مقایسه خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبین سلامت ماما و غیر مامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

2 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

10.22118/jsmj.2023.416558.3232

چکیده

زمینه و هدف : ماماها بعنوان یکی از ارکان تیم سلامت دارای نقش مهمی در ارائه خدمات سلامتی در سه سطح از سیستم مراقبتی خصوصا مرکز بهداشت، خانواده و جامعه ایفاء می نمایند و خودکارآمدی عملکرد بالینی از متغیرهای مهم در ارائه خدمات با کیفیت است. این مطالعه با هدف مقایسه خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبین سلامت ماما و غیر مامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی می باشد. 115 مراقب سلامت شاغل (67 نفر ماما و 48 نفر غیر ماما) در مراکز بهداشتی بر اساس شرایط ورود و خروج مطالعه وارد پژوهش شدند و پرسشنامه خودساخته خودکارآمدی عملکرد بالینی توسط آنان تکمیل گردید. در نهایت نتایج در دو گروه ماما و غیر ماما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ماماها در حیطه مراقبت پیش از دوران بارداری دارای بیشترین نمره خودکارآمدی بالینی بودند، در حالیکه شرکت کنندگان غیر ماما در حیطه کودکان بالاترین نمره را کسب کردند. میانگین نمره خودکارآمدی عملکرد بالینی در تمامی حیطه ها به استثناء حیطه کودکان با یکدیگر اختلاف معنی داشت و در تمام حیطه ها میانگین امتیاز کسب شده توسط ماماها بالاتر از شرکت کنندگان غیر ماما بود( 0001/0 < p ).
نتیجه گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بالاتر ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی عملکرد بالینی ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در مقایسه با گروه غیر ماما به عنوان مراقبین سلامت، سیاستگزاران بخش سلامت می بایست این نکته را در برنامه ریزی های مرتبط با ارتقاء سلامت مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات