دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 131، خرداد و تیر 1400 
مقایسه رفتارهای تغذیه‌ای شیرخواران نارس 6 ماهه اصلاح‌شده و شیرخواران طبیعی شهر زاهدان

صفحه 140-149

10.32598/JSMJ.20.2.5

محدثه غلامیان عارفی؛ نسرین شاهوزائی؛ زهرا اسماعیلی؛ عالیه عابدینی نصرآبادی