بررسی فراوانی نروپاتی دیابتی و عوامل خطر آن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان در سالهای 1393 تا 139

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 بیمارستان امام، گروه آموزشی داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2022.349264.2878

چکیده

زمینه و هدف دیابت نوعی اختلال شایع متابولیکی است که میزان آن در سراسر جهان رو به افزایش چشمگیری است و عوارض بسیار
زیادی دارد. درگیری سیستم عصبی شایع ترین عارضهی دیابت است، بهطوری که حدود نیمی از بیماران دیابتی در نهایت، دچار نوروپاتی
خواهند شد. نوروپاتی دیابتی به عواقبی همچون عفونتهای راجعهی اندام تحتانی، زخم پای دیابتی و متعاقب آن، قطع عضو منجر خواهد
شد. با توجه به مشکلات فراوان ناشی از نوروپاتی دیابتی و لزوم شناخت بیشتر این عارضه و کمک به بهبود راهکارهای پیشگیری و کنترل
آن، این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نوروپاتی دیابتی و عوامل خطر آن در بیماران دیابتی مراجعهکننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان
اهواز در سالهای 1393 تا 1395 انجام شد.
روش بررسی این مطالعهی طولی دربارهی 605 بیمار دیابت نوع 2 که در سال 93 به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز مراجعه
کرده بودند، انجام شد. با استفاده از چکلیست، نشانههای نوروپاتی دیابتی و ریسکفاکتورهای مؤثر در ایجاد آن ثبت شد. معاینات
تشخیصی نوروپاتی انجام شد و نمونهخون از بیماران گرفته شد. آنالیز دادهها توسط نرمافزار SPSS نسخهی 23 انجام شد.
یافته ها از بین 605 بیمار بالای 18 سال حاضر در مطالعه، 213 نفر ) 2 / 35 درصد( به نوروپاتی دیابتی مبتلا بودند که 51 درصد زن و 49
درصد مرد بودند. در آنالیز تکمتغیره، سن بالاتر، جنس مذکر، مدت بیشتر ابتلا به دیابت، سطح تحصیلات پایینتر و مصرف سیگار عوامل
خطرساز نوروپاتی شناخته شدند؛ ولی در آنالیز چندمتغیره فقط مصرف سیگار و طول مدت ابتلا به دیابت در مدل بهصورت معنیدار باقی
ماندند ) P بهترتیب، 005 / 0 و 0001 / 0< .)
نتیجه گیری نوروپاتی دیابتی عارضهی مهم و شایع دیابت است که با تشخیص زودرس، درمان عوارض و کنترل عوامل خطر باید برای
کاهش این عارضه تلاش شود تا از مشکلات فراوان درمانی، اجتماعی و مالی آن در جامعه کاسته شود. در این مطالعه، شیوع این عارضه
بالا بود و مصرف سیگار و طول مدت ابتلا در جمعیت مورد مطالعه عوامل خطر اصلی بودند.

تازه های تحقیق

Sanaz Hosseini Nezhad (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ponomarev AD, Sazanova GY, Kunitsyna MA, Terina LM, Vojteshak AA. Analysis of the health status of patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus living in urban and rural areas of the Saratov region (according to the data of the federal register of patients with diabetes mellitus). Diabetes mellitus. 2022 Aug 22;25(4):313-21
[2] Hariri S, Rahimi Z, Hashemi-Madani N, Mard SA, et al. Prevalence and determinants of diabetes and prediabetes in southwestern Iran: the Khuzestan comprehensive health study (KCHS). BMC Endocr Disord. 2021;21(1):135. [DOI: 10.1186/ s12902-021-007]
[3] DK M. overview-of-medical-care-in-adults-with-diabetes mellitus: up to date; 2018. Available from: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-medical-care-in-adults-with-diabetes , mellitus? search=diabetes %20 complications & source =search _result& selected Title=1~150 &usage _type =default& display _rank=1.
[4] Harris MI, Klein R, Welborn TA, Knuiman MW. Onset of NIDDM occurs at least 4–7 yr before clinical diagnosis. Diabetes care. 1992;15(7):815-9. [DOI: 10.2337/diacare.15.7.815] [PMID]
[5] Feldman E L. Epidemiology and classification of diabetic neuropathy. Up To Date; 2018. [Link]
[6] Dyck PJ, Kratz K, Karnes J, Litchy WJ, Klein R, Pach J, et al. The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population‐based cohort The Rochester Diabetic Neuropathy Study. Neurology. 1993;43(4):817-24. [DOI: doi: 10.1212/wnl.43.4.817] [PMID]
[7] Edwards JL, Vincent AM, Cheng HT, Feldman EL. Diabetic neuropathy: mechanisms to management. Pharmacol Ther. 2008;120(1):1-34. [DOI: 10.1016/j.pharmthera.2008.05.005] [PMID] [PMCID]
[8] Sobhani S, Asayesh H, Asayesh H, Sharifi F, et al. Prevalence of diabetic peripheral neuropathy in Iran: A systematic review and meta-analysis. J Diabetes Metab Disord. 2014;13(1):97. [DOI: 10.1186/s40200-014-0097-y] [PMID] [PMCID]
[9] Humphrey LL, Palumbo PJ, Butters MA, Hallett JW, Chu C-P, O'Fallon WM, et al. The Contribution of None—Insulin-Dependent Diabetes to Lower-Extremity Amputation in the Community. Arch Intern Med. 1994;154(8):885-92. [PMID]
[10] Yazdanpanah L, Shahbazian H, Nazari I, Arti HR, Ahmadi F, Mohammadianinejad S E, Cheraghian B, Latifi S M. Prevalence and related risk factors of diabetic foot ulcer in Ahvaz, south west of Iran. Diabetes Metab Syndr. 2018;12(4):519-524. [DOI: 10.1016/j.dsx.2018.03.018] [PMID]
[11] Leese GP, Reid F, Green V, McAlpine R, Cunningham S, et al. Stratification of foot ulcer risk in patients with diabetes: a population-based study. International Journal of Clinical Practice. 2006;60(5):541-5. [DOI: 10.1111/j.1368-5031.2006.00899.x]
[12] Yovera-Aldana M, Velásquez-Rimachi V, Huerta-Rosario A, et al. Prevalence and incidence of diabetic peripheral neuropathy in Latin America and the Caribbean: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021;16(5):e0251642. [DOI: 10.1371/journal.pone.0251642] [PMID] [PMCID]
[13] Tabatabai Molazi Ezra, Mohajeri Tehrani Mohammad Reza, Madani Seyed Pejman, Heshmat Ramin, Ardeshir Larijani Mohammad Baqer, Prevalence of factors affecting the occurrence of peripheral neuropathy in diabetic patients. Number: 3 (series 33) Page: 241-248.
[14] Taheri H, Sarhadi E, Peyvand M, Hashemzehi Gonaki Z. [Prevalence and Severity of Neuropathy in Patients with Type II Diabetes in Zahedan, Iran (Persian)]. J Diabetes Nurs. 2020; 8(2):1096-1104. [Link]
[15] Andrei Cristian B, Amorin Remus P. Diabetic Neuropathy Prevalence and Its Associated Risk Factors in Two Representative Groups of Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus Patients from Bihor County. Maedica (Bucur). 2018;13(3):229–234. [DOI: 10.26574/maedica .2018.13.3.229] [PMID] [PMCID]
[16] Pfannkuche A, Alhajjar A, Ming A, Walter I, Piehler C, Mertens PR. Prevalence and risk factors of diabetic peripheral neuropathy in a diabetics cohort: Register initiative “diabetes and nerves”. Endocrine and Metabolic Science. 2020;1(1-2):100053. [DOI: 10.1016/j.endmts.2020.100053]
[17] Factors in development of diabetic neuropathy. Baseline analysis of neuropathy in feasibility phase of Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). The DCCT Research Group. Diabetes. 1988;37(4):476-81. [PMID]
[18] Al – Mahroos F, Al – Roomi K. Diabetic, neuropathy, Foot ulceration, Peripheral vascular Disease and potential risk factors among patients with diabetes in Bahrain: a nationwide primary care diabetes clinic – based study. Ann Saudi Med. 2007;27(1):25-31. [DOI: 10.5144/0256-4947.2007.25] [PMID] [PMCID]
[19] Boyko EJ, Ahroni JH, Stensel B, Forsberg RC, Davignon DR, Smith DG. Prospective study of risk factors for diabetic foot ulcer. The Seattle Diabetic Foot Study. Diabetes Care. 1999;22(7):1036-42. [DOI: 10.2337/diacare.22.7.1036] [PMID]
[20] Pham H, Armstrong DG, Harvey C, Harkless LB, Giurini JM, Veves A. Screening techniques to identify people at high risk for diabetic foot ulcer eration: a prospective multicenter trial. Diabetes Care. 2000;23(5):606-11. [DOI: 10.2337/diacare. 23.5.606] [PMID]
[21] Bennett PJ, Stocks AE, Whittam DJ. Analysis of risk factors for neuropathic foot ulceration in diabetes mellitus. J Am Podiatr Med Assoc. 1996;86(3):112-6. [DOI: 10.7547/8750 7315-86-3-11] [PMID]
[22] Carole Clair ,Marya J. Cohen, , Florian Eichler, Kevin J. Selby, , Nancy A. Rigotti, The Effect of Cigarette Smoking on Diabetic Peripheral Neuropathy: A Systematic Review and Meta-Analysis J Gen Intern Med. 2015;30(8):1193-203. [DOI: 10.1007/s11606-015-3354-y] [PMID] [PMCID]
[23] Mohammadianinejad SE, Shahbazian HB, Kashipazha D, Karimi M, Oghbaei M, Shalilahmadi D, Mashhadi Zadeh N, Nezhad Salami MR. [Risk Factors Associated with Diabetic Neuropathy in Type 2 C Patients Referred to Diabetic Clinic of Golestan Hospital, Ahvaz, Iran (Persian)]. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2013;12(2):141-7. [Link]
[24] Prasto Baharond, H., Habib Moazzami Godarzi, Mohammad Marifzadeh, Prevalence of peripheral neuropathy in patients with diabetes referred to Khorram Abad diabetes center in 2014, scientific-research quarterly of Lorestan University of Medical Sciences, 17th period / number 2 / summer 94 / machine gun 6