مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی به دو شیوه حضوری و از راه دور بر میزان استرس و اضطراب زنان باردار مبتلا به کم کاری تیروئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

2 استادیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

10.22118/jsmj.2023.374201.2991

چکیده

مقدمه: کم‌کاری تیروئید یکی از علل اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب خصوصا در زنان باردار می‌باشد. یکی از روش‌های پیشگیری از بروز چنین اختلالاتی استفاده از روش‌های غیردارویی مانند آرامسازی عضلانی می‌باشد که می‌توان آن را به شیوه حضوری یا غیرحضوری به زنان باردار آموزش داد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش آرامسازی عضلانی به دو شیوه حضوری و از راه دور بر میزان استرس و اضطراب زنان باردار مبتلا به کم کاری تیروئید انجام شد.
روش اجرا: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون در سال 1399 در مراکز منتخب خدمات جامع سلامت نجف آباد انجام گرفت. نمونه شامل66 نفر از زنان باردار مبتلا به کم‌کاری تیروئید بود. از روش نمونه‌گیری آسان و تخصیص تصادفی نمونه‌ها در دو گروه استفاده شد. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های اضطراب اشپیل برگر و استرس spp-14 بود. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و در سطح معناداری کمتر از 05/0 مورد توصیف و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات استرس و اضطراب قبل از آموزش بین دو گروه تفاوت معنادار نداشت (05/0 P >) اما بعد از آموزش در گروه آموزش حضوری به طور معناداری کمتر از آموزش از راه دور بود (05/0 P <). همچنین نتایج نشان داد که در هر دو گروه بین میانگین نمرات قبل از آموزش و بعد از آموزش اختلاف معنادار وجود‌داشت (05/0 P <).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آموزش حضوری روشی اثربخش در آموزش آرامسازی عضلانی به عنوان مداخله‌ای بی‌خطر و مؤثر درکاهش استرس و اضطراب در زنان باردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات