دوره و شماره: دوره 20، ویژه نامه - شماره پیاپی 1، 1400 
4. تأثیرخستگی ناشی از دویدن وامانده ساز بر تعادل ایستا و پویا در زنان دارای هایپرلوردوزیس

10.22118/jsmj.2021.251080.2239

روح اله رضایی؛ مهدی خیامی؛ اکبر قلاوند؛ سحر نوروزی؛ مهسا طالشی؛ سمیه نرسی


5. نتایج جراحی کولیت اولسرو در کودکان بستری در بیمارستان مفید

10.22118/jsmj.2020.242084.2165

لیلی مهاچرزاده؛ احمد خالق نژادطبری؛ امیر رضا مشاری؛ مهدی صرافی؛ امیرحسین حسینی