بومی سازی پرسشنامه ی رفتارهای ایمن در افراد بزرگسال دارای لکنت و بررسی روایی و اعتبار نسخه ی بومی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گفتار درمانی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان-ایران

2 گفتار درمانگر

3 استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22118/jsmj.2024.366896.2965

چکیده

مقدمه: یکی از فاکتورهای کلیدی در حفظ اضطراب در افراد دارای لکنت، استفاده از رفتارهای ایمن از طریق تقویت شواهد مرتبط با افکار مخرب و عدم تسهیل شواهد مرتبط با باورهای سازنده می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بومی سازی پرسشنامه ی رفتارهای ایمن در افراد دارای لکنت بزرگسال انجام شده است.
روش بررسی: ابتدا پرسشنامه براساس الگوی بین المللی ارزیابی کیفیت زندگی ترجمه شد. سپس جهت بررسی روایی صوری، پرسشنامه در اختیار 5 نفر بزرگسال دارای لکنت و 17 نفر آسیب شناس گفتار و زبان قرار داده شد تا براساس مقیاس 6 نمره ای، هر سوال را ارزیابی کنند. مرحله ی آخر مربوط به اجرای پرسشنامه در 167 بزرگسال دارای لکنت بود که پس از آن روایی سازه (با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی) و همسانی درونی پرسشنامه بررسی شد.
یافته ها: پس از ترجمه و تایید روایی صوری، طی مراحل تحلیل عاملی اکتشاقی، 29 سوال باقی مانده در 4 عامل اجتناب عمومی، تمرین و کنترل، تکرار و انتخاب افراد آسان و ایمن قرار گرفتند. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی سوالات 89/0 و بنابراین ضریب همسانی درونی پرسشنامه قابل قبول بود.
نتیجه گیری: این پرسشنامه ویژگی های روانسنجی مناسبی دارد و پس از بررسی انواع دیگر روایی سازه و اجرا در حجم نمونه های وسیع تر، می تواند در افراد بزرگسال دارای لکنت جهت ارزیابی میزان استفاده از رفتارهای ایمن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات