بررسی تغییرات الکترولیتی بیماران کووید-19 بستری شده در بخش مراقبت های ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

5 دانشیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات درد، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/jsmj.2024.429784.3326

چکیده

سابقه و هدف
عدم تعادل الکترولیت سرم در بیماران کووید-19بسیار شایع است. با این حال ارتباط آنها با ابتلا به کووید-19و شدت آن شواهد متناقضی وجود دارد و دارای ارزش پیش آگهی ناشناخته است. هدف ما از این مطالعه بررسی تغییرات الکترولیتی در بیماران کووید-19 بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی اهواز است.
روش ها
مطالعه حاضر مقطعی و از نوع ایپدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی بوده که در سال 1400 انجام شد. جامعه هدف بیماران کووید-19 بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام خمینی اهواز بودند. از کلیه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه آزمایشات مورد نیاز انجام گرفت و تست های تشخیصی شامل Ca, K, Na, Cr, BUN, Mg, P جمع آوری گردید و اثر بر پیش آگهی بیماران شامل Intubation مورتالیتی و اکستوباسیون و ترخیص از بخش و بیمارستان ثبت گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری مناسب آنالیز شدند.
نتایج
در نهایت 87 نفر وارد مطالعه شدند. هیپوناترمی، هیپوکالمی، هیپومنیزیمی و هیپوکلسمی، Cr, BUN بالا به ترتیب در 55/2% ، 4/3% ، 27/6% ، 59/8% ، 82/8% ، 57/5% ، بیماران مبتلا به کووید-19 مشاهده شد. میانگین پتاسیم بین دو گروه مردان و زنان تفاوت معنی داری داشت و در زنان بالاتر از مردان بود (P=0/041). بین سایر الکترولیت ها و متغیرهای سن، جنسیت، سابقه بیماری، Intubation ترخیص و مرگ و میر هیچ ارتباط معناداری یافت نشده است (P>0.05).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد که عدم تعادل الکترولیتی از ناهنجاری های آزمایشگاهی شایع در بیماری کووید-19 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات