بررسی فراوانی ژن blaCTX-M و blaTEM در جدایه های اشریشیاکلی با مقاومت چندگانه دارویی جدا شده از بیماران بستری در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار،گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/jsmj.2023.401770.3158

چکیده

زمینه و هدف: در چند دهه اخیر، ظهور سویه‌های اشریشیاکلی تولید کننده آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف ESBLs افزایش یافته و هم اکنون به‌ عنوان یک مشکل عمده در بیماران بستری مطرح می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژن blaCTX-M و blaTEM در اشریشیاکلی با مقاومت چندگانه دارویی بود.
روش بررسی: در این مطالعه ازمهرماه 1400 تا اردیبهشت 1401 با مراجعه به آزمایشگاه میکروب ‌شناسی بیمارستان‌های گلستان، امام خمینی اهواز و شهید بقائی شماره 2 اهواز نسبت به جمع‌آوری جدایه های مشکوک به اشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های کشت ادرار بیماران مبتلا به عفونت ادراری، اقدام گردید. همه ی نمونه های اشریشیاکلی، با روش های مرسوم بیوشیمایی و مولکولی تعیین هویت شدند. حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها به روش دیسک دیفیوژن تعیین گردید. سپس به‌منظور تأیید نهایی، حضور ژن‌های blaCTX-M و blaTE از روش PCR استفاده گردید.
یافته‌ها: از 160 جدایه باکتری تعداد 138 جدایه ( 3/86%) مقاومت چند دارویی (MDR) را نشان دادند. بیشترین درصد مقاومت نسبت به آموکسی‌سیلین-کلاونیک اسید (1/84%) و کمترین مقاومت به آنتی‌بیوتیک مروپنم (8/5%) گزارش شد. با استفاده از روش دیسک ترکیبی مشخص شدکه 96 ایزوله(6/69%) ESBLs مثبت بودند. در میان 96 ایزوله ESBLs مثبت به ترتیب، 85 ایزوله (5/88%) و 38 ایزوله (6/39%) حامل ژن های blaCTX-M و blaTEM بودند.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع قابل توجه سویه‌های اشریشیاکلی مقاوم به چند دارو و حامل ژن‌های ESBLs بتالاکتاماز در بیمارستان نیاز به اقدامات نظارتی کارآمد برای جلوگیری از گسترش بیشتر مقاومت دارویی در این جدایه ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات