مقایسه میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال اطفال به روش باز و لاپاراسکوپی: یک مطالعه مورد-شاهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

2 گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی

10.32598/JSMJ.20.6.2344

چکیده

مقدمه: فتق اینگوینال غیر مستقیم در کودکان به دلیل باز ماندن پروسسوس واژینالیس و ورود احشا به داخل آن ایجاد می شود. فتق مستقیم در کودکان بسیار نادر است. این مطالعه به منظـور مقایسـه میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی در اطفال بستری در بخش جراحی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مورد-شاهدی، جمعیت مورد مطالعه اطفال بستری شده در بیمارستان امام خمینی (ره) و ابوذر طی سال های 1397 تا 1399 بودند که تحت جراحی به روش های لاپاراسکوپیک و باز قرار گرفتند. داده ها با چک لیستی که بر اساس متغیرهای جنس ، سن، میزان عفونت، سمت درگیر، میزان هیدروسل، طول اسکار، میزان تورم تستیس و میزان و عود تنظیم شده بود، استخراج شد.
نتایج: در مجموع 261 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین زمان جراحی در دو روش جراحی، اختلاف آماری معناداری وجود دارد و زمان جراحی در روش جراحی باز به طور معناداری کمتر از زمان جراحی در روش جراحی لاپاراسکوپی می باشد (0.001 >.(P بین وضعیت عود و نوع روش جراحی ارتباط آماری معناداری وجود دارد (0.021= (P.
نتیجه گیری: هر دو روش جراحی، روشی ایمن می باشند که میتوان با توجه به شرایط بیمار نوع جراحی را انتخاب کرد. پیشنهاد می شود که مطالعات بالینی بیشتری برای ارزیابی و مقایسه این دو روش جراحی انجام شود.

کلیدواژه‌ها