بررسی تاثیر توانبخشی دهلیزی بر عملکرد تعادلی و ناتوانی بزرگسالان مبتلا به سرگیجه خوش خیم وضعیتی مجرای نیم دایره خلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده

سرگیجه وضعیتی حمله ای خوش خیم (BPPV) شایع ترین بیماری ایجاد کننده سرگیجه می باشد. توانبخشی دهلیزی یک گزینه درمانی موثر برای بیماران با مشکلات تعادلی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان مشکلات تعادلی ناشی از BPPV و همچنین تأثیر تمرینات توانبخشی دهلیزی بر کاهش مشکلات این گروه بیماران بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 30 بیمار بزرگسال مبتلا به BPPVیک طرفه مجرای نیم دایره خلفی مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه این بیماران تحت درمان توانبخشی وستیبولار بـه روش Epleyقـرار گرفتنـد. تأثیر مشکلات تعادلی بر جنبه های مختلف فیزیکی، احساسی و عملکردی زندگی بیماران با استفاده از پرسشنامه Dizziness Handicap Inventory (DHI) ودر زمان های قبل و دو ماه پس از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میزان معلولیت ارزیابی شده بیماران قبل از درمان در حد ملایم بود. بالاترین و پایین ترین امتیازات به ترتیب مربوط به ابعاد فیزیکی و احساسی DHI با میانگین 58/13 و 46/6 امتیاز بودند. میانگین امتیازات DHI دو ماه پس از مداخله کاهش معناداری را نشان داد (P <0.001). کمترین و بیشترین میزان بهبود به ترتیب در ابعاد احساسی و عملکردی مشاهده شد.
نتیجه گیری: انجام توانبخشی دهلیزی روش بسیار مفیدی در درمان بیمار بزرگسال مبتلا به BPPV یک طرفه مجرای نیم دایره خلفی می باشد. با تشخیص و مداخله زودهنگام، ناتوانی تجربه شده در بیماران BPPV به طور معناداری کاهش می یابد. همچنین تأثیرات منفی این بیماری بر جنبه های فیزیکی، عملکردی و احساسی مبتلایان به طور چشمگیری کمتر می شود.

کلیدواژه‌ها


1-Hornibrook J. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): history, pathophysiology, office treatment and future directions. Int J Otolarngol. 2011:835671.
2-Chen J, Zhao W, Yue X, Zhang P. Risk factors for the occurrence of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review and meta-analysis. Front Neurol. 2020;11:506.

3-Yetiser S. Review of the pathology underlying benign paroxysmal positional vertigo. Int Med Res. 2019; 19: 300060519892370.

4-Imai T, Takeda N, Ito M. 3D analysis of benign positional nystagmus due to cupulolithiasis in posterior semicircular canal. Acta Otolaryngol. 2009; 129(10):1044-49.
5-Hughes CA, Proctor L. Benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope 1997; 107: 607-13.
6-Riga M, Bibas A, Xenellis J, Korres S. Inner ear disease and benign paroxysmal positional vertigo: a critical review of incidence, clinical characteristics, and management. Int J Otolaryngol. 2011; 2011(11, Part 1): 709469.
7-Ichijo H. Cupulolithiasis of the posterior semicircular canal. Am J Otolaryngol. 2013; 34: 458-63.
8-Epley JM. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 107: 399-404.
9-Hedman S. Vestibular rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: F. A. Davis Company; 2007.
10-Akkuzu G, Akkuzu B, Ozluoglu LN. Vestibular evoked myogenic potentials in benign paroxysmal positional vertigo and Meniere's disease. Europ Arch Otorhinolaryngol. 2006; 263: 510-17.
11-Blatt PJ, Georgakakis GA, Herdman SJ, Clendaniel RA, Tusa RJ. The effect of the canalith repositioning maneuver on resolving postural instability in patients withbenign paroxysmal positional vertigo. Am J Otol. 2000; 21: 356-63.
12-Giacomini PG, Alessandrini M, Magrini A. Long-term postural abnormalities in benign paroxysmal positional vertigo. ORL 2002; 64(4): 237-41.
13-Vaduva C, Esteban-Sanchez J, Sanz-Fernandez R, Martin-Sanz E. Prevalence and management of post-BPPV residual symptoms. Europ Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275: 1429-37.
14-Fife TD, Iverson DJ, Lempert T, Furman JM, Baloh RW, Tusa RJ. Practice parameter: therapies for benign paroxysmal positional vertigo . Neurology. 2008; 70: 2067-74.
15-Riga M, Bibas A, Xenellis J, Korres S. Inner ear disease and benign paroxysmal positional vertigo: a critical review of incidence, clinical characteristics, and management. Int J Otolaryngol. 2011; 2011: 709469.
16-von Brevern M, Seelig T, Neuhauser H, Lempert T. Benign paroxysmal positional vertigo predominantly affects theright labyrinth. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75:1487-88.
17-Sivrice ME. Efficacy of Epley Maneuver on quality of life of elderly patients with subjective BPPV. Int Adv Otol. 2020; 16(1): 145-146.
18-Lopez-Escamez JA, Molina MI, Gamiz M, Fernandez-Perez AJ, Gomez M, Palma MJ, et al. Multiple positional nystagmus suggests multiple canal involvement in benign paroxysmal vertigo. Acta oto-laryngologica. 2005; 125(9): 954-61.
19-Perez P, Franco V, Cuesta P, Aldama P, Alvarez MJ, Mendez JC. Recurrence of benign paroxysmal positional vertigo. Otol Neurotol. 2012; 33: 437-43
20-Piker EG, Jacobson GP. Self-report symptoms differ between younger and older dizzy patients. Otol Neurotol. 2014;35(5): 873–879.
21-Martens C, Goplen FK, Aasen T, Nordfalk KF, NordahlSHG. Dizziness handicap and clinical characteristics of posterior and lateral canal BPPV. Europ Arch Otorhinolaryngol. 2019; 276: 2181-89.
22-Lopez-Escamez GF, Fernandez AJ, Gamiz MJ, Sanchez CI. Impact of treatment on benign positional vertigo-related quality of life. Otol Neurotol. 2003; 24(4): 637-41.
23-Pollak L, Segal P, Stryjer R, Stern HG. Beliefs and emotional reactions in patients with benign paroxysmal positional vertigo: a longitudinal study. Am J Otolaryngol.33(2):221-5.
24-Nagarkar AN, Gupta AK, Mann SB. Psychological findingsin benign paroxysmal positional vertigo and psychogenic vertigo. J Otolaryngol. 2000; 29(3): 154-58.
25-Monzani D, Genovese E, Rovatti V, Malagoli ML, Rigatelli M, Guidetti G. Life events and benign paroxysmal positional vertigo: a case-controlled study. Acta Otolaryngol. 2006; 126: 987-92.
26-Castro ASO GJ, Natour J, Gananca FF. Versao brasileira do dizziness handicap inventory. Pro-Fono. 2007; 19(1): 97-104.
27-Pereira AB, Santos JN, Volpe FM. Effect of Epley's maneuver on the quality of life of paroxismal positional benign vertigo patients. Braz J Otorhinolaryngol 2010; 76:704-8.
28-Handa PR, Kuhn AM, Cunha F, Schaffleln R, Gananca FF. Quality of life in patients with benign paroxysmal positional vertigo and/orMeniere's disease. Braz J Otorhinolaryngol. 2005;  71:776-82.
29-Garanca Fg CA, Branco FC, Natour J. Interferencia da tontura ma qualidade de vida de pacientes com syndrome vestibular periferica. Rev Bras Otorrinolaryngol. 2004;70:94-101.
30-Kim MJ KK, Joo YH, Park SY, Han GC. The dizziness handicap inventory and its relationship with vestibular diseases. Int Adv Otol. 2012; 8: 69-77.
31-Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S, Daneshi A. Validity and reliability of the Persian version of the dizziness handicap inventory. J Res Med Sci 2014; 19(8): 769-75.
32-Hociota IM CR, Georjesco M. The impact of benign paroxysmal positional vertigo on quality of life. Romanian J Neurol. 2011; 10(2): 179.
33-Hoseinabadi R, Pourbakht A, Yazdani N, Kouhi A, Kamali M. The effects of abnormality of cVEMP and oVEMP on rehabilitation outcomes in patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo. Europ Arch Otorhinolaryngol. 2016; 273: 643-48.
34-Paiva AD,Kuhn AMB. Psychological symptoms associated to dizziness complaint in neurootological patients of Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. Rev Bras Otorrinolaringol. 2004;70:512-15.