بررسی تاثیر داروی سیلوستازول بر نتایج حاصل از آنژیوپلاستی شریانی زیر زانو در بیماران با ایسکمی اندام تحتانی مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان گلستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2020.207955.1898

چکیده

مقدمه: هدف از انجام مطالعه بررسی تاثیر داروی سیلوستازول بر نتایج حاصل از آنژیوپلاستی شریانی زیر زانو بود
روش کار: مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بر روی 50 بیمار کاندید بالون آنژیوپلاستی زیر زانو انجام شد. بیماران در دو گروه 25 نفری به صورت تصادفی در دو گروه مصرف کننده پلاویکس به تنهایی (گروه A) و گروه مصرف کننده پلاویکس و سیلوستازول (گروه B) وارد مطالعه شدند و طی دوره 3 ماهه از نظر حفظ اندام، نیاز به درمان اندوواسکولار مجدد ، بهبود علایم بالینی و زخم ایسکمیک و میزان بروز عوارض مورد بررسی قرار گرفتند
نتایج: بیماران دو گروه از لحاظ مشخصات دموگرافیک و بالینی با یکدیگر تفاوت معنادار نداشتند (05/0<P) تعداد بیماران با بهبود علائم شامل بهبود درد حین استراحت و لنگش در گروه B به طور معنادار بیشتر بود (05/0>P) میزان نیاز به مداخله جراحی در گروه A بیشتر از گروه B بود اما تفاوت معنادار نبود (05/0<P)
نتیجه گیری: اگرچه استفاده از داروی سیلوستازول پس از بالون آنژیوپلاستی زیر زانو در بیماران با ایسکمی اندام تحتانی تاثیر مثبتی در بهبود علایم این بیماران شامل کاهش درد حین استراحت و لنگش متناوب داشت. اما سیلوستازول تاثیر مثبتی بر حفظ اندام، بهبود زخم ایسکمیک و نیاز به اینترونشن مجدد نشان نداد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از نظر میزان بروز عوارض قلبی و خونریزی گوارشی در مصرف کنندگان سیلوستازول با گروه شاهد تفاوت قابل توجهی وجود نداشت.
کلمات کلیدی: ایسکمی اندام تحتانی، آنژیوپلاستی شریانی، سیلوستازول

کلیدواژه‌ها