بررسی همبستگی نتایج آزمون دینامومتری ایزوکینتیک زانو با آزمون عملکردی LEFT برای بررسی بازگشت به ورزش در ورزشکاران حرف های بعد از بازسازی رباط متقاطع قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی؛ تهران، ایران

10.32598/JSMJ.20.2562

چکیده

مطالعات آیند هنگر انجام شده نشان م یدهند 6 درصد از ورزشکارانی که ترمیم رباط صلیبی داشتند پس از دو سال دچار پارگی مجدد
شد هاند. برای شروع مرحله حداکثر قدرت و تحمل عضلانی، پرش پیشرفته، تمرینات چابکی و فعالی تهای ویژه ورزشی در هفت ههای 16
تا 22 پس از جراحی باید قدرت همسترینگ و کوادریسپس و عملکرد تس تهای HOP به بیش از 75 درصد سمت سالم رسیده باشد.
همچنین قدرت عضلانی از نظر تس تهای ایزوکینتیکی، زمانی که در دسترس باشد، در سرع تهای 60 ، 180 و 240 درجه بر ثانیه بررسی
شد. هدف از این مطالعه با توجه به ویژگ یهای بارز دستگاه ایزوکینتیک و آزمو نهای معتبر بالینی، بررسی ارتباط بین نتایج انداز هگیری
شده از دستگاه دینامومتری ایزوکینتیک با آزمون بالینی LEFT برای آگاهی از وضعیت اندام عمل شده بود و اینکه آیا آزمو نهای بالینی
که در مطالعات ب هدست آمده، م یتواند معیار مناسبی برای بازگشت به زمین ورزش براساس شاخ صهای دینامومتری ایزوکینتیک باشد؟
روش بررسی افراد شرک تکننده در این طرح شامل 23 ورزشکار حرف های مرد بود که بین 12 تا 14 ماه از جراحی بازسازی رباط صلیبی
قدامی آ نها گذشته بود. بیمارانی که وارد مطالعه م یشدند ابتدا مورد معاینه بالینی قرار م یگرفتند. سپس از آ نها شرح حال گرفته
م یشد. بعد از آن، سلامت لیگاما نهای صلیبی و داخلی و خارجی توسط فیزیوتراپیست با تجربه بررسی م یشد. LEFT یکی از تس تهای
عملکردی برای سنجش ورزشکاران برای بازگشت به ورزش است. تست LEFT در ابتدا برای ارزیابی کیفی و کمی از طریق نحوه انجام
تست و زمان انجام آن، توانایی ورزشکاران آسیب دیده برای انجام حرکات ورزشی خاص طراحی شد. تس تهای ایزوکینتیک با استفاده از
دستگاه -( Biodex advantage software (V.4X ساخت کشور آمریکا و طبق پروتکل دستگاه انجام م یشد. حرکات فلکشن و اکستنشن
زانو در سرع تهای زاوی های 60 ، 180 و 240 درجه بر ثانیه بررسی م یشدند.
یافت هها نتایج این مطالعه نشان می دهد که همبستگی بین میزان عدم تقارن در پارامت رهای ایزوکینتیک، شامل نسبت قدرت عضله
همسترینگ به کوادریسپس، حداکثر گشتاور فلکسوری و اکستانسوری زانو، زمان به حداکثر رسیدن گشتاور فلکسوری و اکستانسوری،
زمان انجام آزمون دینامومتری در فلکشن و اکستنشن و همچنین کار کلی انجام شده در flx و ext در هی چیک از سرع تهای 240 ، 180
، 60 درجه بر ثانیه و زمان انجام آزمون LEFT وجود ندارد.
نتیج هگیری با توجه به آنالیزهای انجام شده چه به روش پیرسون و اسپیرمن و چه به رو شهای ارتباط خطی و همچنین رگرسیون انجام
شده، م یتوان تا حدی با اطمینان بیان کرد که هیچ رابطه خطی بین عدم تقارن و متغیرهای دینامومتری و تست عملکردی LEFT وجود
ندارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Paterno M V, Rauh MJ, Schmitt LC, Ford KR, Hewett TE. Incidence
of contralateral and ipsilateral anterior cruciate ligament
(ACL) injury after primary ACL reconstruction and return
to sport. Clin J Sport Med. 2012; 22(2):116-21. [DOI:10.1097/
JSM.0b013e318246ef9e] [PMID] [PMCID]
[2] Wright RW, Dunn WR, Amendola A, Andrish JT, Bergfeld
J, Kaeding CC, et al. Risk of tearing the intact anterior cruciate
ligament in the contralateral knee and rupturing the anterior
cruciate ligament graft during the first 2 years after
anterior cruciate ligament reconstruction: A prospective
MOON cohort study. Am J Sports Med. 2007; 35(7):1131-4.
[DOI:10.1177/0363546507301318] [PMID]
[3] Dragoo JL, Braun HJ, Durham JL, Chen MR, Harris AHS. Incidence
and risk factors for injuries to the anterior cruciate ligament
in National Collegiate Athletic Association football: Data
from the 2004-2005 through 2008-2009 National Collegiate
Athletic Association Injury Surveillance System. Am J Sports
Med. 2012; 40(5):990-5. [DOI:10.1177/0363546512442336]
[PMID]
[4] Flagg KY, Karavatas SG, Thompson SJ, Bennett C. Current criteria
for return to play after anterior cruciate ligament reconstruction:
An evidence-based literature review. Ann Transl
Med. 2019; 7(S 7):S252. [DOI:10.21037/atm.2019.08.23]
[PMID] [PMCID]
[5] Alentorn-Geli E, Myer GD, Silvers HJ, Samitier G, Romero D,
Lazaro-Haro C, et al. Prevention of non-contact anterior cruciate
ligament injuries in soccer players. Part 1: Mechanisms of
injury and underlying risk factors. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2009; 17(7):705-29. [DOI:10.1007/s00167-009-
0813-1] [PMID]
[6] Barber-Westin SD, Noyes FR. Factors used to determine return
to unrestricted sports activities after anterior cruciate
ligament reconstruction. Arthroscopy. 2011; 27(12):1697-705.
[DOI:10.1016/j.arthro.2011.09.009] [PMID]
[7] Van Grinsven S, van Cingel REH, Holla CJM, van Loon CJM.
Evidence-based rehabilitation following anterior cruciate ligament
reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.
2010; 18(8):1128-44. [DOI:10.1007/s00167-009-1027-2]
[PMID]
[8] Vidmar MF, Baroni BM, Michelin AF, Mezzomo M, Lugokenski
R, Pimentel GL, et al. Isokinetic eccentric training is more effective
than constant load eccentric training on the quadriceps
rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction:
A randomized controlled trial. Phys Ther Sport. 2019;
39:120-5. [DOI:10.1016/j.ptsp.2019.07.005] [PMID]
[9] Pelegrinelli ARM, Guenka LC, Dias JM, Dela Bela LF, Silva MF,
Moura FA, et al. Isokinetic muscle performance after anterior
cruciate ligament reconstruction: A case-control study. Int J
Sports Phys Ther. 2018; 13(5):882-9. [PMID] [PMCID]
[10] O’Malley E, Richter C, King E, Strike S, Moran K, Franklyn-Miller
A, et al. Countermovement jump and isokinetic dynamometry
as measures of rehabilitation status after anterior cruciate
ligament reconstruction. J Athl Train. 2018; 53(7):687-95.
[DOI:10.4085/1062-6050-480-16] [PMID] [PMCID]
[11] Manske R, Reiman M. Functional performance testing for
power and return to sports. Sports Health. 2013; 5(3):244-50.
[DOI:10.1177/1941738113479925] [PMID] [PMCID]
[12] Brumitt J, Heiderscheit BC, Manske RC, Niemuth PE, Rauh MJ.
Lower extremity functional tests and risk of injury in division iii
collegiate athletes. Int J Sports Phys Ther. 2013; 8(3):216-27.
[PMCID]
[13] Myers H, Christopherson Z, Butler RJ. Relationship between
the lower quarter y-balance test scores and isokinetic strength
testing in patients status post ACL reconstruction. Int J Sports
Phys Ther. 2018; 13(2):152-9. [PMID] [PMCID]
[14] Machado F, Debieux P, Kaleka CC, Astur D, Peccin MS, Cohen
M. Knee isokinetic performance following anterior cruciate
ligament reconstruction: Patellar tendon versus hamstrings
graft. Phys Sportsmed. 2018; 46(1):30-5. [DOI:10.1080/00913
847.2018.1418592] [PMID]
[15] Wilk KE, Romaniello WT, Soscia SM, Arrigo CA, Andrews JR.
The relationship between subjective knee scores, isokinetic
testing, and functional testing in the ACL-reconstructed knee.
J Orthop Sports Phys Ther. 1994; 20(2):60-73. [DOI:10.2519/
jospt.1994.20.2.60] [PMID]
[16] Ahn JH, Chang MJ, Lee YS, Koh KH, Park YS, Eun SS. Nonoperative
treatment of ACL rupture with mild instability. Arch
Orthop Trauma Surg. 2010; 130(8):1001-6. [DOI:10.1007/
s00402-010-1077-4] [PMID]