اثر کروسین بر هورمون‌های محور هیپوفیز- بیضه در موش‌های صحرائی نر دیابتی شده با آلوکسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک است و سبب اختلال در سیستم تولید مثلی می‌شود. تحقیقات اخیر نشان داده است ترکیبات اصلی زعفران مانند کروسین و سافرانال دارای اثرات فیزیولوژیک بسیاری در بخش‌های مختلف بدن هستند. : با توجه به نقش کروسین در تعدیل سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی، هدف از این مطالعه تعیین اثر کروسین بر محور هورمونی هیپوفیز- بیضه در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان می‌باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی تعداد 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه‌ مساوی تقسیم شدند. گروه‌های شاهد، شاهد دیابتی و دو گروه‌‌ دیابتی تحت تیمار با کروسین. دیابت با یک‌بار تزریق داخل صفاقی 240 میلی‌گرم بر کیلوگرم آلوکسان القاء شد. کروسین با غلظت‌های 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم (5/0 میلی‌لیتر) به‌صورت داخل صفاقی و به مدت 25 روز به دو گروه دیابتی تحت تیمار تزریق شد. به حیوانات گروه‌های شاهد و شاهد دیابتی به مدت 25 روز محلول سالین (5/0 میلی‌لیتر) تزریق شد. در پایان دوره تیمار، سطح سرمی LH، FSH، استروژن، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون توسط روش الایزا اندازه‌گیری شد. تحلیل آماری توسط آزمون‌های One-way ANOVA و تعقیبی Tukey انجام شد. 05/0>p معنی‌دار درنظر گرفته شد.
یافته ها: در مقایسه با گروه شاهد دیابتی، تجویز کروسین با غلظت‌های 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت وابسته به دوز، سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH، استروژن، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون را به‌طور معنی‌داری افزایش داد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد کروسین با افزایش فعالیـت محور هورمونی هیپوفیز- بیضه، سبب بهبود اختلالات هورمونی در موش-های صحرایی دیابتی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات