اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل پروبیوتیک بر ترکیب بدنی، مقاومت به انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان چاق غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

10.22118/jsmj.2023.374752.2999

چکیده

زمنیه و هدف: چاقی یک بیماری چند عاملی از جمله ژنتیک، سبک زندگی و اختلال در دیس بیوز روده است؛ هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات هوازی و مکمل پروبیوتیک بر ترکیب بدنی، مقاومت به انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان چاق غیرفعال بود.
روش کار: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 32 زن میانسال مبتلا به چاقی درجه یک به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 4 گروه تمرین، مکمل، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. مداخله تمرین شامل هشت هفته تمرینات ایروبیک ریتمیک با شدت متوسط (60 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره) در 3 روز از هفته بود. در گروه های مکمل و ترکیبی روزانه 2 عدد کپسول پروبیوتیک Familact شرکت زیست تخمیر مصرف شد و گروه های تمرین و کنترل دارونما دریافت کردند.
نتایج: کاهش معنی داری در مقاومت به انسولین، وزن و درصد چربی بدن در گروه های مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0 >P). همچنین کاهش مقاومت به انسولین در دو گروه تمرین و ترکیبی نسبت به گروه مکمل به صورت معنی داری بیشتر بود (05/0 >P). کاهش معنی داری در HbA1C در گروه ترکیبی نسبت به سایرگروه ها مشاهده شد (05/0 >P). همچنین کاهش درصد چربی بدن در گروه ترکیبی نسبت به گروه مکمل به صورت معنی داری بیشتر بود (001/0> P).
نتیجه گیری: هم تمرین و هم مکمل پروبیوتیک اثرات مثبتی بر ترکیب بدنی و شرایط متابولیکی در زنان چاق دارد و استفاده از هر دو روش اثرات بهتری به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات