بررسی میزان غلظت اینترلوکین 6 در بزاق زنان باردار مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط جنرالیزه وفاقد بیماری پریودنتال در مقایسه با زنان غیر باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دندانپزشک متخصص دندانپزشکی پریو استادیار اهواز دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکی گروه پریو

2 پریودنتولوژی دندانپزشکی جندی شاپور اهواز

3 استاد گروه ایمونولوژی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 دندانپزشک،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

5 کارشناس آمار،دانشکده اپیدمیولوژی و آمار زیستی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/jsmj.2021.270185.2378

چکیده

زمینه و هدف:پریودنتیت مزمن از شایعترین بیماریهای پریودنتالی است. در دوران بارداری به دلیل تغییراتی که در میزان هورمونها رخ میدهد، تغییراتی در بافت لثه ای و بیومارکرها ایجاد میشود. اینترلوکین6 از فاکتورهای پیش التهابی می باشدواز آنجایی که بارداری و پریودنتیت می توانند سبب تغییرات بیومارکرها می شود لذا در این مطالعه به ارزیابی وضعیت بارداری وپریودنتال و مقایسه تغییرات بیومارکربزاقی اینترلوکین 6 به روش ELISAدرگروههای مورد ارزیابی پرداخته شد.
روش بررسی:این مطالعه یک مطالعه مورد شاهد بوده که شامل 80 زن بود که متشکل از 40 زن دارای پریودنتیت مزمن جنرالیزه و 40 زن فاقد بیماری پریودنتال بودند که در دوگروه باردار و غیرباردارمیزان بیومارکربزاقی اینترلوکین 6 با روش ELISAبررسی شد. برای تجزیه تحلیل داده های آماری از آزمون Kruskal-Wallis و Mann-Whitney U استفاده شد و حد معنی داری P≤0.05 در نظر گرفته شد .
یافته ها:بیشترین میزان غلظت بزاقی اینترلوکین 6 مربوط به زنان باردار دارای بیماری پریودنتیت مزمن جنرالیزه بود وکمترین میزان مربوط به زنان غیرباردار فاقد بیماری پریودنتال بود. میزان غلظت بزاقی اینترلوکین 6 در گروههای دارای بیماری پریودنتال با گروههای فاقد بیماری پریودنتال دارای تفاوت آماری معنی دار بود (P=0.04) .همچنین میزان غلظت بزاقی در بزاق زنان باردار دارای بیماری پریودنتال با زنان باردار و غیر باردارفاقد بیماری پریودنتال دارای تفاوت آماری معنی داری بود(P<0.05).
نتیجه گیری: میزان غلظت بزاقی IL6 در گروههای دارای بیماری پریودنتال افزایش می یابد ودر زنان باردار این میزان بیشتر از زنان غیرباردار می باشد.

کلیدواژه‌ها