مقایسه دزیمتری رژیم های تقطیع دوز مختلف در رادیوتراپی سرطان پستان حفظ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران

4 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشکده علوم پزشکی وابسته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

5 گروه رادیوانکولوژی، دانشکده پزشکی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

6 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 مرکز تحقیقات درد، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

8 گروه رادیوانکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.61186/jsmj.22.2.5

چکیده

زمینه و هدف در این مطالعه به منظور بهینه سازی طراحی درمان، با استفاده از شاخص های فیزیکی مختلف، در پرتو درمانی سرطان
پستان، رژیم های درمانی تقطیع دوز متداول و هیپوفرکشن (Hypo fraction) مقایسه شدند.
روش بررسی این مطالعه گذشته نگر بر روی طرح درمان 30 بیمار خانم کاندیدای پرتو درمانی سرطان پستان چپ انجام شد. بیماران
با رژیم درمانی تقطیع دوز متداول و 3 رژیم هایپوفرکشن درمان شدند. شاخص های دوزیمتری مانند شاخص همگنی و شاخص انطباق و
دوز میانگین برای پستان چپ، ریه و قلب از هیستوگرام دوز-حجم استخراج گردید و جهت بررسی 4 رژیم درمانی مختلف با یکدیگر
مقایسه شدند.
یافته ها با توجه به داده های به دست آمده، دوز میانگین در پستان چپ ) PTV (، قلب، ریه در روش های هیپوفرکشن نسبت به تقطیع دوز
متداول بطور معنادارر کاهش یافت. مقادیر شاخص همگنی و شاخص انطباق به دلیل بهرمندی از یک پلن درمانی در هیچ یک از رژیم های
درمانی تفاوتی معنی داری نشان نداد. دوز دریافتی در حجم ریه تفاوتی را نشان نداد. این در حالیست که حجمی که 38 و 43 درصد دوز
کل را دریافت می کند بطور معنی داری در روش متداول بیشتر از سه رژیم هیپو فرکشن است.
نتیجه گیری رژیم های درمانی هیپو فرکشن با تعداد جلسات درمانی کمتر و دوز در هر جلسه بالاتر از 2 گری نسبت به روش تقطیع دوز
متداول منجر به کاهش دوز قلب و ریه همان سمت می شود.

تازه های تحقیق

Bahare Arjamand (PubMed)(Google Scholar)

Nahid Chegni (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Abi KST, Habibian S, Salimi M, Shakeri A, Mojahed MM, Gharaati H. Tumor Control Probability (TCP) and Normal Tissue Complication Probability (NTCP) in Mono and Dual-isocentric Techniques of Breast Cancer Radiation Therapy. Archives of Breast Cancer. 2021:192-202. [DOI: 10.32768/ abc.202183192-202]
[2] Qi XS, White J, Li XA. Is α/β for breast cancer really low?. Radiother Oncol. 2011;100(2):282-8. [DOI: 10.1016/j.radonc. 2011.01.010] [PMID]
[3] PKazemzadeh A, Abedi I, Amouheidari A, Shirvany A. A radiobiological comparison of hypo-fractionation versus conventional fractionation for breast cancer 3D-conformal radiation therapy. Rep Pract Oncol Radiother. 2021;26(1):86-92. [DOI: 10.5603/RPOR.a2021.0015] [PMID] [PMCID]
[4] Budach W, Bölke E, Matuschek C. Hypofractionated radiotherapy as adjuvant treatment in early breast cancer. A review and meta-analysis of randomized controlled trials. Breast Care (Basel). 2015;10(4):240-5. [DOI: 10.1159/ 000439007] [PMID]
[5] Trialists' Group TS. The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) Trial B of radiotherapy hypofractionation for treatment of early breast cancer: a randomised trial. Lancet. 2008;371(9618):1098-107. [DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60348-7] [PMID] [PMCID]
[6] Xie Y, Bourgeois D, Guo B, Zhang R. Comparison of conventional and advanced radiotherapy techniques for left-sided breast cancer after breast conserving surgery. Med Dosim. 2020;45(4):e9-e16. [DOI: 10.1016/j.meddos.2020.05.004] [PMID]
[7] Li XA, Tai A, Arthur DW, Buchholz TA, Macdonald S, Marks LB, et al. Variability of target and normal structure delineation for breast cancer radiotherapy: an RTOG Multi-Institutional and Multiobserver Study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2009;73(3):944-51. [doi: 10.1016/j.ijrobp.2008.10.034] [PMID] [PMCID]
[8] Haviland JS, Bentzen SM, Bliss JM, Yarnold JR, Group STM. Prolongation of overall treatment time as a cause of treatment failure in early breast cancer: An analysis of the UK START (Standardisation of Breast Radiotherapy) trials of radiotherapy fractionation. Radiother Oncol. 2016;121(3):420-423. [DOI: 10.1016/j.radonc.2016.08.027] [PMID]
[9] Petrova D, Smickovska S, Lazarevska E. Conformity index and homogeneity index of the postoperative whole breast radiotherapy. Open Access Maced J Med Sci. 2017;5(6):736-739. [DOI: 10.3889/oamjms.2017.161] [PMID]
[10] Petkovska S, Tolevska C, Kraleva S, Petreska E. Conformity index for brain cancer patients. 2010. [Link]
[11] Coles C, Brunt A, Wheatley D, Mukesh M, Yarnold J. Breast radiotherapy: less is more?. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2013;25(2):127-34. [DOI: 10.1016/j.clon.2012.10.013] [PMID]
[12] Haviland JS, Owen JR, Dewar JA, Agrawal RK, Barrett J, Barrett-Lee PJ, et al. The UK Standardisation of Breast Radiotherapy (START) trials of radiotherapy hypofractionation for treatment of early breast cancer: 10-year follow-up results of two randomised controlled trials. Lancet Oncol. 2008;9(4):331-41. [DOI: 10.1016/S1470-2045(08)70077-9] [PMID] [PMCID]
[13] Wang J, Li X, Deng Q, Xia B, Wu S, Liu J, et al. Postoperative radiotherapy following mastectomy for patients with left-sided breast cancer: A comparative dosimetric study. Med Dosim. 2015;40(3):190-4. [DOI: 10.1016/j.meddos.2014. 11.004] [PMID]
[14] Hosseini SM, Momennezhad M. [Dosimetric comparison of conventional and field-in-field techniques in early stage breast cancer radiotherapy (persian)]. Iranian Journal of Medical Physics. 2018;15:19-. [DOI: 10.22038/ijmp.2018.11864]
[15] Lee BM, Chang JS, Kim SY, Keum KC, Suh C-O, Kim YB. Hypofractionated radiotherapy dose scheme and application of new techniques are associated to a lower incidence of radiation pneumonitis in breast cancer patients. Front Oncol. 2020;10:124. [DOI: 10.3389/fonc.2020.00124] [PMID] [PMCID]