دوره و شماره: دوره 22، شماره 5 - شماره پیاپی 146، آذر و دی 1402 
نقش پیش آگهی دهنده گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال در بیماران با آدنوکارسینوم ریه

10.22118/jsmj.2023.409054.3192

شکوه تقی پور ظهیر؛ سجاد صادقی نژاد علم آبادی؛ سید محمدرضا مرتضوی زاده؛ Farzan SafiDahaj