مقایسه دقت تشخیصی توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی با رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال مستقیم ( CCD) در ارزیابی شکستگی های افقی ریشه دندانهای تک ریشه ای (مطالعه آزمایشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی دانشکده دندانپزشکی گروه رادیولوژی

2 گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 دانشکده بیرجند

چکیده

مقدمه : شکستگی های ریشه بین 7-5/0 درصد صدمات در سیستم دندانهای دائمی را شامل می گردد که اگر بدون تشخیص بماند، نکروز پالپ رخ داده که منجر به از دست رفتن دندان می شود. تشخیص بر اساس مشاهده خط رادیولوسنت در نمای رادیوگرافی و موبیلیتی قطعه کرونال دندان صورت می گیرد. این مطالعه، دقت تشخیصی توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) با رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال مستقیم ( CCD) مقایسه شد.
روش : این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 90دندان تک ریشه تازه کشیده شده ،انجام شد. در دندان های گروه آزمایش (45 عدد) با اعمال نیروی مکانیکی توسط چکش شکستگی افقی ایجاد شد و دو قطعه شکسته با استفاده از چسب قطره ای به یکدیگر چسبانده وبا دو روش CCD و CBCT تصویر برداری شدند. تصاویر توسط دو رادیولوژیست فک و صورت که از مطالعه بی اطلاع بودند، ارزیابی شدند. نتایج توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شدند.برای مقایسه حساسیت، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی در دو روش، از آزمون کای دو(K2 ) ،مک نمار و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج: حساسیت، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی در روش CBCT به ترتیب8/97% ،6/95% ،93% ،92% و در CCD به ترتیب 7/86% ،7/66% ،80% ،85% بدست آمد.دقت تشخیصی CBCT 93% و CCD 60% بود.
بحث : نتایج بدست آمده برای CBCT در هر دو مشاهده گر و استاندارد طلایی از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود نداشت،اما برای CCD در یکی از مشاهده کر ها اختلاف معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


 
1-Kamburoğlu K, Ilker Cebeci AR, Gröndahl HG. Effectiveness of limited cone-beam computed tomography in the detection of horizontal root fracture. Dent Traumatol . 2009 Jun ;25(3):256–61.
2-Andreasen FM, Andreasen JO. Root fractures. In: Andreasen JO, Andreasen FM, editors. Text Book and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. 3rd ed. Copenhagen: Musksgaard .1994: 279-311.
3-Kositbowornchai S , Nuansakul1 S , Sikram S , Sinahawattana S , Saengmontri S . Root fracture detection: a comparison of direct digital radiography with conventional radiography. Dentomaxillofacial Radiology . 2001 Nov; 30(6): 106 –9.
4-Farman AG, Farman TT. A comparison of 18 different x-ray detectors currently used in dentistry. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Apr;99(4):485–9.
5-White SC,Pharoah MJ.Oral radiology principles and interpretation.7th ed.Philadelphia:Elsevier; 2014.p:186-193.
6-Avsever H, Gunduz K, Orhan K, Uzun I, Ozmen B, Egrioglu E, et al. Comparison of intraoral radiography and cone-beam computed tomography for the detection of horizontal root fractures: an in vitro study. Clin Oral Investig. 2014 Jan;18(1):285–92.
7-Kajan ZD, Taromsari M. Value of cone beam CT in detection of dental root fractures. Dentomaxillofac Radiol. 2012 Jan;41(1):3–10.
8-Costa FF, Gaia BF, Umetsubo OS, Cavalcanti MGP. Detection of horizontal root fracture with small-volume cone-beam computed tomography in the presence and absence of intracanal metallic post. J Endod. 2011 Oct;37(10):1456–9.
9-Melo SLS, Bortoluzzi EA, Abreu M, Corrêa LR, Corrêa M. Diagnostic ability of a cone-beam computed tomography scan to assess longitudinal root fractures in prosthetically treated teeth. J Endod . 2010 Nov ;36(11):1879–82.
10-Bornstein MM, Wölner-Hanssen AB, Sendi P, von Arx T. Comparison of intraoral radiography and limited cone beam computed tomography for the assessment of root-fractured permanent teeth. Dent Traumatol. 2009 Dec;25(6):571–7.
11-Kamburoğlu K, Ilker Cebeci AR, Gröndahl HG. Effectiveness of limited cone-beam computed tomography in the detection of horizontal root fracture. Dent Traumatol. 2009 Jun ;25(3):256–61.
12-Bernardes RA, de Moraes IG, Húngaro Duarte MA, Azevedo BC, de Azevedo JR, Bramante CM. Use of cone-beam volumetric tomography in the diagnosis of root fractures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Aug;108(2):270–7.
13-Kamburoğlu K, Ilker Cebeci AR, Gröndahl HG. Effectiveness of limited cone-beam computed tomography in the detection of horizontal root fracture. Dent Traumatol. 2009 Jun ;25(3):256–61.
14-Bornstein MM, Wölner-Hanssen AB, Sendi P, von Arx T. Comparison of intraoral radiography and limited cone beam computed tomography for the assessment of root-fractured permanent teeth. Dent Traumatol. 2009 Dec;25(6):571–7.