نتایج جراحی کولیت اولسرو در کودکان بستری در بیمارستان مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جراح کودکان بیمارستان مفید دانشگاه شهید بهشتی

2 جراحی کودکان پزشک فوق تخصص استاد تهران بیمارستان کودکان مفید گروه جراحی کودکان خ شریعتی نبش میرداماد

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 جراح کودکان بیمارستان مفید دانگاه شهید بهشتی

5 استادیار گوارش کودکان، بیمارستان کودکان مفید، مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان ، پژوهشکده سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی

10.22118/jsmj.2020.242084.2165

چکیده

مقدمه: بسیاری از بیماران مبتلا به کولیت اولسرو،کنترل بیماری از طریق روشهای طبی امکانپذیر است،اما در برخی موارد،انجام جراحی اندیکاسیون میابد.تاکنون،مطالعه ای جامع در خصوص پیامدهای ناشی از جراحی در کودکان مبتلا به کولیت اولسرو،در ایران منتشر نشده است و مطالعه حاضر،با همین هدف انجام شد.
روش کار:کلیه کودکان مبتلا به بیماری کولیت اولسرو،با اندیکاسیون جراحی بستری در بیمارستان مفید طی ده سال،وارد مطالعه شدند.اطلاعات مربوط به ویژگیهای دموگرافیک،اندیکاسیونهای جراحی،طول مدت درمان طبی،نوع پروسیجر جراحی،عوارض ناشی از جراحی،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج:21 بیمار که در طی این سال ها،تحت جراحی قرار گرفتند،وارد مطالعه شدند.میانگین سنی بیماران برابر65.5 ± 12.11 سال بود.9.42%مذکر بودند.از لحاظ اندیکاسیونهای جراحی،آنمی در 100%،خونریزی روده ای 3.33%،FTT در 3.14%،دفع مکرر در5.9% و دردهای شدید کولیکی شکم3.14% تعیین شد.از لحاظ عوارض زودرس جراحی،پرفوراسیون روده در 8./4%،پریتونیت در 8.4%،عفونت زخم8.23%،آبسه های لگنی3.14%،ترومبوز ورید عمقی8.4%،انسداد روده5.9%،پاوچیت5.9%و فیشر آنال8.4%گزارش شد.موارد نیاز به لاپاروتومی مجدد برای بهبود عوارض جراحی اولیه8.23%ثبت شد.میانگین مدت پیگیری بیماران از لحاظ پیامدهای جراحی برابر24.4 ± 79.6سال بود.در طی این مدت، بهبودی وضعیت عملکردی گوارشی در100% بیماران گزارش شد.عوارض بلند مدت جراحی،8.23%با عارضه تاخیری فیستول مواجه شدند.بی اختیاری مدفوعی،8.4% گزارش شد.بقای عاری از عوارض بلند مدت جراحی طی5 و10سال بعد از جراحی به ترتیب برابر3.92% و4.56%برآورد گردید.
نتیجه گیری:درمان جراحی در کودکان مبتلا به کولیت اولسرو کاندید جراحی،با پیامد مطلوب و عوارض کوتاه و بلند مدت قابل اصلاح همراه است.

کلیدواژه‌ها