خونریزی دستگاه گوارش در بیمار مبتلا به عفونت COVID-19 : گزارش دو مورد بیماری

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 جراح عمومی، گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 3. فوق تخصص جراحی عروق، گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی آجا تهران

3 متخصص جراح عمومی، گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 گروه جراحی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه: سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس 2 ( SARS-CoV-2 or COVID-19) یک سندرم عفونی وایرال است که از زمان شیوع جهانی خود جان میلیون ها نفر را تهدید کرده است. این بیماری به صورت عمده ای به عنوان یک عفونت تنفسی حاد شناخته میشود که علایم عمده آن سرفه تب و تنگی نفس است اما در تحقیقات مختلف درگیری های خارج ریوی متعددی برای این بیماری به ثبت رسیده است. ویروس SARS-CoV-2 به طور عمده ای در سیستم گوارش نیز بروز میکند. علایم عمده درگیری گوارشی به صورت درد شکم و تهوع استفراغ و اسهال و با شیوع کمتری خونریزی های گوارشی میباشد.
روش ها و مواد: در این مجموعه گزارش تک مرکزی گذشته نگر که در بیمارستان رازی شهر اهواز انجام شد بیماران مبتلا به SARS-CoV-2 که در اثر خونریزی گوارشی از اول مهر ماه تا اول آذر ماه سال 1399 مورد جراحی قرار گرفته اند بررسی و وارد مطالعه شدند.
نتایج: در این مقاله دو بیمار خونریزی گوارشی با شدت های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو بیمار درگیری گوارشی و ریوی همزمان داشتند که شدت خونریزی گوارشی با میزان درگیری پارانشیمال ریوی همسو و مرتبط بود. هر دو بیمار مورد جراحی قرار گرفتند و اپیزود دیگری از خونریزی نداشتند.
بحث: با توجه به مطالعات ما و تحقیقات زمینه ای و بررسی و مقایسه انجام شده در این مقاله خونریزی گوارشی ناشی از حمله مستقیم ویروس و کواگولوپاتی همراه ان میتواند با شدت درگیری ریوی مرتبط و همسو باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Lisa F. Barrett, , Kevin Bryan Lo, Steven R. Stanek, James W. Walter, Self-limited: gastrointestinal bleeding in COVID-19, ClinicsandResearchinHepatologyandGastroenterology(2020)44,e77—e80
2-Roberto Penagini, Roberto  Frego,  Sandro Ardizzone Aurelio Mauro,  Federico De Grazia, Marco Vincenzo Lenti: Upper gastrointestinal bleeding in COVID-19 inpatients, Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology (2020) 42, e115--- e118
3-Huang C., Wang Y., Li X. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020;395:497–506
4-Monika Misak, Ali Pourmand, Marya AlSamman, Amy Caggiula, Sangrag Ganguli: Non-respiratory presentations of COVID-19, a clinical review, American Journal of Emergency Medicine (2020) – 159424; e11
5-Ajay Gandhi, Klaus Görlinger: Coagulopathy in COVID-19: Connecting the Dots Together, J Card Crit Care:2020;4:47–50
6-Taojiang Chen, Qin Yang, Hongyu Duan: A severe coronavirus disease 2019 patient with high-risk predisposing factors died from massive gastrointestinal bleeding: a case report, Chen et al. BMC Gastroenterology (2020) 20:318
7-Li-Bo Zhang, Rong-Rong Pang , Qing-Hua Qiao, Zhi-Hua Wang, Xin-Yi Xia, Chang-Jun Wang: Successful recovery of COVID-19-associated recurrent diarrhea and gastrointestinal hemorrhage using convalescent plasma, Zhang et al. Military Medical Research (2020) 7:45
8-Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708 –20.
9-Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497 –506.
10-Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020;323(11):1061 -9.