بررسی فراوانی انجام کلیپس‌گذاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان در جنوب غرب ایران: یک مطالعه گذشته‌نگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان کلینیکال انکولوژی و مرکز تحقیقات سرطان، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه انکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دپارتمان جراحی، بیمارستان آپادانا، اهواز، ایران.

10.22118/jsmj.2024.433830.3359

چکیده

مقدمه:
سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان بوده و درمان موضعی این بیماری شامل جراحی و پرتودرمانی می باشد. انجام کلیپس‌گذاری در حین جراحی، برای تعیین بستر تومور، در طراحی درمان رادیوتراپی بسیار کمک کننده است. به نظر می رسد در این منطقه از ایران، جراحان با این موضوع کم تر آشنا بوده یا به اهمیت آن پی نبرده اند و به مقدار ناکافی از این تکنیک استفاده می کنند. بنابراین مطالعه ما با هدف تعیین میزان فراوانی انجام کلیپس‌گذاری در بیماران مبتلا به سرطان پستان در این منطقه انجام گردید.
روش کار:
این پژوهش گذشته‌نگر بر روی تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به دپارتمان کلینیکال انکولوژی بیمارستان گلستان از فروردین 1396 تا اسفند 1397 انجام شد. از بین بیمارانی که در این بازه زمانی 2 ساله مورد جراحی حفظ پستان قرار گرفته بودند، موارد کلیپس‌گذاری شده مشخص گردید. داده های دموگرافیک و کلینکوپاتولوژیک این بیماران مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج:
از مجموع 1059 بیمار مبتلا به سرطان پستان 944 نفر (14/89 درصد) مورد جراحی حفظ پستان قرار گرفته بودند که در 89 بیمار (40/8 درصد) کلیپس‌گذاری انجام شده بود. میانگین تعداد کلیپس 3 عدد بود و در 58 بیمار (17/65 درصد) بیشتر از 3 کلیپس جایگذاری شده بود.

نتیجه گیری:
با توجه به تعداد اندک موارد کلیپس گذاری شده در این منطقه (و احتمالا کل ایران) توصیه می شود که با برگزاری کارگاه های آموزشی، جراحان با تکنیک کلیپس گذاری در حین جراحی و اهمیت و ضرورت آن بیشتر آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات