دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 132، مرداد و شهریور 1400 
آپتاسنسورهای نوری و معضل آلودگی‌های مواد غذایی با سرب

صفحه 200-215

10.32598/JSMJ.20.3.2268

نورمحمد دانش؛ ابوالفضل دانش؛ کورش یوسفی حسن آباد؛ سید محمد تقدیسی حیدریان


تأثیر تمرینات تناوبی با شدت زیاد بر GLP-1، اشتها و وزن در موش‌های چاق

صفحه 290-299

10.32598/JSMJ.20.3.1975

محمد حسین سپهری؛ جواد نعمتی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محمدهادی اسکندری؛ فرهاد دریانوش