مقایسه میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال اطفال به روش باز و لاپاراسکوپی: یک مطالعه مورد-شاهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیمار یهای مزمن، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

3 گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

10.32598/JSMJ.20.2344

چکیده

زمینه و هدف فتق اینگوینال غیر مستقیم در کودکان به دلیل باز ماندن پروسسوس واژینالیس و ورود احشاء به داخل آن ایجاد م یشود.
فتق مستقیم در کودکان بسیار نادر است. این مطالعه برای مقایسه میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی هرنی اینگوینال به روش باز
و لاپاراسکوپی در اطفال بستری در بخش جراحی انجام شد.
روش بررسی در این مطالعه مورد-شاهدی، جمعیت موردمطالعه اطفال بستری شده در بیمارستان امام خمینی )ره( و ابوذر طی سا لهای
1397 تا 1399 بودند که تحت جراحی به رو شهای لاپاراسکوپیک و باز قرار گرفتند. داد هها با فهرستی که براساس متغیرهای جنس،
سن، میزان عفونت، سمت درگیر، میزان هیدروسل، طول اسکار، میزان تورم تستیس و میزان و عود تنظیم شده بود، استخراج شد.
یافت هها در این مطالعه 261 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین زمان جراحی در دو روش جراحی، اختلاف آماری معناداری
وجود دارد و زمان جراحی در روش جراحی باز ب هطور معناداری کمتر از زمان جراحی در روش جراحی لاپاراسکوپی م یباشد ) 001 / .)P>0
بین وضعیت عود و نوع روش جراحی ارتباط آماری معناداری وجود دارد ) 021 / .(P=0
نتیج هگیری نتایج این مطالعه نشان داد میانگین زمان، طول اسکار و میانگین سن بیمار در روش جراحی لاپاراسکوپی بیشتر از روش
جراحی باز م یباشد. در هر دو روش جراحی هرنی اینگوینال، بیماران بدون عود و بیماران با سمت درگیری سمت راست بیشترین فراوانی
را داشتند. هر دو روش جراحی، روشی ایمن است که م یتوان با توجه به شرایط بیمار نوع جراحی را انتخاب کرد. پیشنهاد م یشود
مطالعات بالینی بیشتری برای ارزیابی و مقایسه این دو روش جراحی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Kingsnorth A, LeBlanc K. Hernias: Inguinal and incisional.-Lancet.
2003; 362(9395):1561-71. [DOI:10.1016/S0140-6736(03)14746-0]
[2] Harper RG, Garcia A, Sia C. Inguinal hernia: A common problem
of premature infants weighing 1,000 grams or less at birth. Pediatrics.
1975; 56(1):112-5. [DOI:10.1542/peds.56.1.112] [PMID]
[3] Peevy KJ, Speed FA, Hoff CJ. Epidemiology of inguinal hernia in
preterm neonates. Pediatrics. 1986; 77(2):246-7. [DOI:10.1542/
peds.77.2.246] [PMID]
[4] Kapur P, Caty MG, Glick PL. Pediatric hernias and hydroceles.
Pediatr Clin North Am. 1998; 45(4):773-89. [DOI:10.1016/
S0031-3955(05)70044-4]
[5] Skoog SJ, Conlin MJ. Pediatric hernias and hydroceles. The
urologist’s perspective. Urol clin North Am. 1995; 22(1):119-30.
[DOI:10.1016/S0094-0143(21)01022-3]
[6] Rescorla FJ, Grosfeld JL. Inguinal hernia repair in the perinatal
period and early infancy: Clinical considerations. J pediatr Surg.
1984; 19(6):832-7. [DOI:10.1016/S0022-3468(84)80379-6]
[7] Rowe MI, Clatworthy Jr HW. The other side of the pediatric
inguinal hernia. Surg Clin North Am. 1971; 51(6):1371-6.
[DOI:10.1016/S0039-6109(16)39592-5]
[8] Harvey MH, Johnstone MJ, Fossard DP. Inguinal herniotomy
in children: A five year survey. Br J Surg. 1985; 72(6):485-7.
[DOI:10.1002/bjs.1800720627] [PMID]
[9] Velanovich V. Laparoscopic vs open surgery: A preliminary comparison
of quality-of-life outcomes. Surg Endosc. 2000; 14(1):16-
21. [DOI:10.1007/s004649900003] [PMID]
[10] EU Hernia Trialists Collaboration. Laparoscopic compared
with open methods of groin hernia repair: Systematic review
of randomized controlled trials. Br J Surg. 2000; 87(7):860-7.
[DOI:10.1046/j.1365-2168.2000.01540.x] [PMID]
[11] McCormack K, Scott NW, Go PM, Ross S, Grant AM; EU Hernia
Trialists Collaboration. Laparoscopic techniques versus
open techniques for inguinal hernia repair. Cochrane Database
Syst Rev. 2003; 2003(1):CD001785. [DOI:10.1002/14651858.
CD001785] [PMID] [PMCID]-
[12] Memon MA, Cooper NJ, Memon B, Memon MI, Abrams KR.
Meta‐analysis of randomized clinical trials comparing open and
laparoscopic inguinal hernia repair. Br J Surg. 2003; 90(12):1479-
92. [DOI:10.1002/bjs.4301] [PMID]
[13] Burd RS, Heffington SH, Teague JL. The optimal approach for
management of metachronous hernias in children: A decision
analysis. J Pediatr Surg. 2001; 36(8):1190-5. [DOI:10.1053/
jpsu.2001.25760] [PMID]
[14] Given JP, Rubin SZ. Occurrence of contralateral inguinal hernia
following unilateral repair in a pediatric hospital. J Pediatr Surg.
1989; 24(10):963-5. [DOI:10.1016/S0022-3468(89)80191-5]
[15] Ingimarsson O, Spak I. Inguinal and femoral hernias. Longterm
results in a community hospital. Acta Chir Scand. 1983;
149(3):291-7. [PMID]
[16] Hassan ME, Mustafawi AR. Laparoscopic flip-flap technique
versus conventional inguinal hernia repair in children. JSLS.
2007; 11(1):90-3. [PMID]
[17] Endo M, Watanabe T, Nakano M, Yoshida F, Ukiyama E. Laparoscopic
completely extraperitoneal repair of inguinal hernia
in children: A single-institute experience with 1,257 repairs
compared with cut-down herniorrhaphy. Surg Endosc. 2009;
23(8):1706-12. [DOI:10.1007/s00464-008-0300-7] [PMID] [PMCID]
[18] Shalaby R, Ismail M, Dorgham A, Hefny K, Alsaied G, Gabr K, et
al. Laparoscopic hernia repair in infancy and childhood: Evaluation
of 2 different techniques. J Pediatr Surg. 2010; 45(11):2210-
6. [DOI:10.1016/j.jpedsurg.2010.07.004] [PMID]
[19] Oldham KT. Principles and practice of pediatric surgery. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2005. https://www.
google.com/books/edition/Principles_and_Practice_of_Pediatric_
Sur/7LGvAQAACAAJ?hl=en
[20] Ram AD, Wheeler RA. A new intraperitoneal technique for
safe repair of incarcerated inguinal hernias: A novel technique
to consider. Eur J Pediatr Surg. 2011; 21(5):296-8.
[DOI:10.1055/s-0031-1279688] [PMID]
[21] Grosfeld JL, Minnick K, Shedd F, West KW, Rescorla FJ, Vane
DW. Inguinal hernia in children: Factors affecting recurrence in
62 cases. J Pediatr Surg. 1991; 26(3):283-7. [DOI:10.1016/0022-
3468(91)90503-L]
[22] Amid PK, Shulman AG, Lichtenstein IL. Open” tension-free” repair
of inguinal hernias: The Lichtenstein technique. Eur J Surg.
1996; 162(6):447-53. [PMID]
[23] Lauriti G, Zani-Ruttenstock E, Catania VD, Antounians L, Lelli
Chiesa P, Pierro A, et al. Open Versus laparoscopic approach
for morgagni’s hernia in infants and children: A systematic review
and meta-analysis. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2018;
28(7):888-93. [DOI:10.1089/lap.2018.0103] [PMID]
[24] Darmawan KF, Sinclair T, Dunn JCY. Comparison of laparoscopic
and open pediatric inguinal hernia repairs at two institutions.
Pediatr Surg Int. 2018; 34(12):1293-8. [DOI:10.1007/s00383-
018-4360-z] [PMID]
[25] Ho IG, Ihn K, Koo EJ, Chang EY, Oh JT. Laparoscopic repair of
inguinal hernia in infants: Comparison with open hernia repair. J
Pediatr Surg. 2018; 53(10):2008-12. [PMID]
[26] Parelkar SV, Oak S, Gupta R, Sanghvi B, Shimoga PH, Kaltari
D, et al. Laparoscopic inguinal hernia repair in the pediatric
age group--experience with 437 children. J Pediatr Surg. 2010;
45(4):789-92. [DOI:10.1016/j.jpedsurg.2009.08.007] [PMID]
[27] Saranga Bharathi R, Arora M, Baskaran V. Pediatric inguinal hernia:
Laparoscopic versus open surgery. JSLS. 2008; 12(3):277-81.
[PMID]
[28] Igwe AO, Talabi AO, Adisa AO, Adumah CC, Ogundele IO, Sowande
OA, et al. Comparative study of laparoscopic and open
inguinal herniotomy in children in Ile Ife, Nigeria: A prospective
randomized trial. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019,
29(12):1609-15. [DOI:10.1089/lap.2019.0354] [PMID]
[29] Kantor N, Travis N, Wayne C, Nasr A. Laparoscopic versus
open inguinal hernia repair in children: Which is the true gold-
Peyvaste M, et al. Comparing the Complications and Recurrence Rate after Inguinal Herniorrhaphy by Open and Laparoscopic Surgical Methods. JSMJ. 2022; 20(6):612-619
619
بهمن و اسفند 1400 . دوره 20 . شماره 6
standard? A systematic review and meta-analysis. Pediatr Surg
Int. 2019, 35(9):1013-26. [DOI:10.1007/s00383-019-04521-1]
[PMID]
[30] Yang C, Zhang H, Pu J, Mei H, Zheng L, Tong Q. Laparoscopic
vs open herniorrhaphy in the management of pediatric inguinal
hernia: A systemic review and meta-analysis. J Pediatr Surg.
2011, 46(9):1824-34. [PMID]
[31] Zhu LL, Xu WJ, Liu JB, Huang X, Lv ZB. Comparison of laparoscopic
hernia repair and open herniotomy in children: A retrospective
cohort study. Hernia. 2017; 21(3):417-23. [PMID]
[32] Chongxi R, Hongqiao W, Fengying L, Xin W, Hongxia Q, Lijun
X. Single-incision approach for bilateral inguinal hernia repair
in children: A retrospective study. Medicine (Baltimore). 2020;
99(9):e19376. [PMID] [PMCID]
[33] Fujiogi M, Michihata N, Matsui H, Fushimi K, Yasunaga H, Fujishiro
J. Outcomes following laparoscopic versus open surgery
for pediatric inguinal hernia repair: Analysis using a national
inpatient database in Japan. J Pediatr Surg. 2019; 54(3):577-81.
[PMID]
[34] Zhang Y, Chao M, Zhang X, Wang Z, Fan D, Zhang K, et al. Does
the laparoscopic treatment of paediatric hydroceles represent
a better alternative to the traditional open repair technique? A
retrospective study of 1332 surgeries performed at two centres
in China. Hernia. 2018; 22(4):661-9. [DOI:10.1007/s10029-017-
1715-7] [PMID] [PMCID]
[35] Amano H, Tanaka Y, Kawashima H, Deie K, Fujiogi M, Suzuki K,
et al. Comparison of single-incision laparoscopic percutaneous
extraperitoneal closure (SILPEC) and open repair for pediatric inguinal
hernia: A single-center retrospective cohort study of 2028
cases. Surg Endosc. 2017; 31(12):4988-95. [PMID] [PMCID]
[36] Gause CD, Casamassima MGS, Yang J, Hsiung G, Rhee D, Salazar
JH, et al. Laparoscopic versus open inguinal hernia repair in children
≤3: A randomized controlled trial. Pediatr Surg Int. 2017;
33(3):367-76. [DOI:10.1007/s00383-016-4029-4] [PMID]
[37] Nakashima M, Ide K, Kawakami K. Laparoscopic versus open repair
for inguinal hernia in children: A retrospective cohort study.
Surg Today. 2019; 49(12):1044-50. [PMID]
[38] Esposito C, Montinaro L, Alicchio F, Savanelli A, Armenise T,
Settimi A. Laparoscopic treatment of inguinal hernia in the first
year of life. J Laparoendosc Adv Surg Tech. A 2010; 20(5):473-6.
[PMID]
[39] Chong AJ, Fevrier HB, Herrinton LJ. Long-term follow-up of
pediatric open and laparoscopic inguinal hernia repair. J Pediatr
Surg. 2019; 54(10):2138-44. [PMID]
[40] Aneiros Castro B, Cano Novillo I, García Vázquez A, de Miguel
Moya M. Is the laparoscopic approach safe for inguinal hernia
repair in preterms? J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019;
29(10):1302-5. [PMID]
[41] Chen Y, Wang F, Zhong H, Zhao J, Li Y, Shi Z. A systematic review
and meta-analysis concerning single-site laparoscopic percutaneous
extraperitoneal closure for pediatric inguinal hernia and
hydrocele. Surg Endosc. 2017; 31(12):4888-901. [PMID]
[42] Dapri G. 10-year experience with 1700 single-incision laparoscopies.
Surg Technol Int. 2019; 35:71-83. [PMID]
Peyvaste