حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت کلی سونوگرافی نسبت به سی­تی اسکن به­ترتیب: 7/78، 7/91، 9/91، 4/87 و 2/88 درصد بود.
نتیجه­ گیری: سونوگرافی روش مطمئنی در تشخیص و تأیید سنگ­های لگنچه و مثانه است، اما در خصوص تشخیص سنگ­های  حالب و کالیس روش مطمئنی محسوب نمی­گردد. نهایتاً سونوگرافی با توجه به اینکه با دقت بالا می­تواند عمده سنگ­های ادراری را مشخص نماید و فاقد اشعة مضر رادیولوژی است، لذا به عنوان اولین اقدام تشخیصی پیشنهاد می­گردد. بدیهی است با توجه به اینکه در بررسی سنگ­های کوچکتر از 3 میلی­متر و سنگ­های حالب و کالیس از دقت لازم برخوردار نیست، لذا در صورت ظن بالینی و عدم مشاهدة سنگ در سونوگرافی روش  سی­تی اسکن مولتی­اسلایس پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


1-Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, eds. Campbell-Walsh urology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders; 2012.
2-Brant WE, Helms CA, eds. Fundamentals of diagnostic radiology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 889-90.
3-Fowler KA, Locken JA, Duchesne JH, Williamson MR. US for detecting renal calculi with nonenhanced CT as reference standard. Radiology 2002;222(1):109-13.
4-Passerotti C, Chow JS, Silva A, Schoettler CL, Rosoklija I, Perez-Rossello J, et al. Ultrasound versus computerized tomography for evaluating urolithiasis. J Urol 2009;182(4suppl):1829-34. 
5-King W 3rd, Kimme-Smith C, Winter J. Renal Stone shadowing: an investigation of                                                                                                                         contributing factors. Radiology 1985;154(1):191-6.
6-Sheafor DH, Hertzberg BS, Freed KS, Carroll BA, Keogan MT, Paulson EK, et al.  Nonenhanced helical CT and US in the emergency evaluation patients with renal colic: prospective comparison. Radiology 2000;217(3):792-7. 
7-Patlas M, Farkas A, Fisher D, Zaghal I, Hadas-Halpern I.  Ultrasound vs. CT for the detection of ureteric stones in patients with renal colic. Br J Radiol 2001;74(886):901-4.
8-Johnson CM, Wilson DM, O’Fallon WM, Malek RS, Kurland LT. Renal stone epidemiology: a 25-year study in Rochester, Minnesota.  Kidney Int 1979;16(5):624-31.
9-Hiatt RA, Dales LG, Friedman GD, Hunkeler EM. Frequency of urolithiasis in prepaid medical care program. Am J Epidemiol 1982;115(2):255-65.
10-Stamatelou KK, Francis ME, Jones CA, Nyberg LM, Curhan GC.  Time trends in reported prevalence of kidney stones in the United States: 1976-1994.  Kidney Int 2003;63(5):1817-23.
11-Moesbergen TC, De Ryke RJ, Dunbar S, Wells JE, Anderson NG.  Distal ureteral calculi: US follow up. Radiology 2011;260:575-80.
12-Middleton WD, Dodds WJ, Lawson TL, Foley WD.  Renal calculi: sensitivity with detection with US. Radiology 1988;167(1):239-44.
13-Vrtiska TJ, Hattery RR, King BF, Charboneau JW, Smith LH, Williamson B Jr, et al.  Role of ultrasound in medical management of patients with renal stone disease. Urol Radiol 1992;14(3):131-8.
14-Motola JA, Smith AD. Therapeutic options for the management of upper tract calculi. Urol Clin North Am 1990;17(1):191-206.