دوره و شماره: دوره 20، شماره 5 - شماره پیاپی 134، آذر و دی 1400 
تأثیر شانز ده هفته تمرینات فانکشنال بر کیفیت زن دگی و سلامت روان پرسنل نظامی

صفحه 446-455

10.32598/JSMJ.20.5.2234

سعید رحیمی احمدی بلدی؛ وحید تادیبی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ احسان امیری؛ محمد جلیل وند


بررسی اثر یک دوره بازتوانی قلبی بر تغییرات سطح BDNF و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد حاد

صفحه 456-463

10.32598/JSMJ.20.5.2244

محمدحسن علمازاده؛ غلامرضا شریفی؛ مژگان قاری پور؛ معصومه صادقی؛ الهام خسروی؛ شیوا علمازاده؛ لادن صادقیان؛ علی احمدی


ویژگ یهای جمعی تشناختی، بالینی و رادیولوژیک بیماران مبتلا به هیداتیدوز مراجع هکننده به بیمارستا نهای شهر اهواز طی سا لهای 1398 - 1396

صفحه 486-497

10.32598/JSMJ.20.5.2516

سمیه میرزاوند؛ ملوک بیرم وند؛ عبداله رفیعی؛ امین بحرینی؛ بهمن چراغیان؛ عظیم معتمدفر؛ عبدالهادی جهانشاهی