بررسی میزان پایبندی کارآموزان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز به اصول اخلاق حرفه ای بالینی در سال ۱۴۰۱

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.413151.3214

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه داشتن اخلاق حرفه ای در حیطه بالین یک اصل مهم برای برقراری ارتباط بین تیم بالین و بیماران می باشد این مطالعه با هدف بررسی میزان پایبندی کارآموزان پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز به اصول اخلاق حرفه ای بالینی انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۱۲۱ نفر ازکاراموزان پرشکی دانشگاه جندی شاپور در سال ۱۴۰۱ انجام شد.نحوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای قاسم‌زاده استفاده شد که دارای ۱۶ سؤال در ۸ بعد می‌باشد. P Value در این مطالعه کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
نتایج: در جامعه آماری مورد مطالعه (2/56) ۶۸ نفر آنها مرد بودند، ۱۰۸ (3/89) نفر مجرد و(7/10) ۱۳ نفر متاهل بودند. میانگین سنی 20/24 بود ،در کسانی که درس اخلاق پزشکی را قبول شدند میانگین نمره کل و همچنین در دو بعد عدالت و مسؤلیت پذیری بیشتر از افرادی بود که این درس را نگذرانده بودند(010/0 P=).کارآموزان در بعد مسؤلیت پذیری(8/6)کمترین نمره و در بعد صادق بودن(9/7)بیشترین نمره را کسب کردند.
نتیجه‌گیری: آزمون‌های آماری نشان داد که میزان رعایت تمامی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در این پژوهش در کارآموزان پزشکی در حد قوی می باشد، همچنین درس اخلاق پزشکی باعث افزایش سطح اخلاق حرفه ای می شود در نتیحه می توان با ارتقا آموزش اخلاق حرفه ای باعث افزایش سطح دانش و رعایت این مهم توسط دانشجویان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات