بررسی اثر محافظتی سینامیک اسید بر مدل شبه پارکینسون ناشی از روتنون در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارماکولوژی دانشگاه جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی

2 فارماکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز

10.22118/jsmj.2020.253440.2256

چکیده

مقدمه و هدف: پارکینسون یک بیماری شایع نورودژنراتیو است که با مرور زمان علائم آن شدیدتر
می‌شود. در حال حاضر درمان‌های ارائه شده برای این بیماری تنها به کاهش پیشرفت و کاهش علائم آن کمک کرده و باعث توقف کامل سیر بیماری نمی‌شود. با توجه به اثرات نوروپروتکتیو و آنتی اکسیدان سینامیک اسید، این مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی مورین بر شبه پارکینسونیسم ناشی ازروتنون در موش صحرایی انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر 40 سر موش‌صحرایی‌نر با محدوده وزنی g 200-160انتخاب و به‌طور تصادفی در 5 گروه (8=n) تقسیم شده و به ترتیب زیر تحت‌تجویز قرار گرفتند: گروه‌ 1دریافت کننده سرم فیزیولوژی به طریق صفاقی با دوز ml/kg 5، گروه 2 موش های دریافت کننده LDOPA به صورت صفاقی با دوز mg/kg 10 وگروه 3 و 4 و 5 دریافت کننـده سینامیک اسید با دوزهای به ترتیـب mg/kg50 و100 و 200 در طول 19 روز به فاصله زمانی 48 ساعت از طریق صفاقی . همه گروه ها روتنون را با دوز ml/kg3 صورت داخل صفاقی دریافت نمودند . سفتی عضلانی به روش مورپورگو ، میزان کاتالپسی توسط آزمون ریرینگ و میزان مالون دی آلدهید (MDA) مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.
نتــیجه گیـــری: نتایج این مطالعه نشان داد که اثــربـخش بودن ســینامیـک اسـید در بـهبود سـفتی عـضلانی و کـاهـش ضــعف عضلانی در موش صحرایی دریافت کننده سینامیک اسید وابستـــه به دوز اســـت. هــمچنین این مطالــعه نشان دهنده اثـربخـشی دوزهای مختلف سینامیک اسید در کاهش میزان MDA می باشد.

کلیدواژه‌ها