دوره و شماره: دوره 22، شماره 6 - شماره پیاپی 147، بهمن و اسفند 1402 
بررسی تغییرات الکترولیتی بیماران کووید-19 بستری شده در بخش مراقبت های ویژه

10.22118/jsmj.2024.429784.3326

رضا باغبانیان؛ محسن سوائی؛ فاطمه کریمی؛ فاطمه جهانگیری مهر؛ محبوبه رشیدی