ارتباط ایندکس صورتی و خصوصیات لبخند در افراد 35-20 ساله در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار وعضو هیأت علمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

3 دانشجو، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،شهر اهواز،استان خوزستان

10.22118/jsmj.2021.261340.2331

چکیده

چکیده:
مقدمه:
به منظور شناخت بیشتر تاثیر الگوهای صورتی بر جذابیت لبخند،مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین ایندکس صورتی و نمایش لثه ای،نمایش دندانی و ایندکس لبخند در افراد35-20 ساله در شهر اهواز در سال1399 انجام شد.
روش کار:
جامعه آماری این پژوهش اپیدمیولوژیک تحلیلی شامل48 زن و48 مرد بود. ابزار جمع آوری اطلاعات2 فتوگراف از نماهای فرونتال، و close up لبخند بود که با استفاده از برنامه اتوکد،میزان دیده شدن ثنایا،میزان نمایش لثه ای،ارتفاع صورت،عرض صورت،عرض لبخند و فاصله بین لب ها اندازه گیری و ارتباط آنها با شاخص صورتی و لبخند بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تست های آماری توصیفی و تحلیلی) مجذور کای، t زوجی و ANOVA) استفاده گردید.(P<0.05)
یافته ها:
درمیانگین اندازه گیری با استفاده از دو روش مستقیم ( اندازه گیری مستقیم بر روی صورت ) واندازه گیری غیر مستقیم بر روی تصویر دیجیتالی تفاوت معناداری وجود نداشت (p=0.458).الگوی صورتی در مردها به طور معنا داری بیشتر از نرمال بود (p<0.001). از نظر نمایش لثه ای و دندانی اثر ایندکس صورت و جنس معنی دار بود (p<0/001). از نظر شاخص لبخند اثر جنس معنی دار نبود ولی اثر ایندکس صورت معنادار بود (p<0.001).
نتیجه گیری:
ایندکس صورتی بر تمام عوامل موثر بر لبخند تاثیرگذار است. لذا در طراحی و مکانیک درمان ارتودنسی لازم است توجه بیشتری به آن شود تا لبخند جذابتری به دست آمده و بیمار رضایتمندی بیشتری از درمان ارتودنسی داشته باشد.
واژگان کلیدی: جذابیت لبخند، درمان ارتودنسی، کیفیت زندگی، مال اکلوژن، ایندکس صورتی

کلیدواژه‌ها