دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 130، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-86 
ارزیابی رضایتمندی از ارتزهای اندام تحتانی و خدمات پس از آن در کاربران شهر اهواز

صفحه 53-63

10.22118/jsmj.2020.229477.2073

محدثه صالحی نجف آبادی؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ میمنت اکبری؛ مریم مرادی؛ آسیه اکملی