مقایسه اثر بخشی کرم بی حس کننده EMLA، ژل لیدوکاین 2درصد و کیسه یخ بر شدت درد ناشی از رگ گیری با آنژیوکت در کودکان 12-6 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پرستاری - دانشکده علوم پزشکی شوشتر - شوشتر - ایران

10.22118/jsmj.2024.435661.3375

چکیده

در این کارآزمایی بالینی160 کودک، تحت عمل جراحی الکتیو، با داشتن معیارهای ورود وخروج انتخاب و با روش تصادفی سازی بلوکی به 4 گروه 40 نفرتقسیم شدند. دراین مطالعه شدت درد توسط خود گزارش دهی بیمار و پرستاران منتخب حین تعبیه راه وریدی و ضمن کاربرد کرم املا، ژل لیدوکائین 2 درصدو کیسه یخ با استفاده از مقیاس عددی درد (NAS) و مقیاس رفتاری (FLACC) که شامل 5 معیار برای رفتار کودک بود اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخص های پراکندگی، آزمون کروسکال والیس، کای دو برای مقایسه مقیاس عددی درد و رفتاری بین گروه ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 استفاده شده است

نتایج: میانگین سن افراد شرکت کننده 79/1±79/7سال، جنس 80 نفر (50 درصد) کودکان مذکر بوده است. نتایج نشان داد که میانگین شدت دردبر اساس مقیاس عددی درگروه کنترل78/±0 4، کرم املا75/0± 9/0، ژل لیدوکائین18/1± 8/2 و کیسه یخ 67/± 60/2به ترتیب در مقیاس رفتاری نیز در گروه کنترل 58/2±1/5، کرم املا 01/1 ± 3/1، ژل لیدوکائین37/1 ± 03/4 و کیسه یخ 57/1 03±/4 بود. همچنین بین گروه ها از نظر مقیاس عددی درد و رفتاری تفاوت آماری معناداری وجود دارد ( 001/0 P<) به طوری که از نظر هر دو مقیاس گروه مداخله با کرم املا کمترین میزان درد را بیان کردند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد کرم املا با کاهش درد بیشتری نسبت به دو روش دیگر همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات