بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs6499640 و rs17817449 در ژن FTO با بیماری دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ، تهران ، ایران.

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال ، تهران ، ایران

3 گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، دزفول ، ایران

10.22118/jsmj.2023.408821.3190

چکیده

مقدمه : دیابت یکی از مشکلات در حال رشد برای سلامتی جوامع سراسر دنیا است و ناشی از تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد. یکی از مهم ترین ژن های مرتبط به دیابت نوع 2 ژن FTO می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs6499640 و rs17817449 در ژن FTO با بیماری دیابت نوع 2 در جمعیت شهرستان دزفول بود.

مواد و روش : در این مطالعه پژوهشی، نمونه ها شامل 100 فرد نرمال و 100 فرد با بیماری دیابت نوع 2 بودند. پس از خونگیری استخراج DNA انجام شد. کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاه از نانودراپ و الکتروفورز سنجیده شد. جهت تعیین ژنوتیپ افراد از تکنیک های ARMS-PCR و Tetra-ARMS-PCRاستفاده شد. سپس با sequencing نتایج ژنوتایپینگ با PCR تایید شد و داده ها مورد آنالیز آماری قرارگرفت.

یافته ها : ارتباط معنی داری در توزیع ژنوتیپ ها بین افراد بیمار و سالم بین پلی مورفیسم های rs6499640 و rs17817449 ژن FTO و افزایش خطر ابتلا به دیابت در جمعیت افراد شهر دزفول مشاهده نشد (به ترتیب P value برابر با 0.728 و 0.085). ولی درمورد پلی مورفیسم rs17817449 بین فراوانی ژنوتیپ GG و ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع دو ارتباط معنی دار مشخص شد.

نتیجه گیری : بر اساس نتایج این پژوهش ارتباطی بین حضور پلی مورفیسم های مورد مطالعه و ابتلا به دیابت نوع 2، در جمعیت بیماران دزفول گزارش نشد. برای تایید این نتایج، مطالعات گسترده تری در جمعیت بزرگتر و نمونه های بیشتر توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات