ارتباط رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کلینیک های توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی،

2 مدیریت توانبخشی ، دانشکده توانبخشی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی،

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط رضایت کاری و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کلینیک های توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-توصیفی بود که در نیمسال دوم سال 1399 در تمامی کارکنان کلینیک های توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به روش سرشماری انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنا دار بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (55/0 =r، 001/0 > p) و همچنین بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی (45/0 = r، 001/0 > p) بود. بررسی های بیشتر نشان داد که از بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری با ابعاد ادب و ملاحظه (76/0r= ، 001/0 p < و 66/0 r=، 001/0 > p به ترتیب)، رفتار مدنی (52/0r= ، 001/0p < و 26/0r= ، 01/0 =p به ترتیب) و نوع دوستی (28/0 r= ، 009/0 =p و 21/0r= ، 04/0 =p به ترتیب) ارتباط معنادار داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود مدیران مراکز درمانی، برنامه هایی برای افزایش کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در کارکنان شاغل در مراکز توانبخشی توسعه دهند. این امر می تواند در گسترش و ترویج نقش ها و رفتارهای فرانقشی و داوطلبانه در این کارکنان، کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات