بررسی همبستگی نتایج آزمون دینامومتری ایزوکینتیک زانو با آزمون عملکردی LEFT برای بررسی بازگشت به ورزش در ورزشکاران حرفه ای بعد از بازسازی رباط متقاطع قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فیزیوترابی (گرایش ارتوپد ) دکتراphdاستادیار اهواز دانشکده توانبخشی

10.22118/jsmj.2021.292379.2562

چکیده

خلاصه:
مقدمه: آسیب لیگامان صلیبی قدامی یک آسیب تخریب کننده است که با شیوع بالایی در بین ورزشکاران اتفاق می افتد. همچنین قدرت عضلانی از نظر تست های ایزوکینتیکی، زمانی که در دسترس باشد، در سرعت 180 درجه بر ثانیه بررسی گردد. هدف از این مطالعه با توجه به ویژگی های بارز دستگاه ایزوکینتیک و آزمون های معتبر بالینی بررسی ارتباط بین نتایج اندازه گیری شده از دستگاه دینامومتری ایزوکینتیک با آزمون بالینی LEFT؛ جهت آگاهی از وضعیت اندام عمل شده بوده و اینکه آیا آزمون های بالینی که در مطالعات آمده می تواند معیار مناسبی برای بازگشت به زمین ورزش بر اساس شاخص های دینامومتری ایزوکینتیک باشد؟
مواد و روشها: افراد شرکت کننده در این طرح شامل 23 ورزشکار حرفه ای مرد بوده که بین 12 تا 14 ماه از جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی آن ها گذشته بود. LEFT یکی از تست های عملکردی جهت سنجش ورزشکاران برای بازگشت به ورزش است. jست های ایزوکینتیک با استفاده از دستگاهBiodex advantage software (V.4X) ساخت کشور آمریکا و طبق پروتکل دستگاه انجام میگردید. حرکات فلکشن و اکستنشن زانو در سرعت های زاویه ای 60 و 180 و 240 درجه بر ثانیه بررسی میشدند.
نتایج: با توجه به آنالیزهای انجام شده چه به روش پیرسون و اسپیرمن و چه به روشهای ارتباط خطی و همچنین رگرسیون انجام گرفته می توان تا حدی با اطمینان بیان کرد که هیچ رابطه خطی بین عدم تقارن و متغیر های دینامومتری و تست عملکردی LEFT وجود ندارد

کلیدواژه‌ها