مقایسه دزیمتری رژیم های تقطیع دوز مختلف در رادیوتراپی سرطان پستان حفظ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران 2. گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

2 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، اهواز، ایران

4 مرکز تحقیقات رازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

5 گروه رادیوتراپی،دانشکده پزشکی،دانشگاه جندی شاپوراهواز،اهواز،ایران

6 گروه رادیوآنکولوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

7 گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

9 گروه رادیوانکولوژی، بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/jsmj.2023.380791.3031

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه به منظور بهینه سازی طراحی درمان، با استفاده از شاخص های فیزیکی مختلف، در پرتو درمانی سرطان پستان، رژیم های درمانی تقطیع دوز متداول و هیپوفرکشن (Hypo fraction) مقایسه شدند.
مواد و روش ها: این مطالعه گذشته نگر بر روی طرح درمان 30 بیمار خانم کاندیدای پرتو درمانی سرطان پستان چپ انجام شد. بیماران با رژیم درمانی تقطیع دوز متداول و 3 رژیم هایپوفرکشن درمان شدند. شاخص های دوزیمتری مانند شاخص همگنی و شاخص انطباق و دوز میانگین برای پستان چپ، ریه و قلب از هیستوگرام دوز-حجم استخراج گردید و جهت بررسی 4 رژیم درمانی مختلف با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج: با توجه به داده های به دست آمده، دوز میانگین در پستان چپ (PTV)، قلب، ریه در روش های هیپوفرکشن نسبت به تقطیع دوز متداول بطور معنادارر کاهش یافت. مقادیر شاخص همگنی و شاخص انطباق به دلیل بهرمندی از یک پلن درمانی در هیچ یک از رژیم های درمانی تفاوتی معنی داری نشان نداد. این در حالیست که حجمی که 38 و43 درصد دوز کل را دریافت می کند بطور معنی داری در روش متداول بیشتر از سه رژیم هیپو فرکشن است.
نتیجه گیری: رژیم های درمانی هیپو فرکشن با تعداد جلسات درمانی کمتر و دوز در هر جلسه بالاتر از 2 گری نسبت به روش تقطیع دوز متداول منجر به کاهش دوز قلب و ریه همان سمت می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات