ارزیابی رضایتمندی از ارتزهای اندام تحتانی و خدمات پس از آن در کاربران شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

2 گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه آموزشی کاردرمانی، ، دانشکده علوم توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی اسکلتی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

4 گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

5 گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رضایتمندی کاربران از ارتز و خدمات باعث استفاده بیشتر از ارتز می‌شود. با شناسایی میزان رضایتمندی کاربران، می توان کیفیت ارتزها و خدمات را بهبود بخشید. این مطالعه با هدف ارزیابی رضایتمندی کاربران از ارتزهای اندام تحتانی و خدمات ارتوپدی فنی در شهر اهواز انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی که در سال 98-97 در کلینیک های ارتوپدی فنی شهر اهواز انجام شد، رضایتمندی 97 کاربر ارتزهای اندام تحتانی با استفاده از پرسشنامه اپاس ارزیابی شد. نمرات رضایتمندی پرسشنامه اپاس، با داده های دموگرافیک در نرم افزار SPSS ویرایش 22 تحلیل شدند.
یافته ها: در بخش رضایتمندی از ارتز، بالاترین رضایتمندی مربوط به تنظیم خوب ارتز(37/4) وکمترین رضایتمندی مربوط به توانایی پرداخت هزینه های خرید و نگهداری بود (75/2). در بخش رضایتمندی از خدمات، بالاترین رضایتمندی مربوط به پاسخگویی کارشناس ارتوپدی فنی در رابطه با نگرانی های کاربر (56/4) و کمترین میزان مربوط به هماهنگی کارکنان کلینیک ارتوپدی فنی با تیم درمانی بود(75/2). رضایتمندی کاربران از خدمات بیشتر از رضایتمندی آنها از ارتز بود(p <0.001). بین رضایتمندی کاربران از ارتزهای چهارگانه اندام تحتانی، تفاوت معنی دار وجود داشت(p <0.001).
نتیجه گیری: مدیران کلینیک‌های ارتوپدی فنی باید اقداماتی در جهت فراهم آوردن پوشش‌های بیمه‌ایی انجام دهند و در برنامه‌های خود به بالابردن دوام و کیفیت ارتزها، کار تیمی و مراجع محوری توجه نمایند تا رضایتمندی کاربران ارتزها به خصوص ارتزهای بلند اندام تحتانی تضمین شود.

کلیدواژه‌ها


1-Organization WH. WHO global disability action plan 2014-2021: Better health for all people with disability: World Health Organization; 2015.
2-Organization WH. World report on disability 2011: World Health Organization; 2011.
3-Organization WH. Standards for prosthetics and Orthotics Part 1: standards. World Health organization, Geneva. 2017.
4-Hsu JD, Michael J, Fisk J. AAOS Atlas of orthoses and assistive devices 4th ed: Elsevier Health Sciences; 2008.
5-Whiteside S, Allen M, Barringer W, Beiswenger W, Brncick M, Bulgarelli T, et al. Practice analysis of certified practitioners in the disciplines of orthotics and prosthetics. Alexandria (VA): American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics, and Pedorthics. 2007.
6-Mohammadi M, Akbari M, Saeedi H. Effect of rigid and soft foot orthoses on dynamic balance in female students with flat foot. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2007;9(2):25-30.
7-Peaco A, Halsne E, Hafner BJ. Assessing satisfaction with orthotic devices and services: a systematic literature review. JPO: Journal of Prosthetics and Orthotics. 2011;23(2):95-105.
8-Ghoseiri K, Bahramian H. User satisfaction with orthotic and prosthetic devices and services of a single clinic. Disability and rehabilitation. 2012;34(15):1328-32.
9-Hadadi M, Ghoseiri K, Fardipour S, Kashani RV, Asadi F, Asghari A. The Persian version of satisfaction assessment module of Orthotics and Prosthetics Users' Survey. Disability and health journal. 2016;9(1):90-9.
10-Doyle BJ, Ware JJ. Physician conduct and other factors that affect consumer satisfaction with medical care. Journal of Medical Education. 1977;52(10):793-801.
11-Hoerger TJ, Finkelstein EA, Bernard SL. Medicare beneficiary satisfaction with durable medical equipment suppliers. Health care financing review. 2001;23(1):123.
12-Heinemann AW, Bode R, O'reilly C. Development and measurement properties of the Orthotics and Prosthetics Users’ Survey (OPUS): a comprehensive set of clinical outcome instruments. Prosthetics and orthotics international. 2003;27(3):191-206.
13-Magnusson L, Ahlström G. Patients’ satisfaction with lower-limb prosthetic and orthotic devices and service delivery in Sierra Leone and Malawi. BMC health services research. 2017;17(1):102.
14-Holtkamp F, Wouters E, Van Hoof J, van Zaalen Y, Verkerk M. Use of and satisfaction with ankle foot orthoses. Clinical Research on Foot & Ankle. 2015; 3:167.
15-Federici S, Borsci S, editors. The use and non-use of assistive technology in Italy: Preliminary data. 11th AAATE Conference: Everyday technology for independence and care; IOS press 2011.
16-Alsancak S. Splint satisfaction in the treatment of traumatic radial nerve injuries. Prosthetics and orthotics international. 2003;27(2):139-45.
17-Jahanbin P, Abdi K, Khanjani MS, Hosseini MA. Exploring Barriers of Teamwork in Providing Rehabilitation Services: A Qualitative Content Analysis. Archives of Rehabilitation. 2019;20(3):210-21.
18-Stratil JM, Rieger MA, Völter-Mahlknecht S. Cooperation between general practitioners, occupational health physicians, and rehabilitation physicians in Germany: what are problems and barriers to cooperation? A qualitative study. International archives of occupational and environmental health. 2017;90(6):481-90.
19-Chen C-L, Teng Y-L, Lou S-Z, Lin C-H, Chen F-F, Yeung K-T. User satisfaction with orthotic devices and service in Taiwan. PloS one. 2014;9(10): e110661.
20-McKee PR, Rivard A. Biopsychosocial approach to orthotic intervention. Journal of Hand Therapy. 2011;24(2):155-63.
21-Javadi S, Farsi M. Study of users' satisfaction with orthotic services in technical orthopedic centers in Isfahan. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2010.  BSc Thesis.
22-Pascoe GC. Patient satisfaction in primary health care: a literature review and analysis. Evaluation and program planning. 1983;6(3-4):185-210.
23-Magnusson L, Ahlström G, Ramstrand N, Fransson EI. Malawian prosthetic and orthotic users' mobility and satisfaction with their lower limb assistive device. Journal of rehabilitation medicine. 2013;45(4):385-91.
24-Magnusson L, Ramstrand N, Fransson EI, Ahlström G. Mobility and satisfaction with lower-limb prostheses and orthoses among users in Sierra Leone: a cross-sectional study. Journal of rehabilitation medicine. 2014;46(5):438-46.
25-Ahmadi F. The effect of powered knee ankle foot orthosis on symmetry of walking in subjects with poliomyelitis: University of Social Welfare and Rehabilitation; 2015. Msc Thesis.
26-Vahhab-Kashani R, Mousavi SME, Rahgozar M, Majdoleslami B. Evaluation of Long Leg Braces in Regard to Biomechanical, Clinival and Technical Orthopedic's Fundamentals. Archives of Rehabilitation. 2006;6(4):7-13.