بررسی وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور در شهرستان اهواز 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Golestan Avenue, Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences, Banafsheh Street, Number 214.Ahvaz, Iran -

2 گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 استاد اپیدمیولوژی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

5 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت دهان مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران تالاسمی ماژور در شهر اهواز انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی -تحلیلی که بر روی دو گروه افراد مبتلا به تالاسمی ماژور و افراد سالم انجام شده است. جامعه آماری در گروه مورد 120 نفر از بیماران مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور بود که به بیمارستان شفای شهرستان اهواز در سال 1401 مراجعه کرده و گروه شاهد 120 نفر از افراد سالمی بود که همراه بیماران یا از اعضای خانواده آنها بودند. ابزار جمع‌اوری داده‌ها دو پرسشنامه استاندارد مربوط به خشکی دهان و پرسشنامه مربوط به کیفیت زندگى وابسته به سلامت دهان بود.
نتایج: بین میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط به سلامت دهان و ابعاد آن (به غیر از ناتوانى فیزیکى) در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین میانگین نمره کلی ناتوانى فیزیکى در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین میانگین نمره محدودیت عملکردى در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم برحسب سن تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین میانگین نمره ناتوانى فیزیکى در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم برحسب سن و خشکی دهان تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، بایستی اقدامات و راهکارهای روانشناختی مناسب جهت بهبود وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به بیماری بتاتالاسمی ماژور انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات