دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 144، مرداد و شهریور 1402 
ویتامین E موجب کاهش آسیب کلیوی ناشی از اکستازی در موش سوری می شود

10.22118/jsmj.2023.384159.3043

معصومه زیرک جوانمرد؛ ندا عابدپور؛ امین عبدالله زاده فرد؛ پوریا رحیمی