بررسی اثر محافظتی سینامیک اسید بر مدل شبه پارکینسون ناشی از روتنون در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فارماکولوژی،گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه داروسازی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32598/JSMJ.20.2256

چکیده

زمینه و هدف پارکینسون یک بیماری شایع نورودژنراتیو است که به مرور زمان علائم آن شدیدتر م یشود.
در حال حاضر، درما نهای ارائه شده
برای این بیماری تنها به کاهش پیشرفت و علائم آن کمک کرده است و باعث توقف کامل سیر بیماری نم یشود.
با توجه به اثرات نوروپروتکتیو و
آنتی اکسیدان سینامیک اسید، این مطالعه با هدف بررسی اثر محافظتی سینامیک اسید بر شب هپارکینسونیسم ناشی از روتنون در موش صحرایی
انجام شد.
روش بررسی در مطالعه حاضر 40 سر مو ش
صحرایینر
با محدوده وزنی 160 - 200 گرم انتخاب و ب هطور
تصادفی در 5 گروه ) n=8 ( تقسیم
شدند و بدین ترتیب تح تتجویز
قرار گرفتند: گروه
1، دریاف تکننده سرم فیزیولوژی به طریق داخل صفاقی با دُز 5 میل یگرم بر کیل وگرم، گروه 2،
مو شهای دریاف تکننده لوودوپا ب هصورت داخل صفاقی با دُز میل یگرم بر کیل وگرم 10 و گروه 3، 4 و 5 دریاف تکننده سینامیک اسید با دُزهای
به ترتیب 50 ، 100 و 200 میل یگرم بر کیل وگرم در طول 19 روز به فاصله زمانی 48 ساعت از طریق داخل صفاقی . همه گرو هها روتنون را با دُز
3 میل یگرم بر کیل وگرم ب هصورت داخل صفاقی دریافت کردند. سفتی عضلانی به روش مورپورگو، میزان کاتالپسی توسط آزمون ریرینگ و میزان
مالو ند یآلدهید مورد سنجش و ارزشیابی قرار گرفتند.
یافت هها میانگین سفتی عضلانی ناشی از کاربرد رتنون در گروه دریاف تکننده
سینامیک اسید با دُزهای 100 و 200 میل یگرم بر کیل وگرم در تمام
زما نهای
اندازهگیری
کمتر از گروه سینامیک اسید با دُز 50 میل یگرم بر کیل وگرم بود ) 05 / P<0 (. سفتی عضلانی در گروه دریاف تکننده
سینامیک
اسید با دُز 100 و 200 میل یگرم بر کیل وگرم تفاوت معناداری با هم نداشتند. بین گروه دریاف تکننده سینامیک اسید با دُز 200 میل یگرم بر
کیل وگرم و 100 میل یگرم بر کیل وگرم با گروه کنترل مثبت لوودوپا تفاوت معناداری وجود داشت ) 05 / P<0 ( غیر از دقیقه 20 . در آزمون ریرینگ
میانگین مهارت حرکتی گرو ههای دریاف تکننده سینامیک اسید با دُز 50 ، 100 و 200 میل یگرم بر کیل وگرم ب هطور معناداری بیشتر از گروه
کنترل مثبت بود ) 05 / .)P<0
میانگین میزان مالو ند یآلدهید در گروه کنترل مثبت و گروه دریاف تکننده سینامیک اسید با دُز 100 و 200 میل یگرم بر کیل وگرم کمترین
مقادیر را نسبت به دیگر گرو هها داشتند و بین گروه کنترل مثبت و گروه دریاف تکننده سینامیک اسید با دُز 100 و 200 میل یگرم بر کیل وگرم
اختلاف معنادار وجود داشت ) 05 / .)P<0
نتیج هگیری نتایج این مطالعه نشان م یدهد اثربخش بودن سینامیک اسید در بهبود سفتی عضلانی و کاهش ضعف عضلانی در موش صحرایی
دریاف تکننده سینامیک اسید وابسته به دُز است. همچنین این مطالعه نشا ندهنده اثربخشی دُزهای مختلف سینامیک اسید در کاهش میزان
مالو ند یآلدهید م یباشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Stolze H, Klebe S, Baecker C, Zechlin C, Friege L, Pohle
S, et al. Prevalence of gait disorders in hospitalized
neurological patients. Mov Disord. 2005; 20(1):89-94.
[DOI:10.1185/03007990903364954] [PMID]
[2] Dorsey ER, Constantinescu R, Thompson JP, Biglan KM, Holloway
RG, Kieburtz K, et al. Projected number of people with
Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through
2030. Neurology. 2007; 68(5):384-6. [DOI:10.1212/01.
wnl.0000247740.47667.03] [PMID]
[3] Klegeris A, McGeer PL. R-(−)-Deprenyl inhibits monocytic THP-
1 cell neurotoxicity independently of monoamine oxidase
inhibition. Exp Neurol. 2000; 166(2):458-64. [DOI:10.1006/
exnr.2000.7517] [PMID]
[4] Guillot TS, Richardson JR, Wang MZ, Li YJ, Taylor TN, Ciliax BJ,
et al. PACAP38 increases vesicular monoamine transporter
2 (VMAT2) expression and attenuates methamphetamine
toxicity. Neuropeptides. 2008; 42(4):423-34. [DOI:10.1016/j.
npep.2008.04.003] [PMID] [PMCID]
[5] Esposito E, Rotilio D, Di Matteo V, Di Giulio C, Cacchio M, Algeri
S. A review of specific dietary antioxidants and the effects on
biochemical mechanisms related to neurodegenerative processes.
Neurobiol Aging. 2002; 23(5):719-35. [DOI:10.1016/
S0197-4580(02)00078-7]
[6] Chaturvedi RK, Shukla S, Seth K, Chauhan S, Sinha C, Shukla Y,
et al. Neuroprotective and neurorescue effect of black tea extract
in 6-hydroxydopamine-lesioned rat model of Parkinson’s
disease. Neurobiol Dis. 2006; 22(2):421-34. [DOI:10.1016/j.
nbd.2005.12.008] [PMID]
[7] Sehitoglu MH, Han H, Kalin P, Gülçin İ, Ozkan A, Aboul-Enein HY.
Pistachio (Pistacia vera L.) Gum: A potent inhibitor of reactive
oxygen species. J Enzyme Inhib Med Chem. 2015; 30(2):264-9.
[DOI:10.3109/14756366.2014.915395] [PMID]
[8] Arabaci B, Gulcin I, Alwasel S. Capsaicin: A potent inhibitor
of carbonic anhydrase isoenzymes. Molecules. 2014;
19(7):10103-14. [DOI:10.3390/molecules190710103] [PMID]
[PMCID]
[9] Bursal E, Köksal E, Gülçin İ, Bilsel G, Gören AC. Antioxidant activity
and polyphenol content of cherry stem (Cerasus avium
L.) determined by LC–MS/MS. Food Res Int. 2013; 51(1):66-74.
[DOI:10.1016/j.foodres.2012.11.022]
[10] Gulcin I, Beydemir S. Phenolic compounds as antioxidants:
Carbonic anhydrase isoenzymes inhibitors. Mini Rev Med
Chem. 2013; 13(3):408-30. [DOI:10.2174/138955751131303
0009] [PMID]
[11] Gulcin I, Topal F, Cakmakci R, Bilsel M, Goeren AC, Erdogan
U. Pomological features, nutritional quality, polyphenol content
analysis and antioxidant properties of domesticated
and three wild ecotype forms of raspberries (Rubus idaeus
L.). J Food Sci. 2011; 76(4):C585-93. [DOI:10.1111/j.1750-
3841.2011.02142.x] [PMID]
[12] Bursal E, Gülçin İ. Polyphenol contents and in vitro antioxidant
activities of lyophilised aqueous extract of kiwifruit (Actinidia
deliciosa). Food Res Int. 2011; 44(5):1482-9. [DOI:10.1016/j.
foodres.2011.03.031]
[13] Göçer H, Gülçin İ. Caffeic acid phenethyl ester (CAPE): Correlation
of structure and antioxidant properties. Int J Food Sci
Nutr. 2011; 62(8):821-5. [DOI:10.3109/09637486.2011.58596
3] [PMID]
[14] Gülçin İ, Topal F, Sarikaya SB, Bursal E, Bilsel G, Gören AC.
Polyphenol contents and antioxidant properties of medlar
(Mespilus germanica L.) Rec Nat Prod. 2011; 5(3):158-75.
https://hero.epa.gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_
id/1800803
[15] Gulcin I, Buyukokuroglu ME, Oktay M, Kufrevioglu OI. On the
in vitro antioxidative properties of melatonin. J Pineal Res.
2002; 33(3):167-71. [DOI:10.1034/j.1600-079X.2002.20920.x]
[PMID]
[16] Lai LS, Chou ST, Chao WW. Studies on the antioxidative activities
of hsian-tsao (Mesona procumbens Hemsl) leaf gum. J
Agric Food Chem. 2001; 49(2):963-8. [DOI:10.1021/jf001146k]
[PMID]
[17] Gülçin I, Mshvildadze V, Gepdiremen A, Elias R. Screening of
antiradical and antioxidant activity of monodesmosides and
crude extract from Leontice smirnowii tuber. Phytomedicine.
2006; 13(5):343-51. [DOI:10.1016/j.phymed.2005.03.009]
[PMID]
[18] Gülçin I. Antioxidant activity of caffeic acid (3,4-dihydroxycinnamic
acid). Toxicology. 2006; 217(2-3):213-20.
[DOI:10.1016/j.tox.2005.09.011] [PMID]
[19] Kalin P, Gülçin İ, Gören AC. Antioxidant activity and polyphenol
content of Vaccinium macrocarpon. Rec Nat Prod. 2015;
9(4):496-502. https://acgpubs.org/doc/2018080722394160-
RNP-1401-284.pdf
[20] Gülçin İ, Sat IG, Beydemir S, Küfrevioglu ÖI. Evaluation of the
in vitro antioxidant properties of broccoli extracts (Brassica oleracea
L.). Ital J Food Sci. 2004; 16(1):17-30. https://hero.epa.
gov/hero/index.cfm/reference/details/reference_id/7950837
[21] ÇetIn C, Köse AA, Aral E, Çolak Ö, Erçel C, Karabagli Y, et al.
Protective effect of Fucoidin (a neutrophil rolling inhibitor)
on ischemia reperfusion injury: Experimental study in rat
epigastric island flaps. Annal Plast Surg. 2001; 47(5):540-6.
[DOI:10.1097/00000637-200111000-00012] [PMID]
[22] Aksu K, Topal F, Gulcin I, Tümer F, Göksu S. Acetylcholinesteraseinhibitoryand
antioxidant activities of novel symmetric
sulfamides derived from phenethylamines. Arch Pharm. 2015;
348(6):446-55. [DOI:10.1002/ardp.201500035] [PMID]
[23] Isik M, Korkmaz M, Bursal E, Gulcin I, Koksal E, Tohma H.
Determination of antioxidant properties of Gypsophila bitlisensis.
Int J Pharmacol. 2015; 11(4):366-71. [DOI:10.3923/
ijp.2015.366.371]
[24] Dhalla NS, Elmoselhi AB, Hata T, Makino N. Status of myocardial
antioxidants in ischemia-reperfusion injury. Cardiovasc
Res. 2000; 47(3):446-56. [DOI:10.1016/S0008-6363(00)00078-
X]
[25] Gülçin I, Beydemir S, Hisar O. The effect of a-tocopherol on
the antioxidant enzymes activities and lipid peroxidation of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Vet Hung. 2005;
53(4):425-33. [DOI:10.1556/AVet.53.2005.4.3] [PMID]
Sistani Karampour N, et al. The Protective Effect of Cinnamic acid on Rotenone-Induced Pseudoparkinsonism. JSMJ. 2022; 20(SpecialIssue):640-651
649
Fّeb, Mar 2022. Volume 20. Number 6
[26] Koksal E, Bursal E, Dikici E, Tozoglu F, Gulcin I. Antioxidant
activity of Melissa officinalis leaves. J Med Plants Res. 2011;
5(2):217-22. https://academicjournals.org/journal/JMPR/
article-abstract/0045C3218375
[27] Gülçin I. Antioxidant activity of eugenol: A structure-activity
relationship study. J Med Food. 2011; 14(9):975-85.
[DOI:10.1089/jmf.2010.0197] [PMID]
[28] Gulįin I, Huyut Z, Elmastas M, Aboul-Enein H. Radical scavenging
and antioxidant activity of tannic acid. Arab J Chem.
2010; 3(1):43-53. [DOI:10.1016/j.arabjc.2009.12.008]
[29] nnocenti A, Gülçin I, Scozzafava A, Supuran CT. Carbonic anhydrase
inhibitors. Antioxidant polyphenol natural products effectively
inhibit mammalian isoforms I-XV. Bioorg Med Chem
Lett. 2010; 20(17):5050-3. [DOI:10.1016/j.bmcl.2010.07.038]
[PMID]
[30] Gülçin I, Bursal E, Sehitoğlu MH, Bilse Ml, Gören AC. Polyphenol
contents and antioxidant activity of lyophilized aqueous
extract of propolis from Erzurum, Turkey. Food Chem Toxicol.
2010; 48(8-9):2227-38. [DOI:10.1016/j.fct.2010.05.053]
[PMID]
[31] Tohma HS, Gulçin I. Antioxidant and radical scavenging
activity of aerial parts and roots of Turkish liquorice (Glycyrrhiza
glabra L.). Int J Food Propert. 2010; 13(4):657-71.
[DOI:10.1080/10942911003773916]
[32] Balaydın HT, Gülçin İ, Menzek A, Göksu S, Şahin E. Synthesis and
antioxidant properties of diphenylmethane derivative bromophenols
including a natural product. J Enzyme Inhib Med Chem.
2010; 25(5):685-95. [DOI:10.3109/14756360903514164]
[PMID]
[33] Gülçin I, Elias R, Gepdiremen A, Chea A, Topal F. Antioxidant
activity of bisbenzylisoquinoline alkaloids from Stephania rotunda:
Cepharanthine and fangchinoline. J Enzyme Inhib Med
Chem. 2010; 25(1):44-53. [DOI:10.3109/14756360902932792]
[PMID]
[34] Buyukokuroglu ME, Gulcin I. In vitro antioxidant and antiradical
properties of Hippophae rhamnoides. L. Pharmacog
Mag. 2009; 5(19):189-95. https://www.phcog.com/article.
asp?issn=0973-1296;year=2009;volume=5;issue=19;spage=1
89;epage=195;aulast=Buyukokuroglu
[35] alaz O, Gülçin I, Göksu S, Saracoglu N. Antioxidant activity of
5,10-dihydroindeno[1,2-b] indoles containing substituents on
dihydroindeno part. Bioorg Med Chem. 2009; 17(18):6583-9.
[DOI:10.1016/j.bmc.2009.07.077] [PMID]
[36] Gülçin I. Antioxidant activity of L-adrenaline: A structureactivity
insight. Chem Biol Interact. 2009; 179(2-3):71-80.
[DOI:10.1016/j.cbi.2008.09.023] [PMID]
[37] Gülçin İ, Elias R, Gepdiremen A, Taoubi K, Köksal E. Antioxidant
secoiridoids from fringe tree (Chionanthus virginicus
L.). Wood Sci Technol. 2009; 43(3-4):195-212. [DOI:10.1007/
s00226-008-0234-1]
[38] Ak T, Gülçin İ. Antioxidant and radical scavenging properties
of curcumin. Chem Biol Interact. 2008; 174(1):27-37.
[DOI:10.1016/j.cbi.2008.05.003] [PMID]
[39] Gottlieb M, Leal-Campanario R, Campos-Esparza MR,
Sánchez-Gómez MV, Alberdi E, Arranz A, et al. Neuroprotection
by two polyphenols following excitotoxicity and experimental
ischemia. Neurobiol Dis. 2006; 23(2):374-86. [DOI:10.1016/j.
nbd.2006.03.017] [PMID]
[40] barretxe G, Sánchez‐Gómez MV, Campos‐Esparza MR, Alberdi
E, Matute C. Differential oxidative stress in oligodendrocytes
and neurons after excitotoxic insults and protection by
natural polyphenols. Glia. 2006; 53(2):201-11. [DOI:10.1002/
glia.20267] [PMID]
[41] Wu TW, Fung KP, Zeng LH, Wu J, Hempel A, Grey AA, et
al. Molecular properties and myocardial salvage effects of
morin hydrate. Biochem Pharmacol. 1995; 49(4):537-43.
[DOI:10.1016/0006-2952(94)00446-S]
[42] Bartošíková L, Nečas J, Suchý V, Kubinova R, Vesela D, Beneš
L,et al. Monitoring of antioxidative effect of morine in alloxaninduced
diabetes mellitus in the laboratory rat. Acta Veterinaria
Brno. 2003; 72(2):191-200. [DOI:10.2754/avb200372020191]
[43] Zhang ZT, Cao XB, Xiong N, Wang HC, Huang JS, Sun SG, et
al. Morin exerts neuroprotective actions in Parkinson disease
models in vitro and in vivo. Acta Pharmacol Sin. 2010;
31(8):900-6. [DOI:10.1038/aps.2010.77] [PMID] [PMCID]
[44] Hyun HB, Lee WS, Go SI, Nagappan A, Park C, Han MH, et
al. The flavonoid morin from Moraceae induces apoptosis
by modulation of Bcl-2 family members and Fas receptor in
HCT 116 cells. Int J Oncol. 2015; 46(6):2670-8 [DOI:10.3892/
ijo.2015.2967] [PMID]
[45] Jin H, Lee WS, Eun SY, Jung JH, Park HS, Kim G, et al. Morin,
a flavonoid from Moraceae, suppresses growth and invasion
of the highly metastatic breast cancer cell line MDA-MB‑231
partly through suppression of the Akt pathway. Int J Oncol.
2014; 45(4):1629-37. [DOI:10.3892/ijo.2014.2535] [PMID]
[46] Campos-Esparza MR S-GM, Matute C. Molecular mechanisms
of neuroprotection by two natural antioxidant polyphenols.
Cell Calcium. 2009; 45(4):358-68. [DOI:10.1016/j.
ceca.2008.12.007] [PMID]
[47] Dawson TM, Ko HS, Dawson VL. Genetic animal models of Parkinson’s
disease. Neuron. 2010; 66(5):646-61. [DOI:10.1016/j.
neuron.2010.04.034] [PMID] [PMCID]
[48] Greenamyre JT, Hastings TG. Parkinson’s--divergent causes,
convergent mechanisms. Science. 2004; 304(5674):1120-2.
[DOI:10.1126/science.1098966] [PMID]
[49] Boll M-C, Alcaraz-Zubeldia M, Rios C. Medical management
of Parkinson’s disease: Focus on neuroprotection. Curr Neuropharmacol.
2011; 9(2):350-9. [DOI:10.2174/157015911795
596577] [PMID] [PMCID]
[50] Ahlskog JE. Slowing Parkinson’s disease progression Recent
dopamine agonist trials. Neurology. 2003; 60(3):381-9.
[DOI:10.1212/01.WNL.0000044047.58984.2F] [PMID]
[51] Wood-Kaczmar A, Gandhi S, Wood N. Understanding the molecular
causes of Parkinson’s disease. Trends Mol Med. 2006;
12(11):521-8. [DOI:10.1016/j.molmed.2006.09.007] [PMID]
[52] Nunomura A, Castellani RJ, Zhu X, Moreira PI, Perry G,
Smith MA. Involvement of oxidative stress in Alzheimer
Sistani Karampour N, et al. The Protective Effect of Cinnamic acid on Rotenone-Induced Pseudoparkinsonism. JSMJ. 2022; 20(SpecialIssue):640-651
650
Fّeb, Mar 2022. Volume 20. Number 6
disease. J Neuropathol Exp Neurol. 2006; 65(7):631-41.
[DOI:10.1097/01.jnen.0000228136.58062.bf] [PMID]
[53] Kalonia H, Kumar P, Kumar A, Nehru B. Protective effect
of rofecoxib and nimesulide against intra-striatal quinolinic
acid-induced behavioral, oxidative stress and mitochondrial
dysfunctions in rats. Neurotoxicology. 2010; 31(2):195-203.
[DOI:10.1016/j.neuro.2009.12.008] [PMID]
[54] Seet RC, Lee C-YJ, Lim EC, Tan JJ, Quek AM, Chong W-L, et al.
Oxidative damage in Parkinson disease: Measurement using
accurate biomarkers. Free Radic Biol Med. 2010; 48(4):560-6.
[DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2009.11.026] [PMID]
[55] Jiang H, Zhan W, Liu X, Jiang S. Antioxidant activities
of extracts and flavonoid compounds from Oxytropis
falcate Bunge. Nat Prod Res. 2008; 22(18):1650-6.
[DOI:10.1080/14786410701875686] [PMID]
[56] Middleton E, Kandaswami C, Theoharides TC. The effects
of plant flavonoids on mammalian cells: Implications for inflammation,
heart disease, and cancer. Pharmacol Rev. 2000;
52(4):673-751. [PMID]
[57] Havsteen BH. The biochemistry and medical significance
of the flavonoids. Pharmacol Ther. 2002; 96(2-3):67-202.
[DOI:10.1016/S0163-7258(02)00298-X]
[58] Kempuraj D, Madhappan B, Christodoulou S, Boucher W, Cao
J, Papadopoulou N, et al. Flavonols inhibit proinflammatory
mediator release, intracellular calcium ion levels and protein
kinase C theta phosphorylation in human mast cells. Br J Pharmacol.
2005; 145(7):934-44. [DOI:10.1038/sj.bjp.0706246]
[PMID] [PMCID]
[59] Yu Z, Fong WP, Cheng CH. The dual actions of morin (3, 5,
7, 2′, 4′-pentahydroxyflavone) as a hypouricemic agent:
uricosuric effect and xanthine oxidase inhibitory activity. J
Pharmacol Exp Ther. 2006; 316(1):169-75. [DOI:10.1124/
jpet.105.092684] [PMID]
[60] Kuo H-M, Chang L-S, Lin Y-L, Lu H-F, Yang J-S, Lee J-H, et al.
Morin inhibits the growth of human leukemia HL-60 cells via
cell cycle arrest and induction of apoptosis through mitochondria
dependent pathway. Anticancer Res. 2007; 27(1A):395-
405. [PMID]
[61] Ricciarelli R, Argellati F, Pronzato MA, Domenicotti C. Vitamin
E and neurodegenerative diseases. Mol Aspects Med. 2007;
28(5-6):591-606. [DOI:10.1016/j.mam.2007.01.004] [PMID]
[62] Galati G, O’brien P. Potential toxicity of flavonoids and other
dietary phenolics: Significance for their chemopreventive and
anticancer properties. Free Radical Biol Med. 2004; 37(3):287-
303. [DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2004.04.034] [PMID]
[63] Zanoli P, Avallone R, Baraldi M. Behavioral characterisation
of the flavonoids apigenin and chrysin. Fitoterapia. 2000; 71(S
1):S117-23. [DOI:10.1016/S0367-326X(00)00186-6]
[64] Wang W, Xu J, Li L, Wang P, Ji X, Ai H, et al. Neuroprotective
effect of morroniside on focal cerebral ischemia in rats.
Brain Res Bull. 2010; 83(5):196-201. [DOI:10.1016/j.brainresbull.
2010.07.003] [PMID]
[65] Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic & clinical pharmacology.
12th ed. New York: McGraw Hill Professional; 2012.
https://books.google.com/books/about/Basic_and_Clinical_
Pharmacology_12_E_Ink.html?id=Oig2eTjI1VAC
[66] Chen Y, Li Y, Xu H, Li G, Ma Y, Pang YJ. Morin mitigates oxidative
stress, apoptosis and inflammation in cerebral ischemic
rats. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2017; 14(2):348-55.
[DOI:10.21010/ajtcam.v14i2.36] [PMID] [PMCID]
[67] Lee KM, Lee Y, Chun HJ, Kim AH, Kim JY, Lee JY, et al. Neuroprotective
and anti‐inflammatory effects of morin in a
murine model of Parkinson’s disease. J Neurosci Res. 2016;
94(10):865-78. [DOI:10.1002/jnr.23764] [PMID]
Sistani Karampour N, et al. The Protective Effect of Cinnamic acid on