مقایسه ی خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبان سلامت ماما و غیرمامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت باروری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 گروه مامایی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت باروری، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.32592/JSMJ.22.5.565

چکیده

زمینه و هدف : ماماها بعنوان یکی از ارکان تیم سلامت دارای نقش مهمی در ارائه خدمات سلامتی در سه سطح از سیستم مراقبتی خصوصا مرکز بهداشت، خانواده و جامعه ایفاء می نمایند و خودکارآمدی عملکرد بالینی از متغیرهای مهم در ارائه خدمات با کیفیت است. این مطالعه با هدف مقایسه خودکارآمدی عملکرد بالینی مراقبین سلامت ماما و غیر مامای شاغل در مراکز بهداشتی شهر اهواز انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی می باشد. 115 مراقب سلامت شاغل (67 نفر ماما و 48 نفر غیر ماما) در مراکز بهداشتی بر اساس شرایط ورود و خروج مطالعه وارد پژوهش شدند و پرسشنامه خودساخته خودکارآمدی عملکرد بالینی توسط آنان تکمیل گردید. در نهایت نتایج در دو گروه ماما و غیر ماما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: ماماها در حیطه مراقبت پیش از دوران بارداری دارای بیشترین نمره خودکارآمدی بالینی بودند، در حالیکه شرکت کنندگان غیر ماما در حیطه کودکان بالاترین نمره را کسب کردند. میانگین نمره خودکارآمدی عملکرد بالینی در تمامی حیطه ها به استثناء حیطه کودکان با یکدیگر اختلاف معنی داشت و در تمام حیطه ها میانگین امتیاز کسب شده توسط ماماها بالاتر از شرکت کنندگان غیر ماما بود( 0001/0 < p ).
نتیجه گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بالاتر ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی عملکرد بالینی ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در مقایسه با گروه غیر ماما به عنوان مراقبین سلامت، سیاستگزاران بخش سلامت می بایست این نکته را در برنامه ریزی های مرتبط با ارتقاء سلامت مد نظر قرار دهند.

تازه های تحقیق

Nadia Goroshati [PumMed] [Google Scholar]

 Parvaneh Mousavi [PumMed] [Google Scholar]

 Bahman Cheraghian [PumMed] [Google Scholar]

Zahra Abbaspoor [PumMed] [Google Scholar]

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Tzeng HM, Ketefian S. Demand for nursing competencies: an exploratory study in Taiwan's hospital system. J Clin Nurs. 2003;12(4):509-18. [DOI: 10.1046/j.1365-2702.2003.00738.x] [PMID]
[2] Iran ( Islamic Republic of) . Unicef At a glance.2006. [Link]
[3] Ministry of Health, Treatment and Medical Education of Iran. [Link]
[4] Wong PC, Kitsantas P. A review of maternal mortality and quality of care in the USA. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2020;33(19):3355-67. [DOI: 10.1080/147 67058.2019.1571032]
[5] Taghizadeh Z, Kazemnejad A, KHoshknaz M, Abdolahi S. [Self-Efficacy of Midwives in Order to Provide Reproductive Health Services in Disasters, Tehran, 2014 (Persian)]. Journal of Rescue & Relief. 2014;6(3):81-91. [Link]
[6] Haghani F, Asgari F, Zare S, Mahjoob-Moadab H. [Correlation between Self-Efficacy and Clinical Performance of the Internship Nursing Students (Persian)]. Res Med Educ. 2013;5(1):22-30. [Link]
[7] Rezaei F, Golmakani N, Mazloum SR. [Relationship between Spiritual Intelligence and Self-efficacy of Clinical Performance in midwives working in maternity and health centers of Mashhad in 2015 (Persian)]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(29):1-10. [DOI: 10.22038/ ijogi.2016.7910]
[8] Ebrahimipour H, Jalali Akerdi B, Solhi M, Esmaeli H. [Effect of educational intervention based on Self- Efficacy Theory (SET) on behavior of prevention of HIV/ AIDS in high risk women (Persian)]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015;18(144):19-27. [DOI: 10.22038/ijogi.2015.4357]
[9] Erannezhad S, Ak SH, Mohregan F. [A study of the relationship between some social factors with self-efficacy, job satisfaction, productivity among the employees of Islamic Azad University, Mahabad and Orumie Branches (Persian)]. Educational researches. 2009;5(21):1-17. [Link]
[10] Strobel M, Tumasjan A, Spörrle M. Be yourself, believe in yourself, and be happy: self-efficacy as a mediator between personality factors and subjective well-being. Scand J Psychol. 2011;52(1):43-8. [DOI: 10.1111/j.1467-9450.2010.00826.x] [PMID: 20497398]
[11] Mohamadi E, Bana Derakshan H, Borhani F, Hoseinabadi Farahani M, Pour Hoseingholi M, Naderi Ravesh N. [Relationship between Nursing Students’ Achievement Motivation and Self-efficacy of Clinical Performance (Persian)]. Iran Journal of Nursing. 2014;27(90):33-43. [DOI: 10.29252/ ijn.27.90.91.33]
[12] Lowenstein LM, Perrin EM, Campbell MK, Tate DF, Cai J, Ammerman AS. Primary care providers' self-efficacy and outcome expectations for childhood obesity counseling. Child Obes. 2013;9(3):208-15. [DOI: 10.1089/chi.2012.0119] [PMID] [PMCID]
[13] Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and inhibiting effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 2004;3(1):2. [DOI: 10.1186/1472-6955-3-2] [PMID] [PMCID]
[14] Bahador RS, Soltani F, Madadizadeh F. [The assessment of relationship between creativity and self-efficacy of clinical performance based on the nursing process in nursing students of Kerman (Persian)]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2016;5(3):12-22. [Link]
[15] Ebrahimi H, Hosseinzadeh R, Zaghari Tefreshi M, Hosseinzadeh S, Asghari Jafarabadi M. [Clinical competency and psychological empowerment of nurses and their correlation with demographic characteristics (Persian)]. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(4):30-8. [Link]
[16] Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Characteristics of caring self-efficacy in pediatric nurses: a qualitative study. J Spec Pediatr Nurs. 2015;20(3):157-64. [DOI: 10.1111/jspn.12110] [PMID]
[17] Komarraju M, Nadler D. Self-efficacy and academic achievement: Why do implicit beliefs, goals, and effort regulation matter? Learn Individ Differ. 2013;25:67-72. [DOI: 10.1016/j.lindif.2013.01.005]
[18] Naboureh A, Imanipour M, Salehi T, Tabesh H. [The Relationship between Moral Distress and Self-Efficacy among Nurses in Critical Care and Emergency Units in Hospitals Affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2015 (Persian)]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(6):443-5. [Link]
[19] Warenius LU, Faxelid EA, Chishimba PN, Musandu JO, Ong'any AA, Nissen EB. Nurse-midwives' attitudes towards adolescent sexual and reproductive health needs in Kenya and Zambia. Reprod Health Matters. 2006;14(27):119-28. [DOI: 10.1016/ S0968-8080(06)27242-2] [PMID]
[20] Hellings P, Howe C. Assessment of breastfeeding knowledge of nurse practitioners and nurse-midwives. J Midwifery Womens Health. 2000;45(3):264-70. [DOI: 10.1016/s1526-9523(00)00010-6] [PMID]
[21] Gloudemans HA, Schalk RM, Reynaert W .The relationship between critical thinking skills and self-efficacy beliefs in mental health nurses. Nurse Educ Today. 2013;33(3):275-80. [DOI: 10.1016/j.nedt.2012.05.006] [PMID]
[22] Borhani F, Abbaszadeh A, Kohan S. [Correlation of self- efficacy of nurses to deal with unexpected events with the demographic characteristics of the nurses (Persian)]. Journal of Health Promotion Management. 2012;1(1):17-25. [Link]
[23] Ravanipour M, Ahmadian A, Yazdanpanah A, Soltanian AR. Assessing the relationship between self-efficacy and clinical decision-making in hospital nurse (Persian)]. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2015;23(4):77-86. [PMCID]