مقایسه کیفیت زندگی، هورمون های تیروئیدی و گلوکز خون در زنان باردار فعال و غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، مؤسسه جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

10.22118/jsmj.2023.376022.3009

چکیده

زمینه و هدف: بارداری یکی از دوره‌های با اهمیت زندگی زنان محسوب می‌شود که به علت نیازهای متابولیکی گسترده بارداری موجب اثر بر اکثر سیستم های بدن می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی، عملکرد تیروئیدی و پروفایل گلوکز خون در زنان باردار فعال و غیرفعال بود.
روش کار: در پژوهش حاضر، از بین زنان بادار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان امیرالمومنین اهواز (استان خوزستان) و تامین ‏اجتماعی در سال 1401، 120 زن باردار به صورت هدفمند انتخاب شدند. فعال بودن و غیرفعال بودن زنان باردار بر اساس پرسشنامه فعالیت جسمانی بارداری(PPAQ) بود. همچنین آزمودنی ها پرسشنامه‌های کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) را تکمیل کردند. برای اندازه‌گیری هورمون‌های تیروئیدی و پروفایل قندی، خون‌گیری در آزمایشگاه بیمارستان به صورت ناشتا انجام شد. داده‌ه با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زنان باردار فعال در مقایسه با زنان باردار غیرفعال به طور معناداری کیفیت زندگی و هورمون‌های T3 و T4 بالاتری داشتند. همچنین، زنان باردار فعال در مقایسه با زنان باردار غیرفعال به طور معناداری قند خون ناشتا و قند خون دو ساعته و هورمون محرک تیروئیدی پایین‌تری داشتند.
نتیجه گیری: به طور کلی مطالعه حاضر بر اهمیت نقش فعالیت جسمانی بر متغیرهای روان‌شناختی و فیزیولوژیکی زنان باردار تاکید دارد و مداخلات ورزشی را در تحقیقات آینده پیشنهاد می‌دهد.

تازه های تحقیق

Sarour Rashidian (PubMed)(Google Scholar)

Akbar Ghalavand (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات