دوره و شماره: دوره 20، ویژه نامه، بهمن و اسفند 1400 
نتایج جراحی کولیت اولسرو در کودکان بستری در بیمارستان مفید

صفحه 628-639

10.32598/JSMJ.20.2165

لیلی مهاجرزاده؛ احمد خالق نژادطبری؛ امیر رضا مشاری؛ مهدی صرافی؛ امیرحسین حسینی


تأثیرخستگی ناشی از دویدن واماند هساز بر تعادل ایستا و پویا در زنان دارای هایپرلوردوزیس

صفحه 664-679

10.32598/JSMJ.20.2332

روح اله رضایی؛ مهدی خیامی؛ اکبر قلاوند؛ سحر نوروزی؛ مهسا طالشی؛ سمیه نرسی