تاثیر یک دوره تمرینات فانکشنال با و بدون مکمل کلرلا ولگاریس بر برخی شاخص‌های التهابی، پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی در مردان دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشگاه ارومیه

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22118/jsmj.2024.441901.3406

چکیده

مقدمه: چاقی با افزایش رادیکال‌های آزاد و استرس اکسایشی یا کاهش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی بدن ارتباط دارد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر یک دوره تمرینات فانکشنال با و بدون مکمل کلرلا ولگاریس بر برخی شاخص‌های التهابی، پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی‌اکسیدانی در مردان بیش‌وزن و چاق می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک طرح نیمه تجربی است که 40 مرد بیش وزن و چاق به صورت کاملاً تصادفی انتخاب و در 4 گروه 10 نفری شامل دارونما، مکمل، دارونما+تمرین و مکمل+تمرین تقسیم‌بندی شدند. نمونه‌گیری خونی در چهار مرحله جهت ارزیابی متغیرهای TNF-α، hs-CRP، MDA، GPx و SOD انجام گرفت. تمرینات فانکشنال به مدت 12 هفته و هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه صورت گرفت. آزمودنی‌ها روزانه سه کپسول 300 میلی‌گرمی کلرلا ولگاریس مصرف کردند. تحلیل‌های آماری در سطح معنی‌داری پنج درصد (05/0p≤) با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد پس از تعدیل نمرات پیش‌آزمون، میزان سطح سرمی TNF-α، hs-CRP، MDA، GPx و SOD در پس‌آزمون در گروه دارونما، مکمل، تمرین و تمرین+مکمل دارای تفاوت معنی‌داری می‌باشد.در مقایسه دو تایی گروه‌ها مشاهده شد که میزان سطح سرمی TNF-α، CRP و MDA در گروه تمرین بطور معنی‌داری کمتر از گروه دارونما و سطح سرمی GPx و SOD در گروه‌های تمرینی بیشتر از گروه دارونما می‌باشد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر به نظر می‌رسد مکمل کلرلا به همراه تمرینات فانکشنال می‌تواند اثرات التهابی و اکسایشی در افراد چاق را کاهش و در مقابل اثرات ضد اکسایشی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات