دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 143، خرداد و تیر 1402 
مقایسه دزیمتری رژیم های تقطیع دوز مختلف در رادیوتراپی سرطان پستان حفظ شده

صفحه 183-192

10.22118/jsmj.2023.380791.3031

بهاره ارجمند؛ ناهید چگنی؛ امیر دانیایی؛ فرشید محمودی؛ علی باقری؛ سمیرا رزاقی؛ ناصر رسولی؛ آرزو کریمی؛ امل ساکی مالحی؛ مریم حزباوی