ارزیابی تأثیر تغییرات کنتراست در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز

2 دندانپزشکی جندی‌ شاپور

3 استادیار گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز

4 استادیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور اهواز

10.32598/JSMJ.20.6.2312

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: امروزه اغلب سیستمهای تصویربرداری دیجیتال انواع مختلفی از تکنیکهای پردازش
تصویر را در دسترس قرار میدهند . با توجه به اهمیت دقت این تصویر برداری و کاربرد گسترده آن ، در این
مطالعه به بررسی تاثیر تغییر کنتراست در تشخیص شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال معمولی می پردازیم.
روش بررسی : در این مطالعه ی آزمایشگاهی 24 دندان تک ریشه ی انسانی با vrf القایی دچار شکستکی عمودی ریشه شدند.تصاویر دیجیتالی قبل و بعد از ایجاد vrf القایی تهیه شد.تصایر با سه کنتراست کم، متوسط و زیاد توسط دو رادیولوژیست بررسی شدند.داده ها با استفاده از آزمون kappa و MacNemar در نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت. صحت کلی با استفاده از آنالیز های تحت منحنی Roc محاسبه گردید.
یافته ها : بیشترین حساسیت و اختصاصیت و صحت کلی مربوط به تصاویر با درجه کنتراست متوسط می باشد.(به ترتیب 83/95% ، 100% و 98 % در مشاهده گر اول و 100% و 100% و 100% در شماهده گر دوم)
در حالت کنتراست کم و زیاد جهت تشخیص شکستگی عمودی ریشه، تفاوت معنادار آماری با واقعیت وجود ندارد.(p<0/001)
نتیجه گیری : کنتراست متوسط می تواند به عنوان یک فیلتر پردازش در تشخیص شکستگی عمودی ریشه به کار رود.

کلیدواژه‌ها