ارزیابی تأثیر تغییرات کنتراست در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران

2 گروه عمومی دندانپزشکی ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران

3 گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز ، ایران

10.32598/JSMJ.20.2312

چکیده

زمینه و هدف امروزه اغلب سیست مهای تصویربرداری دیجیتال انواع مختلفی از تکنی کهای پردازش تصویر را در دسترس قرار م یدهند.
با توجه به اهمیت دقت این تصویربرداری و کاربرد گسترده آن، در این مطالعه به بررسی تأثیر تغییر کنتراست در تشخیص شکستگی
عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی م یپردازیم.
روش بررسی در این مطالعه آزمایشگاهی 24 دندان ت کریشه انسانی به صورت باکولینگوالی برش داده شدند.تصاویر دیجیتالی قبل و بعد
از ایجاد سیستم شکستگی عمودی ریشه القایی تهیه شد. تصایر با سه کنتراست کم، متوسط و زیاد توسط دو رادیولوژیست بررسی شدند.
داد هها با استفاده از آزمون کاپا و م کنمار در نر مافزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت. صحت کلی با استفاده از آنالی زهای تحت منحنی
مشخصه عملکرد سیستم محاسبه شد.
یافت هها بیشترین حساسیت و اختصاصیت و صحت کلی مربوط به تصاویر با درجه کنتراست متوسط است )به ترتیب 83 / 95 ، 100 و
98 درصد در مشاهد هگر اول و 100 و 100 و 100 درصد در مشاهد هگر دوم(. در حالت کنتراست کم و زیاد جهت تشخیص شکستگی
عمودی ریشه، تفاوت معنادار آماری با واقعیت وجود ندارد ) 001 / .)P<0
نتیج هگیری کنتراست متوسط م یتواند به عنوان یک فیلتر پردازش در تشخیص شکستگی عمودی ریشه به کار رود.

کلیدواژه‌ها


[1] Yang SF, Rivera EM, Walton RE. Vertical root fracture in nonendodontically
treated teeth. J Endod. 1995; 21(6):337-9. [PMID]
[2] Lertchirakarn V, Palamara JE, Messer HH. Patterns of vertical
root fracture: Factors affecting stress distribution in the root
canal. J Endod. 2003; 29:(8):523-8. [DOI:10.1097/00004770-
200308000-00008] [PMID]
[3] Moule AJ, Kahler B. Diagnosis and management of teeth
with vertical root fractures. Aust Dent J. 1999; 44(2):75-87.
[DOI:10.1111/j.1834-7819.1999.tb00205.x] [PMID]
[4] White SC, Pharoah MJ. Oral radiology - e-book: Principles and
interpretation. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2009.
https://www.google.com/books/edition/Oral_Radiology_E_
Book/_GWQ13qK_-kC?hl=en&gbpv=0-
[5] Patel S, Brady E, Wilson R, Brown J, Mannocci F. The detection
of vertical root fractures in root filled teeth with periapical radiographs
and CBCT scans. Int Endod J. 2013; 46(12):1140-52.
[DOI:10.1111/iej.12109] [PMID]
[6] van der Stelt PF. Filmless imaging: The uses of digital radiography
in dental practice. J Am Dent Assoc. 2005; 136(10):1379-
87. [DOI:10.14219/jada.archive.2005.0051] [PMID]
[7] van der Stelt PF. Better imaging: The advantages of digital
radiography. J Am Dent Assoc. 2008; 139 Suppl:7S-13S.
[DOI:10.14219/jada.archive.2008.0357] [PMID]
[8] MehrAli Zadeh S, Talayi poor A, Mehrvarzfar P, Edalat M, SHarifi
SHoushtari S. [Comparison between digital intraoral radiography
(PSP) and Cone Beam CT images in detection internal
root resorption (in-vitro study) (Persian)]. J Res Dent Sci. 2016;
13(2):102-8. http://jrds.ir/article-1-554-fa.html
[9] Alqerban A, Jacobs R, Souza PC, Willems G. In-vitro comparison
of 2 cone-beam computed tomography systems and panoramic
imaging for detecting simulated canine impaction-induced
external root resorption in maxillary lateral incisors. Am
Jornal Orthod Dentofacial Orthop. 2009; 136(6):764.e1-11;
discussion 764-5. [DOI:10.1016/j.ajodo.2009.03.036] [PMID]
[10] Abesi F, Mirshekar A, Moudi E, Seyedmajidi M, Haghanifar
S, Haghighat N, et al. Diagnostic accuracy of digital and
conventional radiography in the detection of non-cavitated
approximal dental caries. Iran J Radiol. 2012; 9(1):17-21.
[DOI:10.5812/iranjradiol.6747] [PMID] [PMCID]
[11] Varshosaz M, Tavakoli MA, Mostafavi M, Baghban AA. Comparison
of conventional radiography with cone beam computed
tomography for detection of vertical root fractures: An
in vitro study. J Oral Sci. 2010; 52(4):593-7. [DOI:10.2334/josnusd.
52.593] [PMID]
[12] Hassan B, Metska ME, Ozok AR, van der Stelt P, Wesselink
PR. Comparison of five cone beam computed tomography systems
for the detection of vertical root fractures. J Endod. 2010;
36(1):126-9. [DOI:10.1016/j.joen.2009.09.013] [PMID]
[13] Mehralizadeh S, Mehrvarzfar P, Taghizadeh S, Edalat M, Mohebi
M. [Reverse contrast enhancement in digital radiography
in detection of vertical root fracture (in vitro) (Persian)].
J Dent Med. 2015; 28(2):115-21. http://jdm.tums.ac.ir/article-
1-5357-fa.html
[14] Lee JU, Kwon KJ, Koh KJ, Diagnostic accuracy of artificially
induced vertical root fractures: A comparison of direct digital
periapical images with conventional periapical images. Imaging
Science in Dentistry. 2004; 34:185-90. https://www.koreascience.
or.kr/article/JAKO200416642218219.pdf
[15] Habibikia A, Dabaghi A, Hejazi SV. [Evaluation of the efficacy
of contrast alteration for detecting impacted tooth-induced
external root resorption,cervical portion of single root teeth in
cone beam computed tomography,an ex-vivo study [PhD dissertation].
Ahwaz: Jondishapur University of Medical Sciences;
2018.
[16] Habibi Kia A, Dabaghi A, Jafarzadeh M, Torfi S, Esmaeili M.
[Evaluation of the effect of contrast alteration in detecting internal
root resorption in single root teeth in cone beam computed
tomography (Persian)]. Jundishapur Sci Med J. 2020;
19(5):409-22.-https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.
aspx?ID=894295