ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طبق مدل استفاده از فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، اهواز، ایران

2 استادیار ، مرکز تحقیقات توانبخشی، ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران.

10.22118/jsmj.2023.375141.3003

چکیده

مقدمه: سیستم اطلاعات بیمارستان اطلاعات مالی، اداری و بالینی بیماران را جمع آوری، طبقه بندی، نگهداری و با استفاده از قابلیت های کامپیوتر بازیابی و در اختیار تصمیم گیرندگان در هر مکان و زمان قرار می دهند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستان از دیدگاه کاربران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گرفت.
روش: مطالعه حاضر از نوع مشاهده ایی توصیفی است. نمونه ها شامل 270 نفر از کاربران بیمارستان های آموزشی شهر اهواز بودند. نمونه گیری به صورت تصادفی و در دسترس بودن نمونه ها انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شده بود میانگین کمتر از 5/2 بیانگر سطح پذیرش پایین، میانگین 5/2 تا کمتر از 75/3 سطح پذیرش متوسط و میانگین بیشتر از 75/3 تا 5 بیانگر سطح مطلوب پذیرش HIS توسط کاربران در نظر گرفته شد
یافته ها: میانگین متغیرهای پرسشنامه از نظر بعد پشتیبانی از وظایف، رابط کاربری، حمایت از همکاری میان رشته ایی و بعد خدمات پشتیبانی به ترتیب 42/4، 05/4، 64/4، 25/4 می باشد که بیانگر سطح پذیرش مطلوب می باشد. و در ابعاد سازگاری با وظایف، قابلیت یادگیری و بعد قابلیت دسترسی به ترتیب 73/3، 07/3، 59/3 که بیانگر سطح متوسط پذیرش تعیین شده است.
نتیجه گیری: مسئولین می توانند با فراهم کردن بسترهای مناسب در زمینه قابلیت های دسترسی و قابلیت یادگیری، میزان رضایت کاربران را افزایش دهند و همچنین با بهبود سیستم های اطلاعات بیمارستان باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بخش مراقبت سلامت شوند.

تازه های تحقیق

Zeinab Rashidi (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات