بررسی تأثیر فیلتر پردازش تصویر کنتراست معکوس در تشخیص تحلیل خارجی ناحیه میانی ریشه ناشی از مجاورت دندان نهفته در توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی (مطالعه آزمایشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی عمومی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز،ایران

4 دانشجوی دستیارتخصصی،گروه رادیولوژی فک وصورت،دانشکده دندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،اهواز،ایران

5 استادیار گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.32592/JSMJ.22.6.710

چکیده

مقدمه: از جمله کاربردهای تصاویر CBCT، تشخیص تحلیل ریشه‌ی دندان لترال ماگزیلا می باشد که اکثرا با نهفتگی کانین مرتبط است.
مواد و روش: برای این مطالعه،10 دندان تک ریشه سالم که به علت مشکل پریودنتال یا ارتودنسی کشیده شده بودند، جمع آوری شدند. برای شبیه سازی ضایعات تحلیل خارجی با استفاده از فرز کارباید به عمق های مختلف در سطح جانبی ناحیه یک سوم آپیکالی ریشه دندان ها تراش ایجاد شده و دندان ها مانت شدند. هم قبل از ایجاد تراش ها و هم بعد از ایجاد آن، CBCT از ناحیه با ضخامت 125/0 میلیمتر و فاصله 125/0 میلیمتر تهیه شد؛ سپس نمونه ها با و بدون فیلتر کنتراست معکوس، پردازش شده و توسط دو مشاهده گر مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: اختصاصیت و حساسیت برای هر دو حالت با و بدون فیلتر کنتراست معکوس بسیار بالا بود. صحت کلی در هر دو حالت بالا بوده و اختلاف معنی دار بین دو صحت کلی مشاهده نشد. همچنین در هر دو حالت با و بدون فیلترکنتراست معکوس ، حساسیت و صحت کلی در گروه های تحلیل متوسط و زیاد از گروه تحلیل کم بسیار بیشتر بوده ولی اختصاصیت در همه گروه ها برابر با 100% بود.
نتیجه گیری: تصاویر با فیلترکنتراست معکوس ، قدرت تشخیص را نسبت به تصاویر بدون فیلتر افزایش نداده ولی از آنجایی که افت دقت با این فیلتر مشاهده نشد، می تواند به عنوان یک فیلتر پردازش مورد پذیرش قرار گیرد.
کلمات کلیدی: تحلیل خارجی، ناحیه میانی ریشه، توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، فیلتر کنتراست معکوس

تازه های تحقیق

Nasim Shams [PubMed] [Google Scholar]

Ali Habibikia [PubMed] [Google Scholar]

 Mahshid Razavi [PubMed] [Google Scholar]

 Vahid Mohammad Ebrahimi Jahromi [PubMed] [Google Scholar]

 Seyyedeh Elham Mousavi [PubMed] [Google Scholar]

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Hoseini Zarch SH, Heravi F, Javadian Langaroodi A, Pirgazi H. Evaluation of Cone Beam Computed Tomography in Diagnosis and Treatment Plan of Impacted Maxillary Canines. Journal of Dental Materials and Techniques. 2013 Sep 1;2(3):92-8. [Link]
[2] Alqerban A, Jacobs R, Souza PC, Willems G. In-vitro comparison of 2 cone-beam computed tomography systems and panoramic imaging for detecting simulated canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2009 Dec 1;136(6):764-e1. [10.1016/j.ajodo. 2009.03.036] [PMID]
[3] Liu DG, Zhang WL, Zhang ZY, Wu YT, Ma XC. Localization of impacted maxillary canines and observation of adjacent incisor resorption with cone-beam computed tomography. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2008 Jan 1;105(1):91-8. [10.1016/j.tripleo. 2007.01.030 ] [PMID]
[4] Yan B, Sun Z, Fields H, Wang L. Maxillary canine impaction increases root resorption risk of adjacent teeth: a problem of physical proximity. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2012 Dec 1;142(6):750-7. [10.1016/j. ajodo.2012.07.016] [PMID]
[5] Smailienė D, Trakinienė G, Beinorienė A, Tutlienė U. Relationship between the position of impacted third molars and external root resorption of adjacent second molars: a retrospective CBCT study. Medicina. 2019 Jun 24;55(6):305. [10.3390/medicina55060305 ] [PMID]
[6] Leonardi R, Peck S, Caltabiano M, Barbato E. Palatally displaced canine anomaly in monozygotic twins. The Angle Orthodontist. 2003 Aug 1;73(4):466-70.. [10.1043/0003-3219(2003)073< 0466:PDCAIM>2.0.CO;2 ] [PMID]
[7] Sajnani AK. Permanent maxillary canines–review of eruption pattern and local etiological factors leading to impaction. Journal of investigative and clinical dentistry. 2015 Feb;6(1):1-7. [10.1111/jicd.12067 ] [PMID]
[8] Guarnieri R, Cavallini C, Vernucci R, Vichi M, Leonardi R, Barbato E. Impacted maxillary canines and root resorption of adjacent teeth: A retrospective observational study. Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal. 2016 Nov;21(6):e743. [10.4317/medoral.21337 ] [PMID]
[9] Leach HA, Ireland AJ, Whaites EJ. Radiographic diagnosis of root resorption in relation to orthodontics. British dental journal. 2001 Jan;190(1):16-22. [10.1038/sj.bdj.4800870] [PMID]
[10] Kamburoğlu K, Kurşun Ş, Yüksel S, Öztaş B. Observer ability to detect ex vivo simulated internal or external cervical root resorption. Journal of endodontics. 2011 Feb 1;37(2):168-75. [10.1016/j.joen.2010.11.002 ] [PMID]
[11] Lyroudia KM, Dourou VI, Pantelidou OC, Labrianidis T, Pitas IK. Internal root resorption studied by radiography, stereomicroscope, scanning electron microscope and computerized 3D reconstructive method. Dental Traumatology. 2002 Jun;18(3):148-52. [10.1034/j.1600-9657. 2002.00012.x] [PMID]
[12] Eronat C, Eronat N, Aktug M. Histological investigation of physiologically resorbing primary teeth using Ag‐NOR staining method. International Journal of Paediatric Dentistry. 2002 May;12(3):207-14. [10.1046/j.1365-263x.2002.00337.x]
[PMID]
[13] Haapasalo M, Endal U. Internal inflammatory root resorption: the unknown resorption of the tooth. Endodontic topics. 2006 Jul;14(1):60-79. [Link]
[14] Westphalen VP, Gomes de Moraes I, Westphalen FH, Martins WD, Souza PC. Conventional and digital radiographic methods in the detection of simulated external root resorptions: a comparative study. Dentomaxillofacial Radiology. 2004 Jul;33(4):233-5. [10.1259/dmfr/65487937] [PMID]
[15] Task Group on Control of Radiation Dose in Computed Tomography. Managing patient dose in computed tomography. A report of the International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP. 2000;30(4):7-45. [10.1016/s0146-6453(01)00049-5] [PMID]
[16] K Ghazikhanlou S. Iranian physicians' knowledge about radiation dose, received by patients in diagnostic radiology. 2009. [Link]
[17] Patel S, Dawood A, Whaites E, Pitt Ford T. New dimensions in endodontic imaging: part 1. Conventional and alternative radiographic systems. International endodontic journal. 2009 Jun;42(6):447-62. [10.1111/j.1365-2591.2008.01530.x] [PMID]
[18] Kiarudi AH, Eghbal MJ, Safi Y, Aghdasi MM, Fazlyab M. The applications of cone-beam computed tomography in endodontics: a review of literature. Iranian endodontic journal. 2015;10(1):16. [PMID]
[19] Mehdizadeh M, Khademi AA, Shokraneh A, Farhadi N. Effect of digital noise reduction on the accuracy of endodontic file length determination. Imaging science in dentistry. 2013 Sep 1;43(3):185-90. [10.5624/isd.2013.43.3.185] [PMID]
[20] Farhadi N, Shokraneh A, Mehdizadeh M. Effect of contrast inversion enhancement on the accuracy of endodontic file length determination in digital radiography. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR. 2015 May;9(5):ZC102. [10.7860/JCDR/2015/11767.5988] [PMID]
[21] Mehdizadeh M, Khademi A, Shokraneh A ,Farhadi N. Evaluation of the effect of digital magnification on the accuracy of endodontic file length determination Mojdeh Mehdizadeh, Abbasali Khademi 2, Ali Shokraneh 3. J Isfahan Dent Sch 2015;11:267-74. [Link]
[22] Farhadi N, Shokraneh A, Saatchi M. Effect of different levels of sharpness processing filter on the measurement accuracy of endodontic file length. Dental Hypotheses. 2016 Jan 1;7(1):15-9. [Link]
[23] Trope M. Root resorption due to dental trauma. Endodontic topics. 2002 Mar;1(1):79-100. [Link] [PMID]
[24] Otto RL. Early and unusual incisor resorption due to impacted maxillary canines. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2003 Oct 1;124(4):446-9. [10.1016/ s0889-5406(03)00563-8] [PMID]
[25] Milberg DJ. Labially impacted maxillary canines causing severe root resorption of maxillary central incisors. The Angle Orthodontist. 2006 Jan 1;76(1):173-6. [10.1043/0003-3219 (2006)076[0173:LIMCCS]2.0.CO;2] [PMID]
[26] Balto K, White R, Mueller R, Stashenko P. A mouse model of inflammatory root resorption induced by pulpal infection. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and
Jundishapur
Scientific Medical Journal
January & February 2024. Vol 22. No 6
Shams N, et al. Reverse Contrast Image Processing Filter. JSMJ. 2024; 22(6):678-691
691
Endodontology. 2002 Apr 1;93(4):461-8. [10.1067/moe.2002. 122641 ] [PMID]
[27] Eraso FE, Parks ET, Roberts WE, Hohlt WF, Ofner S. Density value means in the evaluation of external apical root resorption: an in vitro study for early detection in orthodontic case simulations. Dentomaxillofacial Radiology. 2007 Mar; 36(3):130-7. [10.1259/dmfr/97564373 ] [PMID]
[28] Dabbaghi A, Sharifi S, Esmaeili M. Accuracy of High-and Low-Resolution Cone-Beam Computed Tomographic Scans in the Detection of Impacted Tooth-Induced External Root Resorption: An Ex-Vivo Study. Frontiers in Dentistry. 2019 Nov;16(6):429. [10.18502/fid.v16i6.3442 ] [PMID]
[29] de-Azevedo-Vaz SL, Alencar PN, Rovaris K, Campos PS, Haiter-Neto F. Enhancement cone beam computed tomography filters improve in vitro periimplant dehiscence detection. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2013 Nov 1;116(5):633-9. [10.1016/j.oooo.2013.06.029] [PMID]
[30] Nascimento MC, Nejaim Y, De Almeida SM, Bóscolo FN, Haiter-Neto F, Sobrinho LC, Silva EJ. Influence of cone beam CT enhancement filters on diagnosis ability of longitudinal root fractures. Dentomaxillofacial Radiology. 2014 Mar;43(3): 20130374. [10.1259/dmfr.20130374 ] [PMID]