بررسی تأثیر فیلتر پردازش تصویر کنتراست معکوس در تشخیص تحلیل خارجی ناحیه میانی ریشه ناشی از مجاورت دندان نهفته در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (مطالعه آزمایشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

4 دانشجوی دستیارتخصصی،گروه رادیولوژی فک وصورت،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،اهواز،ایران

10.22118/jsmj.2024.386437.3059

چکیده

مقدمه: از جمله کاربردهای تصاویر CBCT، تشخیص تحلیل ریشه‌ی دندان لترال ماگزیلا می باشد که اکثرا با نهفتگی کانین مرتبط است.
مواد و روش: برای این مطالعه،10 دندان تک ریشه سالم که به علت مشکل پریودنتال یا ارتودنسی کشیده شده بودند، جمع آوری شدند. برای شبیه سازی ضایعات تحلیل خارجی با استفاده از فرز کارباید به عمق های مختلف در سطح جانبی ناحیه یک سوم آپیکالی ریشه دندان ها تراش ایجاد شده و دندان ها مانت شدند. هم قبل از ایجاد تراش ها و هم بعد از ایجاد آن، CBCT از ناحیه با ضخامت 125/0 میلیمتر و فاصله 125/0 میلیمتر تهیه شد؛ سپس نمونه ها با و بدون فیلتر کنتراست معکوس، پردازش شده و توسط دو مشاهده گر مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: اختصاصیت و حساسیت برای هر دو حالت با و بدون فیلتر کنتراست معکوس بسیار بالا بود. صحت کلی در هر دو حالت بالا بوده و اختلاف معنی دار بین دو صحت کلی مشاهده نشد. همچنین در هر دو حالت با و بدون فیلترکنتراست معکوس ، حساسیت و صحت کلی در گروه های تحلیل متوسط و زیاد از گروه تحلیل کم بسیار بیشتر بوده ولی اختصاصیت در همه گروه ها برابر با 100% بود.
نتیجه گیری: تصاویر با فیلترکنتراست معکوس ، قدرت تشخیص را نسبت به تصاویر بدون فیلتر افزایش نداده ولی از آنجایی که افت دقت با این فیلتر مشاهده نشد، می تواند به عنوان یک فیلتر پردازش مورد پذیرش قرار گیرد.
کلمات کلیدی: تحلیل خارجی، ناحیه میانی ریشه، توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، فیلتر کنتراست معکوس

کلیدواژه‌ها

موضوعات