نتایج جراحی کولیت اولسرو در کودکان بستری در بیمارستان مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات جراحی کودکان، پژوهشکده سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.32598/JSMJ.20.2165

چکیده

زمینه و هدف در بسیاری از بیماران مبتلا به کولیت اولسرو، کنترل بیماری از طریق رو شهای طبی امکا نپذیر است، اما در برخی موارد
درمان از طریق جراحی اندیکاسیون انجام م یشود. تاکنون، مطالع های جامع در مورد پیامدهای ناشی از جراحی در کودکان مبتلا به کولیت
اولسرو در ایران منتشر نشده است و مطالعه حاضر با این هدف انجام شده است.
روش بررسی کلیه کودکان مبتلا به بیماری کولیت اولسرو با اندیکاسیون جراحی بستری در بیمارستان مفید طی ده سال وارد مطالعه
شدند. اطلاعات مربوط به ویژگ یهای جمعی تشناختی، اندیکاسیو نهای جراحی، طول مدت درمان طبی، نوع پروسیجر جراحی و عوارض
ناشی از جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافت هها 21 بیمار که طی این سا لها تحت جراحی قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران برابر با 5/ 5± 12 / 11 سال بود.
42/9 درصد مذکر بودند. از نظر اندیکاسیو نهای جراحی، آنمی در 100 درصد، خونریزی رود های 3/ 33 درصد، اختلال رشد کودکان در
14/3 درصد، دفع مکرر در 5/ 9 درصد و دردهای شدید کولیکی شکم 3/ 14 درصد تعیین شد. از نظر عوارض زودرس جراحی، پرفوراسیون
روده در 8/ 4 درصد، پریتونیت در 8/ 4 درصد، عفونت زخم 8/ 23 درصد، آبس ههای لگنی 3/ 14 درصد، ترومبوز ورید عمقی 8/ 4 درصد،
انسداد روده 5/ 9 درصد، پاوچیت 5/ 9 درصد و فیشر آنال 8/ 4 درصد گزارش شد. موارد نیاز به لاپاروتومی مجدد برای بهبود عوارض
جراحی اولیه 8/ 23 درصد ثبت شد. میانگین مدت پیگیری بیماران از لحاظ پیامدهای جراحی برابر با 24 / 4± 79 / 6 سال بود. طی این
مدت، بهبودی وضعیت عملکردی گوارشی در 100 درصد بیماران گزارش شد. عوارض بلند مدت جراحی، 8/ 23 درصد با عارضه تأخیری
فیستول مواجه شدند. ب یاختیاری مدفوعی، 8/ 4 درصد گزارش شد. بقای عاری از عوارض بلند مدت جراحی طی 5 و 10 سال بعد از
جراحی به ترتیب برابر با 3/ 92 و 4/ 56 درصد برآورد شد.
نتیج هگیری درمان جراحی در کودکان مبتلا به کولیت اولسرو کاندید جراحی با پیامد مطلوب و عوارض کوتاه و بلند مدت قابل
اصلاح همراه است.

کلیدواژه‌ها


[1] Benchimol EI, Fortinsky KJ, Gozdyra P, Van den Heuvel M,
Van Limbergen J, Griffiths AM. Epidemiology of pediatric
inflammatory bowel disease: A systematic review of international
trends. Inflamm BowelDis. 2011; 17(1):423-39.
[DOI:10.1002/ibd.21349] [PMID]
[2] Murch SH, Baldassano R, Buller H, Chin S, Griffiths AM, Hildebrand
H, et al. Inflammatory bowel disease: Working Group
report of the second World Congress of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2004; 39(S 2):S647-54. [DOI:10.1097/00005176-
200406002-00011] [PMID]
[3] Mamula P, Markowitz JE, Baldassano RN. Inflammatory bowel
disease in early childhood and adolescence: Special considerations.
Gastroenterol Clin North Am. 2003; 32(3):967-
95. [DOI:10.1016/S0889-8553(03)00046-3]
[4] Kim SC, Ferry GD. Inflammatory bowel diseases in pediatric
and adolescent patients: Clinical, therapeutic, and psychosocial
considerations. Gastroenterology. 2004; 126(6):1550-60.
[DOI:10.1053/j.gastro.2004.03.022] [PMID]
[5] Andres PG, Friedman LS. Epidemiology and the natural course
of inflammatory bowel disease. Gastroenterol Clin North Am.
1999; 28(2):255-81. [DOI:10.1016/S0889-8553(05)70056-X]
[6] Kobayashi T, Siegmund B, Le Berre C, Wei SC, Ferrante M,
Shen B, et al. Ulcerative colitis. Nat Rev Dis Primers. 2020;
6(1):74. [DOI:10.1038/s41572-020-0205-x] [PMID]
[7] Kansal S, Catto-Smith AG. Pediatric Crohn’s disease: Epidemiology
and emerging treatment options. Pediatric Health
Med Ther. 2014; 5:59-71. [DOI:10.2147/PHMT.S45509]
[8] Burri E, Maillard MH, Schoepfer AM, Seibold F, Van Assche
G, Rivière P, et al. treatment algorithm for mild and moderate-
to-severe ulcerative colitis: An update. Digestion. 2020;
101(S 1):2-15. [DOI:10.1159/000504092] [PMID]
[9] Ruel J, Ruane D, Mehandru S, Gower-Rousseau C, Colombel JF. IBD
across the age spectrum: Is it the same disease? Nat Rev Gastroenterol
Hepatol. 2014; 11(2):88-98. [DOI:10.1038/nrgastro.2013.240] [PMID].
[10] Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, Ghali WA, Ferris M, Chernoff
G, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory
bowel diseases with time, based on systematic
review. Gastroenterology. 2012; 142(1):46-54.e42; quiz e30.
[DOI:10.1053/j.gastro.2011.10.001] [PMID]
[11] Turner D, WalshCM, SteinhartAH, Griffiths AM. Response
to corticosteroids in severe ulcerative colitis: A systematic
review of the literature and a meta- regression. Clin Gastroenterol
Hepatol. 2007; 5(1):103-10. [DOI:10.1016/j.
cgh.2006.09.033] [PMID]
[12] Turner D, Griffiths AM. Acute severe ulcerative colitis in
children: A systematic review. Inflamm Bowel Dis. 2011;
17(1):440-9. [DOI:10.1002/ibd.21383] [PMID]
[13] Gower-Rousseau C, Dauchet L, Vernier-Massouille G,
Tilloy E, Brazier F, Merle V, et al. The natural history of pediatric
ulcerative colitis: A population-based cohort study.
Am J Gastroenterol. 2009; 104(8):2080-8. [DOI:10.1038/
ajg.2009.177] [PMID]
[14] Van Limbergen J, Russell RK, Drummond HE, Aldhous MC,
Round NK, Nimmo ER, et al. Definition of phenotypic characteristics
of childhood-onset inflammatory bowel disease.
Gastroenterology. 2008; 135(4):1114-22. [DOI:10.1053/j.
gastro.2008.06.081] [PMID]
[15] Malaty HM, Mehta S, Abraham B, Garnett EA, Ferry GD. The
natural course of inflammatory bowel disease-indeterminate
from child hood to adulthood: Within a 25 year period.
Clin ExpGastroenterol. 2013; 6:115-21. [DOI:10.2147/CEG.
S44700] [PMID] [PMCID]
[16] Laituri CA, Fraser JD, Garey CL, Aguayo P, Sharp SW, Ostlie
DJ, et al. Laparoscopic ileocecectomy in pediatric patients
with Crohn’s disease. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011;
21(2):193-5. [DOI:10.1089/lap.2010.0169] [PMID]
[17] Alabaz O, Iroatulam AJ, Nessim A, Weiss EG, Nogueras JJ,
Wexner SD. Comparison of laparoscopic assisted and conventional
ileocolic resection in Crohn’s disease. Eur J Surg. 2000;
166(3):213-7. [DOI:10.1080/110241500750009302] [PMID]
[18] Turunen P, Ashorn M, Auvinen A, Iltanen S, Huhtala H, Kolho
KLl. Long-term health outcomes in pediatric inflammatory
bowel disease: A population-based study. Inflamm Bowel
Dis. 2009; 15(1):56-62. [DOI:10.1002/ibd.20558] [PMID]
[19] Parks AG, Nicholls RJ. Proctocolectomy without ileostomy
for ulcerative colitis. Br Med J. 1978; 2(6130):85-8.
[DOI:10.1136/bmj.2.6130.85] [PMID] [PMCID]
[20] Scott Jr HW, Wimberly JE, Shull HJ, Law IV DH. Single stage
proctocolectomy for severe ulcerative colitis. Comparison
with less extensive surgical procedures. Am J Surg. 1970;
119(1):87-94. [DOI:10.1016/0002-9610(70)90017-6] [PMID]
[21] Grucela A, Steinhagen RM. Current surgical management
of ulcerative colitis. Mt Sinai J Med. 2009; 76(6):606-12.
[DOI:10.1002/msj.20152] [PMID]
[22] Odes S. How expensive is inflammatory bowel disease? A
critical analysis. World J Gastroenterol. 2008; 14(43):6641-7.
[DOI:10.3748/wjg.14.6641] [PMID] [PMCID]
[23] Holder-Murray J, Marsicovetere P, Holubar SD. Minimally
invasive surgery for inflammatory bowel disease.
Inflamm Bowel Dis. 2015; 21(6):1443-58. [DOI:10.1097/
MIB.0000000000000316][PMCID]
[24] Kelley-Quon LI, Tseng CH, Jen HC, Ziring DA, Shew SB. Postoperative
complications and health care use in children undergoing
surgery for ulcerative colitis. J Pediatr Surg. 2012;
47(11):2063-70. [PMID]
[25] Knod JL, Holder M, Cortez AR, Martinez-Leo B, Kern P, Saeed
S, et al. Surgical outcomes, bowel habits and quality of life
in young patients after ileoanal anastomosis for ulcerative
colitis. J Pediatr Surg. 2016; 51(8):1246-50. [DOI:10.1016/j.
jpedsurg.2016.03.002] [PMID]
[26] Pini-Prato A, Faticato MG, Barabino A, Arrigo S, Gandullia
P, Mazzola C, et al. Minimal invasive surgery for paediatric
inflammatory bowel disease: Personal experience and literature
review. World J Gastroenterol. 2015; 21(40):11312-20.
[DOI:10.3748/wjg.v21.i40.11312] [PMID] [PMCID]
Mohajerzadeh L, et al. Surgical Results of Ulcerative Colitis-in Mofid Children Hospital. JSMJ. 2022; 20(SpecialIssue):628-639
639
Fّeb, Mar 2022. Volume 20. Number 6
[27] Dukleska K, Berman L, Aka AA, Vinocur CD, Teeple EA. Shortterm
outcomes in children undergoing restorative proctocolectomy
with ileal-pouch anal anastomosis. J Pediatr Surg.
2018; 53(6):1154-9. [DOI:10.1016/j.jpedsurg.2018.02.075]
[PMID]
[28] Gonzalez DO, Nwomeh BC. Complications in children with
ulcerative colitis undergoing ileal pouch-anal anastomosis.
Semin Pediatr Surg. 2017; 26(6):384-90. [DOI:10.1053/j.
sempedsurg.2017.10.008] [PMID]
[29] Ashton JJ, Versteegh HP, Batra A, Afzal NA, King A, Griffiths
DM, et al. Colectomy in pediatric ulcerative colitis: A single
center experience of indications, outcomes, and complications.
J Pediatr Surg. 2016; 51(2):277-81. [DOI:10.1016/j.
jpedsurg.2015.10.077] [PMID]
[30] Pakarinen MP, Natunen J, Ashorn M, Koivusalo A, Turunen
P, Rintala RJ, et al. Long-term outcomes of restorative proctocolectomy
in children with ulcerative colitis. Pediatrics. 2009;
123(5):1377-82. [DOI:10.1542/peds.2008-2086] [PMID]
[31] Patton D, Gupta N, Wojcicki JM, Garnett EA, Nobuhara
K, Heyman MB. Postoperative outcome of colectomy
for pediatric patients with ulcerative colitis. J Pediatr
Gastroenterol Nutr. 2010; 51(2):151-4. [DOI:10.1097/
MPG.0b013e3181c99290] [PMID] [PMCID]
[32] Bhakta A, Tafen M, Glotzer O, Ata A, Chismark AD, Valerian
BT, et al. Increased incidence of surgical site infection
in IBD patients. Dis Colon Rectum. 2016; 59(4):316-22.
[DOI:10.1097/DCR.0000000000000550] [PMID]
[33] Hansen LF, Jakobsen C, Paerregaard A, Qvist N, Wewer V.
Surgery and postoperative recurrence in children with Crohn
disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015; 60(3):347-51.
[DOI:10.1097/MPG.0000000000000616] [PMID]
[34] Baldassano RN, Piccoli DA. Inflammatory bowel disease
in pediatric and adolescent patients. Gastroenterol
Clin North Am. 1999; 28(2):445-58. [DOI:10.1016/S0889-
8553(05)70064-9]
[35] Adamiak T, Walkiewicz-Jedrzejczak D, Fish D, Brown C, Tung
J, Khan K, et al. Incidence, clinical characteristics, and natural
history of pediatric IBD in Wisconsin: A population-based
epidemiological study. Inflamm Bowel Dis. 2013; 19(6):1218-
23. [DOI:10.1097/MIB.0b013e318280b13e] [PMID] [PMCID]
[36] Mohajerzadeh L, khaleghnejad Tabari A, Mirshemirani
A, Sadeghian N, Rouzrokh M, Dara N. Ulcerative colitis in
infancy: Our results. Iran J Pediatr Surg. 2016; 2(1):45-9.
[DOI:10.22037/irjps.v2i1.12054]
[37] Taylor BM, Beart RW, Dozois RR. Kelly KA, Phillips SF.
Straight ileoanal anastomosis uersus pouch-anal anastomosis
after colectomy and mucosal proctectomy.
Arch Sury. 1983; 118(6):696-701. [DOI:10.1001/archsurg.
1983.01390060018004] [PMID]
[38] El-Baba M1, Lin CH, Klein M, Tolia V. Outcome after surgical
intervention in children with chronic inflammatory bowel
disease. Am Surg. 1996; 62(12):1014-7. [PMID]