ارتباط ایندکس صورتی و خصوصیات لبخند در افراد 35 - 20 ساله در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه اطفال، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جند ی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32598/JSMJ.20.2331

چکیده

زمینه و هدف برای شناخت بیشتر تأثیر الگوهای صورتی بر جذابیت لبخند، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ایندکس صورتی و
نمایش لث های، نمایش دندانی و ایندکس لبخند در افراد 20 - 35 ساله در شهر اهواز در سال 1399 انجام شد.
روش بررسی جامعه آماری این پژوهش اپیدمیولوژیک تحلیلی شامل 48 زن و 48 مرد بود. ابزار جم عآوری اطلاعات 2 فتوگراف از نماهای
فرونتال و نمای نزدیک لبخند بود که با استفاده از برنامه اتوکد، میزان دیده شدن ثنایا، میزان نمایش لث های، ارتفاع صورت، عرض صورت،
عرض لبخند و فاصله بین ل بها انداز هگیری و ارتباط آ نها با شاخص صورتی و لبخند بررسی شد. برای تجزی هوتحلیل داد هها از تس تهای
آماری توصیفی و تحلیلی )مجذور کای، تی زوجی و واریانس دوراهه( استفاده شد ) 05 / .)P<0
یافت هها در میانگین انداز هگیری با استفاده از دو روش مستقیم )انداز هگیری مستقیم بر روی صورت( و انداز هگیری غیر مستقیم بر روی-
تصویر دیجیتالی تفاوت معناداری وجود نداشت ) 458 / P=0 (. الگوی صورتی در مردها ب هطور معناداری بیشتر از نرمال بود ) 001 / .)P<0
از نظر نمایش لث های و دندانی اثر ایندکس صورت و جنس معنادار بود ) 001 / P<0 (. از نظر شاخص لبخند اثر جنس معنادار نبود، اما اثر
ایندکس صورت معنادار بود ) 001 / .)P<0
نتیج هگیری ایندکس صورتی بر تمام عوامل مؤثر بر لبخند تأثیرگذار است. بنابراین، لازم است در طراحی و مکانیک درمان ارتودنسی توجه
بیشتری به آن شود تا لبخند جذا بتری ب هدست آمده و بیمار رضای تمندی بیشتری از درمان ارتودنسی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Proffit WR, Fields HW, Larson BE, Sarver DM. Contemporary
orthodontics. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.
https://books.google.com/books/about/Contemporary_
Orthodontics_6e_South_Asia.html?id=MGzWDwAAQBAJ
[2] Dindaroğlu F, Erdinç AM, Doğan S. Perception of Smile Esthetics
by orthodontists and laypersons: Full face and a localized
view of the social and spontaneous smiles. Turk J Orthod.
2016; 29(3):59-68. [DOI:10.5152/TurkJOrthod.2016.0013]
[PMID] [PMCID]
[3] Öz AA, Akdeniz BS, Canlı E, Çelik S. Smile attractiveness: Differences
among the perceptions of dental professionals and
laypersons. Turk J Orthod. 2017; 30(2):50-5. [DOI:10.5152/
TurkJOrthod.2017.17021] [PMID] [PMCID]
[4] Cheng HC, Cheng PC. Factors affecting smile esthetics in
adults with different types of anterior overjet malocclusion.
Korean J Orthod. 2017; 47(1):31-8. [DOI:10.4041/
kjod.2017.47.1.31] [PMID] [PMCID]
[5] de Lima AP, Conti AC, Capelozza Filho L, de Almeida Cardoso
M, Almeida-Pedrin RR. Influence of facial pattern in smile attractiveness
regarding gingival exposure assessed by dentists
and laypersons. Am J Orthod Dentfacial Orthop. 2019;
155(2):224-33. [DOI:10.1016/j.ajodo.2018.03.026] [PMID]
[6] Siécola GS, Capelozza Filho L, Lorenzoni DC, Janson G, Henriques
JF. Subjective facial analysis and its correlation with
dental relationships. Dental Press J Orthod. 2017; 22(2):87-
94. [DOI:10.1590/2177-6709.22.2.087-094.oar] [PMID]
[PMCID]
[7] Alavi S, Safari AT. [An investigation on facial and cranial anthropometric
parameters among Isfahan young adults (Persian)].
J Dental Med. 2003; 16(1):19-28. https://jdm.tums.
ac.ir/article-1-425-en.html
[8] Omrani A, Barekatain M, Hasanli E, Abdolmaleki M. [Comparison
of anthropometry and digital photography techniques
in facial proportion analysis (Persian)]. J Isfahan Dent
School. 2012; 8(5):453-62. http://www.jids.journalonweb.ir/
index.php/jids/article/view/550
[9] Batwa W. The influence of the smile on the perceived facial
type esthetics. Biomed Res Int. 2018; 2018:3562916.
[DOI:10.1155/2018/3562916] [PMID] [PMCID]
[10] Jacobson A, Jacobson R. Radiographic cephalometry: From
basics to 3-D imaging. 2th ed. Michigan: Quintessence Pub;
2006. https://books.google.com/books/about/Radiographic_
Cephalometry.html?id=eAdqAAAAMAAJ
[11] Heravi F, Ahrari F, Rashed R, Heravi P, Ghaffari N, Habibirad
A. Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients
seeking orthodontic treatment. Int J Orthod Rehabil. 2016;
7(3):79-84. [DOI:10.4103/2349-5243.192526]
[12] Jacobson A. Color atlas of dental medicine. Orthodontic—
Diagnosis: Thomas Rakosi, Irmtrud Jonas and Thomas
M. Graber, eds. New York: Thieme Medical Publishers Inc.,
1993; 1001 illustrations, most in color; $159.00. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 1994; 105(6):613. [DOI:10.1016/S0889-
5406(05)80780-2]
[13] Pandey AK. Cephalo-facial variation among Onges. Anthropologist.
2006; 8(4):245-9. [DOI:10.1080/09720073.2006.11
890971]
[14] Shetti VR, Pai SR, Sneha G, Gupta C, Chethan P. Study of
prosopic (facial) index of Indian and Malaysian students.
Int J Morphol. 2011; 29(3):1018-21. [DOI:10.4067/S0717-
95022011000300060]
[15] Hossain MG, Saw A, Ohtsuki F, Lestrel P, Kamarul T.
Change in facial shape in two cohorts of Japanese adult female
students twenty years apart. Singapore Med J. 2011;
52(11):818-23. [PMID]
[16] Jahanshahi M, Golalipour M, Heidari K. The effect of ethnicity
on facial anthropometry in Northern Iran. Singapore Med
J. 2008; 49(11):940-3. [PMID]
[17] Heidari Z, Sagheb HR, Mugahi MH. Morphological evaluation
of head and face in 18-25 years old. J Med Sci. 2006;
6(3):400-4. [DOI:10.3923/jms.2006.400.404]
[18] Oladipo GS, Fawehinmi HB, Okoh PD. Canthal indices
of Urhobo and Itsekiri ethnic groups. Aust J Basic Appl
Sci. 2009; 3(4):3093-6. http://www.ajbasweb.com/old/
ajbas/2009/3093-3096.pdf
[19] Khan F, Abbas M. Frequency of gingival display during smiling
and comparison of biometric measurements in subjects
with and without gingival display. J Coll Phys Surg Pakistan.
2014; 24(7):503-7. [PMID]
[20] Das G, Qamar K, Naeem S. Effect of gender and facial profiles
on gingival display. Pak Oral Dental J. 2016; 36(3):512-4.
https://www.proquest.com/docview/1873328914
[21] Akhare PJ, Daga A. Effect of the gingival display on posed
smile with different facial forms: A comparison of dentists
and patients concepts. Indian J Dent Res. 2012; 23(5):568-
73. [DOI:10.4103/0970-9290.107328] [PMID]
[22] Al-Habahbeh R, Al-Shammout R, Al-Jabrah O, Al-Omari F.
The effect of gender on tooth and gingival display in the anterior
region at rest and during smiling. Eur J Esthet Dent.
2009; 4(4):382-95. [PMID]
[23] Rajeshkumar R, Chandramani B, Patel S. Correlation of cephalic
index, facial index with skeletal and dental malocclusion
using morphologically measurable parameters in males
and females. Int J Curr Res. 2016; 8(10):40501-5. http://
www.journalcra.com/sites/default/files/issue-pdf/17598.
pdf
[24] Krishnan V, Daniel ST, Lazar D, Asok A. Characterization of
posed smile by using visual analog scale, smile arc, buccal
corridor measures, and modified smile index. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2008; 133(4):515-23. [DOI:10.1016/j.
ajodo.2006.04.046] [PMID]
[25] Işıksal E, Hazar S, Akyalçın S. Smile esthetics: Perception
and comparison of treated and untreated smiles. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2006; 129(1):8-16. [DOI:10.1016/j.
ajodo.2005.07.004] [PMID]
[26] Parekh H, Patel D, Mehta F, Joshi N, Bhattacharya A. Smile–
a diagnostic tool: Photographic analysis in adult Gujarati
population. IOSR J Dent Med Sci. 2013; 12(4):39-46. https://
Khane Masjedi M, et al. Relationship Between Facial Index and Smile Features in People Aged 20-35. JSMJ. 2022; 20(SpecialIssue):652-663
662
Fّeb, Mar 2022. Volume 20. Number 6
www.researchgate.net/publication/272715151_Smile_-
_A_Diagnostic_Tool_Photographic_analysis_in_Adult_Gujarati_
Population
[27] Ackerman MB, Brensinger C, Landis JR. An evaluation
of dynamic lip-tooth characteristics during speech and
smile in adolescents. Angle Orthod. 2004; 74(1):43-50.
[DOI:10.1043/0003-3219(2004)074<0043:AEODLC>2.0.
CO;2] [PMID]
[28] Soh J, Chew MT, Chan YH. Perceptions of dental esthetics
of Asian orthodontists and laypersons. Am J Orthod
Dentofacial Orthop. 2006; 130(2):170-6. [DOI:10.1016/j.
ajodo.2005.05.048] [PMID]